Přeskočit na obsah

Účinnost sekukinumabu na axiální projevy potvrzena další studií

Ovlivnění všech klíčových projevů psoriatické artritidy včetně axiálních manifestací a také dlouhodobé zpomalení radiografické progrese u takto nemocných. To jsou nejnovější klinické poznatky o sekukinumabu, inhibitoru IL‑17A, které byly představeny na červnovém kongresu EULAR 2019 v Madridu.Uvedené důkazy tak nadále posilují pozici sekukinumabu jako komplexní terapie nejen psoriatické artritidy (PsA), ale i psoriázy a ankylozující spondylitidy, která je podpořena více než stovkou klinických hodnocení včetně pětiletých dat a 200 000 pacienty léčenými po celém světě.Bez axiálních obtíží dvě třetiny pacientů po třech měsících

Ve španělské metropoli byly oznámeny aktuální výsledky probíhající 52týdenní, dvojitě zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studie fáze IIIb MAXIMISE (Baraliakos et al., abstrakt OP0235) u jedinců s PsA, která celosvětově postihuje okolo 50 milionů lidí. „Až dvě třetiny z nich přitom mají zánětlivé bolesti zad, které mohou omezovat jejich pohyblivost,“ uvedla dr. Laura Coatesová, PhD, z University of Oxford, Velká Británie. Zdůraznila přitom, že MAXIMISE je první randomizované klinické hodnocení ověřující účinnost a bezpečnost biologického léčiva při řešení axiálních manifestací PsA. „Jeho výsledky nám pomohou při rozhodování o léčbě tohoto onemocnění u jedinců s různými fenotypy,“ dodala.

Do studie bylo zařazeno 498 pacientů s klinicky diagnostikovanými axiálními obtížemi, bolestí páteře hodnocenou na vizuální analogové škále (VAS) > 40/100 a hodnotou skóre aktivity BASDAI > 4 navzdory terapii nejméně dvěma nesteroidními antirevmatiky. Randomizováni byli k podávání buď placeba, nebo sekukinumabu subkutánně v dávce 300 či 150 mg jednou týdně po dobu čtyř týdnů, následně pak každé čtyři týdny. Jedinci z placebové skupiny byli ve 12. týdnu znovu randomizováni k aktivní léčbě sekukinumabem 300 nebo 150 mg.

Z výsledků vyplynulo, že studie MAXIMISE splnila svůj primární, resp. hlavní sekundární cíl – odpovědi ASAS 20 ve 12. týdnu totiž dosáhlo 63,1 procenta nemocných léčených sekukinumabem 300 mg, resp. 66,3 procenta sekukinumabem 150 mg oproti 31,3 procenta jedinců na placebu (p < 0,0001 pro obě srovnání). Rychlý nástup účinku byl pozorován již ve čtvrtém týdnu, přičemž bezpečnostní profil sekukinumabu byl v souladu s předchozími zjištěními. „Je velmi důležité, že máme k dispozici lék, který nám pomůže zlepšit všechny aspekty PsA – od zánětu páteře a kloubů přes entezitidu, daktylitidu až po psoriázu kůže či nehtů,“ komentoval dr. Antonio Mera Varela z Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Španělsko.Bez RTG progrese 90 procent pacientů po dvou letech

Na kongresu EULAR 2019 byla prezentována také dlouhodobá data randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie fáze III FUTURE 5, jež sledovala účinnost sekukinumabu na klinické známky, symptomy a radiografickou progresi u nemocných s aktivní PsA. „U poloviny pacientů s psoriatickou artritidou dochází v průběhu zhruba dvou let k erozi kostní tkáně. Pokud není léčena, může to vést k nevratnému strukturálnímu poškození kloubů a disabilitě, jež podstatně ovlivňují kvalitu života,“ řekl dr. Philip J. Mease z University of Washington, USA, který v Madridu zároveň představil aktuální dvouleté výsledky klinického hodnocení FUTURE 5 v sekci „Late breaking abstracts“ (abstrakt LB0006).

Studie zahrnula 996 dospělých jedinců, kteří dostávali buď placebo, nebo sekukinumab 300 mg či 150 mg s úvodními dávkami o stejné výši, nebo 150 mg bez úvodní dávky – a to v prvních čtyřech týdnech a poté jednou za čtyři týdny. Ke zvýšení dávky sekukinumabu ze 150 na 300 mg mohlo dojít na základě rozhodnutí lékaře od 52. týdne. Primární údaje FUTURE 5 již dříve prokázaly, že v porovnání s placebem dosáhlo primárního cíle, tedy odpovědi ACR 20 v 16. týdnu, statisticky signifikantně více nemocných ve všech třech ramenech se sekukinumabem. Obdobně tomu bylo v případě klíčového sekundárního endpointu, a sice zpomalení radiografické progrese, měřené změnou celkového Sharpova skóre modifikovaného van der Heijdeovou (vdH‑mTSS) ve 24. týdnu. Nejnovější dvouleté údaje pak potvrzují, že u převážné většiny pacientů nedošlo při podávání sekukinumabu k radiografické progresi (změna vdH‑mTSS ≤ 0,5) – konkrétně u 89,5 procenta osob léčených 300 mg, 82,3 procenta u 150 mg a 81,1 procenta u 150 mg bez úvodní dávky. Až do 104. týdne zůstaly zachovány také další klinické odpovědi, například při nejvyšší dávce sekukinumabu byla ACR 20/50 zaznamenána v 77, resp. 51,9 procenta případů, PASI 90/100 dosáhlo 70,1, resp. 49,5 procenta nemocných, k vyřešení entezitidy pak došlo u 78 procent a daktylitidy u 82,8 procenta jedinců. Obdobně pozitivní údaje byly hlášeny i u pacientů léčených nižší dávkou sekukinumabu.

„Dostupnost terapie, která prokazatelně inhibuje strukturální progresi psoriatické artritidy v průběhu dvou let, rozšiřuje lékařům a pacientům možnosti volby při managementu tohoto onemocnění s mnohočetnými manifestacemi,“ konstatoval dr. Mease.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené