Přeskočit na obsah

Tofacitinib v léčbě alopecie

Tofacitinib citrát je inhibitor Janusovy kinázy (JAK) 1/3 schválený k léčbě revmatoidní artritidy, ale v poslední době se používá rovněž v terapii pacientů trpících alopecia areata (AA). Časopis JAMA Dermatology zveřejnil v roce 2017 výsledky studie, v níž se výzkumníci zaměřili na lékařské záznamy pacientů z dermatologického oddělení kliniky v Clevelandu (USA), u nichž byla potvrzena AA a užívali perorálně tofacitinib (Xeljanz) ve standardním léčebném režimu.Terapie tofacitinibem byla započata dávkou 5 mg dvakrát denně a ostatní léčebné postupy spojené s AA byly pozastaveny. Denní dávka byla navyšována po 5 mg za měsíc, dokud ošetřující lékař nezaznamenal první známky vlasového podrostu, poté byla medikace ponechána na stávající dávce. Ztráta vlasů byla hodnocena prostřednictvím skóre SALT (Severity of Alopecia Tool). Autoři studie identifikovali 13 pacientů léčených tofacitinibem. Průměrná ztráta vlasů před léčbou činila podle skóre 93 procent (směrodatná odchylka [SD] = 11,5), dva nemocní trpěli alopecia totalis a sedm nemocných alopecia universalis. Podíl vlasového podrostu vzrostl ze dvou procent na 90 procent s mediánem 50,5 procenta. Sedm (53,8 %) pacientů dosáhlo podrostu nejméně z 50 procent. Čas odpovědi na léčbu (doba od zahájení terapie do první známky vlasového podrostu) se pohyboval v rozmezí od jednoho do devíti měsíců, s průměrem 4,2 (SD = 2,6) měsíce. U jednoho pacienta se rozvinuly morbiliformní vyrážka a periferní edém, které vedly k ukončení léčby, dva nemocní terapii přerušili kvůli ztrátě pojištění. U dvou ze zbývajících jedenácti pacientů, kteří v léčbě pokračovali, byly zaznamenány abnormální lipidové a jaterní hodnoty, jež se však upravily po redukci dávky.

Inhibitory JAK se ukázaly být účinné ve zmírnění projevů zánětlivé kaskády spojených s AA, efektivnost tofacitinibu v léčbě tohoto onemocnění prokázala též uvedená studie. I přes nízký počet zařazených pacientů dosáhla kohorta významného mediánu zlepšení ve skóre SALT oproti dříve publikovaným studiím. Tento výsledek může být zapříčiněn vyšší dávkou tofacitinibu, delším trváním terapie a kratší epizodou projevů nemoci u zařazených osob. Navíc výsledky clevelandského sledování dokládají krátkodobý efekt léčby po jejím přerušení, podobně jako ostatní studie. Další omezení tohoto hodnocení představuje kromě malého vzorku sledovaných jedinců také absence kontrolní skupiny pro porovnání tofacitinibu s placebem. Zdá se, že odpověď na léčbu je závislá jak na výši dávky, tak na celkové době podávání léku. Dávka vyšší než 10 mg dvakrát denně však může být spojena s vyšším rizikem vzniku závažných infekcí a malignit.

Perorálně podávaný tofacitinib prokázal úspěšnost v terapii AA, avšak jeho účinnost je kolísavá. Ke skutečnému zhodnocení efektivity tofacitinibu u AA je nutné, aby pokračovala sledování v klinických podmínkách v době trvání minimálně čtyři měsíce až jeden rok. Pacienti by měli být informováni o krátkodobém efektu terapie po jejím přerušení. Jsou rovněž třeba další klinické studie s jinými inhibitory JAK (např. s ruxolitinib fosfátem), které by objasnily účinnost této medikace, její bezpečnost a setrvalost v terapii AA.

Zdroj: Ibrahim O, Bayart CB, Hogan S et al. Treatment of Alopecia Areata With Tofacitinib. JAMA Dermatology 2017;153:600‒602.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené