Přeskočit na obsah

U Apolináře se léčí závislosti už sedmdesát let

Před sedmdesáti lety, 7. září 1948, zahájilo pod vedením doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., v budově u kostela sv. Apolináře činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.Pacienti si ten den přinesli z Psychiatrické kliniky postele a doktoru Skálovi psací stůl, aby mohl začít ordinovat. První den ordinoval venku na zahradě. A právě v místě této první Skálovy ordinace pokřtili ve středu 5. září jeho následovníci, přednosta Kliniky adiktologie prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., a primář kliniky MUDr. Petr Popov, MHA, s kolegy z kliniky i s přáteli a pacienty na zahradním happeningu čerstvě vydanou knížku Klinika adiktologie „U Apolináře“ v perspektivě 70letého vývoje.

Kmotrou knížky se stala dlouholetá spolupracovnice docenta Skály a neopominutelná osobnost historie oboru, diplomovaná sociální zdravotní pracovnice Arnoštka Maťová. Při křtu namísto šampaňským polila knížku minerální vodou Apollinaris. „Přeju adiktologii, aby vzkvétala, na druhé straně, aby měla méně závislých, tak nevím, jak to spojit,“ řekla.

Primář Popov k počátkům protialkoholního oddělení podotkl, že za všechno může Karel IV., který jednak nechal postavit budovu, v níž nyní klinika sídlí, jednak nechal vysázet na sousedícím jižním svahu vinice. „Takže on se nám postaral jak o budovu, tak o pacienty,“ řekl. Minerálka, jíž byla kniha pokřtěna, pochází z pramene, který vytryskl uprostřed jedné německé vinice. „Podobně jako my na původní karlovské vinici provozujeme kliniku, nyní touto vodou Apollinaris pokřtíme naši knihu,“ řekl primář.

V knize jsou použity různé historické fotografie, prameny a zdroje pocházející ze soukromých archivů a sbírek. Fotografie a dobové dokumenty si mohli návštěvníci křtu prohlédnout také na improvizované výstavě v zahradě, veřejnosti běžně nepřístupné. Dozvěděli se o apolinářském systému léčby, jeho počátcích a vývoji. Na fotografiích viděli docenta Skálu při přednáškách i například po doběhnutí Běchovic v roce 1966 s olympionikem Emilem Zátopkem. Sportování v režimové léčbě pacientů přikládal docent Skála velikou důležitost. K vidění byly na výstavě také historické tabulky s procenty abstinujících pacientů, fotky z prázdninových putování členů KLUSu, tj. Klubu lidí usilujících o střízlivost, který docent Skála spoluzaložil v únoru 1948, či fotky ze Silvestrů v Apolináři. A mohli si přečíst také citát Jaroslava Skály: „Ten pravý démon je démon abstinence tvořivé. Tehdy se práce na osobnosti a jejím zrání může stát fascinujícím sportem. Abstinence našinců je zde jen podmínkou a prostředkem, rozhodně ne však cílem.“Historie Apolináře

Protialkoholní oddělení se postupně rozšiřovalo a vznikaly zde unikátní léčebné programy, většinou první na světě. Například první protialkoholní záchytná stanice jako zdravotnické zařízení v roce 1951 nebo ambulance pro závislosti u dětí v roce 1957. V roce 1997 zahájili u Apolináře první oficiální metadonový substituční program na území ČR a v roce 2002 otevřeli ambulanci pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také KLUS, nejstarší, nepřetržitě činný socioterapeutický klub pro závislé v ČR.

Oddělení pro léčbu závislostí bylo původně pojmenováno protialkoholní oddělení, ale vždy se tam léčily závislosti i na jiných návykových látkách, v současnosti se tam léčí také nelátkové závislosti jako gambling.

Předválečná protialkoholní oddělení v zemi zanikla, takže Skála zahájil nejen činnost prvního lůžkového oddělení, ale postupně také vybudoval důmyslný ambulantní systém a komplexní léčbu závislostí na všech úrovních, kdy postihl všechny typy primární, sekundární, terciární prevence, to znamená prevenci zaměřenou na děti a mládež, včasný záchyt lidí, kteří měli nějaký problém, a léčbu komplikací. Postupně vznikly další programy, jedním z těch nejznámějších, nejcitovanějších, byla protialkoholní záchytná stanice, první svého druhu na světě, koncipovaná jako primárně zaměřené zdravotnické zařízení. Po světě už záchytné stanice tou dobou existovaly, ale byla to vždy represivní zařízení, která nenabízela léčbu, jen odchyt těch, kdo pod vlivem alkoholu škodili sobě či okolí.

V roce 1953 vznikl základ sítě protialkoholních poraden v Praze, která se potom rozšířila do celé republiky. „Dá se říci, že v tehdejší době, a ještě na počátku 90. let minulého století, jsme tady měli velmi dobrou síť ambulantních zařízení, a paradoxně jsme na tom dnes hůř než tehdy, protože dnes ambulancí máme velmi málo,“ řekl při představování historie primář Popov. Od roku 1958 se používá pobočka v Lojovicích u Prahy, kde byl tehdy první program ochranné léčby závislostí pro muže. V roce 1962 vzniklo univerzitní sportovní středisko, první významnější spolupráce v léčebné oblasti s fakultou, kam jezdí medici dodnes v rámci studijních i sportovních programů, a vznikl unikátní léčebný program pro pacienty závislé na alkoholových drogách. V roce 1967 začalo fungovat středisko pro děti, mládež a rodinu, které navazovalo na zařízení, jež bylo také první unikátní a vzniklo už v roce 1957, kdy v Apolináři byl otevřena první ambulance pro děti, které měly problém s alkoholem nebo drogami.

V roce 1971 se změnil program v Lojovicích, vzniklo tam první specializované pracoviště pro léčbu závislostí u žen v tehdejším Československu. V témže roce vzniklo v rámci Apolináře unikátní pracoviště, středisko drogových závislostí, které se začalo věnovat těm, kdo měli primárně závislost na jiné droze než alkoholu. „Bylo to v době, kdy se tvrdilo, že v socialistické společnosti žádné tvrdé drogy typu heroin, pervitin apod. neexistují,“ vyzdvihl primář Popov.

V roce 1973 vznikl další unikátní program pro léčbu závislostí již v průběhu trestu odnětí svobody, první takové pracoviště založil docent Skála v Praze na Pankráci. V roce 1993 poté, co u Apolináře skončila činnost záchytná stanice, vznikla první detoxifikační jednotka pro léčbu akutních stavů vyvolaných většinou vysazením návykových látek, a stala se modelovým zařízením pro další takto vznikající zařízení v republice.

„Jak se začala postupně rozpadat ambulantní síť, kterou Skála založil v Praze i celé republice, vznikla potřeba nabídnout alespoň našim pacientům navazující ambulantní léčbu. Otevřeli jsme tedy v roce 1996 specializovanou ambulanci pro léčbu alkoholových závislostí a v roce 2002 ambulanci pro léčbu nealkoholových závislostí. V roce 1997 jsme spustili první oficiální metadonový program v ČR, substituční léčbu pro pacienty závislé na opiátech.

V roce 2012 se spojilo centrum adiktologie Psychiatrické kliniky a oddělení pro léčbu závislostí VFN, a tak vzniklo unikátní pracoviště, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, které zatím je v ČR ojedinělé a dá se říct, že je svým způsobem ojedinělé i v Evropě a jinde,“ uzavřel popis historického vývoje primář Popov.Současnost Apolináře

V současnosti jsou v Apolináři tři lůžková oddělení a pět samostatných ambulantních programů a další programy a projekty v rámci výzkumného a vzdělávacího programu.

Významným léčebným programem je léčba závislostí u žen. Muži v závislostech stále převažují, u alkoholu je to dva ku jedné, výjimkou jsou závislosti na návykových lécích, kde převažují ženy. Přibyly duální poruchy, úzkostné poruchy a deprese, kde je to častěji záležitost žen, a také poruchy příjmu potravy, kde ženy dominují.Věda a výzkum v adiktologii

Vědecký a výzkumný přínos Kliniky adiktologie vyzdvihl děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. „Přes svůj věk patří toto pracoviště mezi pracoviště svižná a dynamická. Je ozdobou lékařské fakulty i nemocnice. Co je na něm originální i ze světového pohledu, že problematika adiktologie, která ve svých počátcích byla hodně aplikovaná, je v současnosti postavena na vědních základech. Od toho se odvíjí i výchova nových odborníků. Adiktologové u nás díky tomuto pracovišti jsou vzděláváni ve všech stupních, bakalářském, magisterském, chystá se program Ph.D. a diskutujeme o tom, že bychom vzdělávali i zahraniční odborníky,“ řekl děkan.


NENECHTE SI UJÍT…

Klinika adiktologie „U Apolináře“ v perspektivě 70letého vývoje

Autoři Michal Miovský, Petr Popov, Jaroslav Šejvl Kapitoly:

 

  • … než vznikl Apolinář

 

 

  • Vznik a vývoj Oddělení pro léčbu závislostí

 

 

  • Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

 

  • Klinický provoz

 

 

  • Akademické studijní programy

 

 

  • Věda a výzkum

 

 

  • Projekty a rozvojové aktivity v oboru

 

 

  • Spolupráce a partnerství

 

 

  • Fotografická příloha

 

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené