Přeskočit na obsah

Úhrady na rok 2019 domluveny, pojišťovny i zdravotníci našli po 21 letech společnou řeč

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

Dohody všech třinácti skupin poskytovatelů zdravotní péče, od nemocnic, ambulantních specialistů až po domácí péči, se zdravotními pojišťovnami o úhradách na příští rok považuji za skutečně historický okamžik. V minulosti k takovému množství dohod nikdy nedošlo. Zástupci nemocnic, akutní lůžkové péče a následné lůžkové péče se dokonce dohodli po více než deseti letech! Znamená to zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let, kdy ministerstvo určovalo, kolik co bude stát direktivně úhradovou vyhláškou, a ministři pod tlaky jednotlivých segmentů přilepšovali jedněm na úkor druhých. Zásadně jsem odmítl jít touto cestou. Od začátku jsem žádal poskytovatele a zdravotní pojišťovny, aby byli při uzavírání dohod konstruktivní, jednali spolu a kladli důraz na kvalitu poskytovaných služeb tak, aby byl zajištěn spravedlivý nárůst úhrad napříč všemi segmenty. Řekl jsem také, že dohoda mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami je jediná možnost, protože u mě si nikdo lepší podmínky nevylobuje. Jsem rád, že vyslyšeli můj apel. Vnímám to jako obrovský úspěch a všem účastníkům dohodovacího řízení děkuji. Považuji také za velmi pozitivní, že v rámci dohodovacího řízení se neřešila pouze výše úhrad, ale jednotlivé segmenty přišly také s celou řadou prvků, které cílí na větší efektivitu, příkladem jsou třeba takzvané trojcestné žádanky. Bohužel jediným a posledním segmentem zdravotní péče, který ještě nemá jasno v úhradách za péči pro příští rok, jsou lékárníci. Domnívám se, že jedním z důvodů je způsob jejich vyjednávání a neochota konstruktivně jednat o více variantách úprav odměňování lékáren. Všechny segmenty, které se dohodly, musely přistoupit na určitý kompromis. Máme omezený objem finančních prostředků a ty se musí mezi všechny rozdělit spravedlivě. Ale přístup lékárníků ve stylu: „chceme jednu miliardu, nebo nebudeme jednat“, je neakceptovatelný. Je potřeba se bavit seriózně. Jsem ale přesvědčen o tom, že dohoda je stále možná.

Ing. Zdeněk Kabátek
ústřední ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny

Pojišťovny vnímají podpis dohody jako skutečně velký úspěch a důkaz toho, že jsou schopny se dohodnout i se zástupci tohoto klíčového segmentu českého zdravotnictví. Velkou zásluhu na tom má bezpochyby ministerstvo zdravotnictví, které letos jasně řeklo, že by se pojišťovny a zástupci jednotlivých segmentů měli v maximální míře snažit dohodnout a nečekat, že vše vyřeší úhradová vyhláška. Celkově VZP zdravotníkům v příštím roce přidá více než 10 miliard korun. Všech 13 segmentů dostalo korektní finanční nabídku na hranici možnosti zdrojů veřejného zdravotní pojištění pro rok 2019. Nad rámec tohoto základního navýšení byla dohodnuta s nemocnicemi bonifikace za směnnost, která umožní náležitě ocenit práci sester ve směnném provozu, ve výši 3,6 miliardy za všechny zdravotní pojišťovny. Jediným segmentem, který dohodu stále blokuje, jsou lékárníci. Jejich požadavky přesahují reálné možnosti systému veřejného zdravotního pojištění.

Ing. Radovan Kouřil
generální ředitel Oborové zdravotní pojišťovny a předsedající dohodovacího řízení

V českém zdravotnictví nastal historický průlom. Zákon předpokládá, že ceny za zdravotní péči se stanovují dohodou mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci poskytovatelů zdravotních služeb. Až dosud to však byla víceméně teorie, protože k dohodě většinou nedošlo. Například nemocnice se s pojišťovnami nedohodly za 21 let ani jednou. Až letos třináct skupin poskytovatelů zdravotní péče (akutní lůžková péče, následná péče, praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, doprava, záchranky, fyzioterapie, gynekologové, hemodialýza, radiologie, lázně, laboratoře a stomatologie) uzavřelo dohodu se zdravotními pojišťovnami o úhradách na rok 2019 v rámci tzv. dohodovacího řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019. Na zdravotní služby půjde cca 320 miliard Kč, tedy o téměř 20 miliard více než se očekává v letošním roce.

Rád bych poděkoval všem účastníkům za konstruktivní přístup. Jednání byla tvrdá a náročná, ale vedla se v atmosféře snahy o to, dosáhnout opravdové dohody. Ze strany zdravotních pojišťoven bylo cílem zajistit dostupnou a kvalitní péči a rozdělit prostředky maximálně efektivně i spravedlivě, ze strany poskytovatelů dát prostor novým prvkům zahrnujícím např. měření kvality zdravotní péče a vytvořit zdroje pro růst platů zdravotnického personálu.

Skupina, kde se prozatím nepodařilo dosáhnout dohody, jsou lékárníci. Zde je na škodu konfrontační tón, kterým se tato skupina snaží najít cestu mimo rámec dohodovacího řízení. Zvláště, když došlo k rozdělení financí již ve všech ostatních segmentech včetně nemocnic, kde se nikdy v minulosti dohodu nepodařilo uzavřít.

Letošní dohodovací řízení je s ohledem na počet uzavřených dohod historickým průlomem a dává naději, že se podobným způsobem budou jednání o úhradách ubírat i v budoucnu. Jako předsedající chci ocenit moderační a motivační roli Ministerstva zdravotnictví, které dalo významně najevo, že nebude preferovat žádný ze segmentů poskytovatelů, přičemž primární je dohoda, a ne kuloární jednostranné iniciativy. Bez tohoto přístupu ministerstva by nikdy k dohodám nemohlo dojít.

Ing. Jaroslava Kunová
výkonná předsedkyně Asociace nemocnic ČR

Dne 31. 5. 2018 byla ukončena 1. fáze dohodovacího řízení o úhradách pro rok 2019 u akutní a následné lůžkové péče. Přijetí dohody probíhalo velice složitě, bylo nutno z mnoha požadavků ustoupit, jak ze strany plátců a poskytovatelů, ale i jednotlivých členů obou stran. Priorita byla dána podpoře celodenní péče, kterou tato lůžková zařízení poskytují a jejíž absence ohrožuje v České republice dostupnost péče, a proto bylo do dohody zakalkulováno navýšení směnného příplatku pro některé kategorie zdravotnických pracovníků směnného provozu. Dále je nutno, aby MZ spolu s MPSV zajistily právním předpisem navýšení směnného příplatku pro vybrané kategorie zdravotnických pracovníků. Zásadní podmínkou realizace dohody však je, že právním předpisem nebudou paušálně zvýšeny sazby v platových tabulkách, neboť v tomto případě by zdroje zdravotních pojišťoven na takovéto navýšení nestačily a chybějící prostředky by pak musel zajistit stát.

Ing. Michal Čarvaš, MBA
místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
ředitel Nemocnice Prachatice, a.s.

Asociace českých a moravských nemocnic jako účastník dohodovacího řízení vnímá uzavřenou dohodu k úhradám roku 2019 jako kompromis možného s ohledem na stávající zdroje. Naším cílem bylo stabilizovat střední zdravotnický personál, kde je v rámci našich nemocnic největší personální problém. Navýšení směnným sestrám o 5 000 Kč je významné a potřebné. Další prostředky bude moci vedení nemocnice použít a rozdělit s ohledem na konkrétní potřeby a situaci. Snažíme se opakovaně upozornit na to, že nemocnice jako jediné zajišťují nepřetržitý provoz a péči o pacienty 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a že náklady na zajištění této péče jsou výrazně vyšší než úhrady. Stejně tak upozorňujeme na rozdíly v sazbách a úhradách za stejnou péči. Zde dohodnuté navýšení vnímáme jako nedostatečné.

Z dlouhodobého pohledu je třeba systémových změn v motivaci a ve způsobu úhrad nejen u nemocnic, ale i u jiných segmentů. Kladně hodnotíme zájem i otevřenost zdravotních pojišťoven i MZ ve snaze najít koncensus. Rádi bychom pokračovali v hledání řešení u bodů, které zůstaly sporné. Jsme připraveni o nich diskutovat a podílet se na změnách. Je třeba významně navýšit prostředky státu, který dává do zdravotnictví jedno z nejmenších procent HDP v rámci EU a začít se přibližovat devíti procentům HDP. Rovněž je třeba zvýšit zájem pacienta o své zdraví a o prevenci.

Ing. Vladimír Drvota
předseda Sdružení soukromých nemocnic ČR

Za naši asociaci mohu říci, že jsme podpořili dohodu se zdravotními pojišťovnami, neboť doufáme, že tato by mohla vést k určité stabilizaci financování českého zdravotnictví v roce 2019. S časovým předstihem víme, jaké budou úhrady, a můžeme lépe plánovat hospodaření našich nemocnic. Současně věříme, že politici svými sliby nenaruší přijaté dohody se zdravotními pojišťovnami. V případě, že by k tomu mělo dojít, museli bychom považovat přijatou dohodu za neplatnou.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
prezident České stomatologické komory

Česká stomatologická komora vítá, že se bezmála všichni, včetně segmentu stomatologie, dohodli na úhradách zdravotní péče pro rok 2019. V našem případě to nebylo jednoduché a máme daleko k plné spokojenosti, jde o kompromis. Ale je to mnohem lepší než cokoli, co jsme zažili za celou dobu trvání systému zdravotního pojištění! Politici nemluvili do jednání, profesionálové se dohodli, jak nejlépe použít peníze pro pacienty. Byl to poprvé po dlouhé době! Systém pojišťovnické medicíny směřuje ke stejnému systému fungování jako ve vyspělých státech. Pacientům bude příští rok lépe a všem, kteří projevili zodpovědnost, za to patří dík. Věříme, že podobně bude vše řízeno i v dalších letech a přejeme si pokračování. Máme už mnohé připraveno, aby krize, kterou vnímáme v poskytování stomatologické péče na účet zdravotních pojišťoven, postupně skončila.

MUDr. Zorjan Jojko
předseda Sdružení ambulantních specialistů

V segmentu ambulantních specialistů jsme využili pětiprocentní navýšení proti roku 2018 tak, že máme nastavenu bazální úroveň a tři stupně možného navýšení jak hodnoty bodu, tak koeficientu v úhradovém vzorci. Ambulantní specialista, který je držitelem diplomu CŽV, pracuje v pěti dnech v týdnu aspoň 30 hodin (u chirurgických oborů stačí ve čtyřech dnech 24 hodin) a je ochoten posunout začátek a/nebo konec ordinační doby tak, aby k němu mohli pacienti přijít alespoň 2x v týdnu od 7:00 nebo 2x v týdnu do 18:00 nebo 1x od 7:00 a zároveň 1x do 18:00, bude mít navýšení úhrad šestiprocentní.

Samozřejmě nadále platí, že jsme toho názoru, že zvláště za poslední čtyři roky má systém zdravotního pojištění vůči celému ambulantnímu sektoru dluh, který se tímto nevyrovnává, nicméně v rámci nastavených parametrů jsme spokojeni. Jsme rádi, že vedení ministerstva zdravotnictví konečně přestalo bezbřehým způsobem přesměrovávat finance do nemocnic a že počítá s tím, že i ambulantní péče se nedá poskytovat bez tomu přiměřených peněz.

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D
předseda Sdružení soukromých gynekologů

Sdružení soukromých gynekologů ČR výsledek Dohodovacího řízení pro rok 2018 vítá. Nepamatuji se, že by se v minulosti dohodly téměř všechny segmenty poskytovatelů (nedohoda byla letos pouze v jediném segmentu). Náš segment nikdy nekladl nerealistické požadavky a vždy se s pojišťovnami dohodl. Za zásadní považuji postoj současného ministra zdravotnictví, který deklaroval, že MZ ČR nijak nezvýhodní segmenty, které k dohodě s plátci nedospějí. Myslím, že přispěl také vznik Rady poskytovatelů, kde byla problematika opakovaně diskutována. Doufám, že ministerstvo neustoupí tlaku odborářů a dohody promítne do úhradové vyhlášky. V opačném případě by Dohodovací řízení ztratilo smysl.

MUDr. Petr Šonka
předseda Sdružení praktických lékařů

Dohodli jsme se pro segment na pětiprocentním navýšení, které bude realizováno několika způsoby. Jednak stoupne nejvyšší sazba kapitace, to znamená pro ordinace praktických lékařů s největší dostupností, kteří ordinují 30 hodin týdně, jednou v týdnu do 18:00 a objednávají pacienty elektronicky. Tato skupina kapitace se jediná zvýšila, a to z 54 na 56 korun. Ostatní dvě sazby kapitace zůstávají na stejné hodnotě. Zbytek navýšení se realizuje tím, že narostla cena bodu. Cena bodu u standardních výkonů praktických lékařů, které jsou účtovány mimo kapitaci, se zvýšila z 1,08 Kč na 1,18 Kč a výkony, které jsou pojišťovnami preferované, tj. prevence, očkování a prohlídky diabetiků, stouply z 1,12 Kč na 1,20 Kč. Plus je tam bonifikace u bodů za vzdělávání pro ordinace s největším rozsahem ordinačních hodin o haléř více, tj. 1,19 Kč, respektive 1,21 Kč. V dohodě je také to, že pojišťovny začaly hradit kompenzaci za regulační poplatky, které zatím zastropovávaly rokem 2014, strop bude podle limitů za rok 2017, což je zhruba 110 milionové navýšení do segmentu. Po zrušení poplatků se zrušil i jejich regulační mechanismus, návštěv je nyní o třetinu víc, to bude zohledněno a kompenzováno. Považujeme to za důležitý signál. Co se týče navýšení, měli jsme očekávání větší a máme za to, že oprávněná, protože segment primární péče dlouhodobě neměl žádná navýšení, nicméně přistoupili jsme ve snaze se dohodnout na nabídku pojišťoven a ministerstva navýšit všem zhruba stejně a upozadili jsme naše zájmy. Protože považujeme za velice důležité, abychom se vrátili k normálnímu systému, kdy ceny lékařské práce určuje vyjednávání mezi pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb, nikoli politici. Oceňujeme, že všechny segmenty, až na lékárníky, což je marginální část, se dohodly. Je to návrat k normálu a oceňujeme pana ministra, že co deklaroval, splnil. Že dokázal přesvědčit důležité hráče o tom, že je možné systém měnit k lepšímu a je možné, abychom se navzájem všichni dohodli na tom, jak tyto změny budou vypadat. Pokud by se to mělo změnit politickým nebo odborářským nátlakem, byl by to špatný signál a důvěra lékařů by navždy byla narušena.

Koalice soukromých lékařů

Koalice soukromých lékařů vítá, že i v segmentech lůžkové péče došlo v dohodovacím řízení pro rok 2019 k dohodě, stejně jako v ostatních segmentech, a nebude se opakovat situace z let 2016 až 2018, kdy nemocnice získaly téměř všechny finanční prostředky, které přicházely do systému navíc. To poškodilo ostatní zdravotnická zařízení, zejména poskytovatele ambulantní zdravotní péče. Kolegům pracujícím v nemocnicích přejeme přiměřené osobní ohodnocení jejich práce. Navýšení úhrad, kterého zástupci nemocnic dosáhli v DŘ, umožňuje pokrýt i požadavek odborových organizací na desetiprocentní navýšení platů a mezd v roce 2019. Snahy zdravotnických odborů politickým nátlakem zvrátit výsledky dohodovacího řízení proto považujeme za neakceptovatelné. Legitimní role odborů je vymoci svým členům co nejlepší mzdové podmínky, ovšem výhradně cestou kolektivního vyjednávání se zaměstnavateli. Nikoliv cestou nátlaku a vydíráním politiků ve snaze anulovat dohody vzniklé v regulérním dohodovacím řízení o cenách úhrad zdravotní péče. To vedou ze zákona pouze zdravotní pojišťovny a zástupci segmentů poskytovatelů zdravotní péče.

Opakované politické zásahy do průběhu dohodovacího řízení v minulosti způsobily pokřivení podmínek a nerovnováhu zdravotního systému a jsou jednou ze základních příčin současného neuspokojivého stavu. Oceňujeme proto zásadový přístup ministra zdravotnictví, který deklaroval předem, že nebude do dohodovacího řízení vstupovat. Jak se ukazuje, umožnilo to po mnoha letech historickou dohodu prakticky všech segmentů, což vnímáme jako návrat k normálním poměrům. Očekáváme, že MZ bude výsledky DŘ respektovat a přenese je do úhradové vyhlášky na rok 2019. Jakýkoli jiný postup by znamenal políček do tváře všem, kteří uvěřili v návrat zdravého rozumu do českého zdravotnictví a ustoupili ze svých požadavků v zájmu historické dohody. To se týká i všech členů Koalice soukromých lékařů, kteří, vzhledem k tomu, jak byli poškozeni v minulých letech, právem očekávali větší navýšení úhrad než ostatní segmenty. Učinili jsme tak v zájmu našich pacientů, a proto, abychom přerušili mnohaletou sérii nedohod a odblokovali cestu pro racionální přístup a systémové změny, jež naše zdravotnictví nutně potřebuje.

Zdroj: MT

Doporučené