Přeskočit na obsah

Účinnost a bezpečnost monoterapie satralizumabem u NMOSD

Satralizumab je monoklonální protilátka zaměřená proti receptoru pro interleukin 6, která snižuje riziko relapsu u pacientů s neuromyelitis optica (NMOSD) po přidání k imunosupresivní léčbě. Recentní multicentrická, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná studie hodnotila bezpečnost a účinnost satralizumabu u pacientů s NMOSD podávaného v monoterapii. Pacienti byli léčeni buď satralizumabem subkutánně v dávce 120 mg, nebo placebem, současné užívání imunosupresiv bylo zakázáno. Primárním cílem byla doba do prvního relapsu. Zahrnuto bylo téměř 100 osob ve věku 18–74 let ze 44 center ve 13 zemích. Účastníci prodělali v posledních 12 měsících alespoň jeden dokumentovaný záchvat nebo relaps NMOSD a měli skóre 6,5 nebo méně na EDSS. Mezi vylučovací kritéria patřil klinický relaps 30 nebo méně dní před vstupem do studie. Protokolem definované relapsy se vyskytly u 19 (30 %) pacientů, kteří dostávali satralizumab, a u 16 (50 %) pacientů, kteří dostávali placebo (poměr rizik 0,45; 95% CI 0,23–0,89; p = 0,018). Ve skupině se satralizumabem se vyskytlo 473,9 nežádoucí příhody na 100 pacientoroků, ve skupině s placebem 495,2 na 100 pacientoroků.

Monoterapie satralizumabem tak významně snížila míru relapsu NMOSD ve srovnání s placebem, přičemž bezpečnostní profil byl příznivý. Populace zahrnovala pacienty séropozitivní i séronegativní na protilátky proti aquaporinu‑4, což odráží běžnou klinickou praxi. Satralizumab má potenciál stát se cennou možností léčby NMOSD.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené