Přeskočit na obsah

Vize Philips pro Evropu: digitální technologie a umělá inteligence

Střední a východní Evropa je specifická oblast s výraznými lokálními rozdíly v kvalitě i způsobu zdravotní péče. To při své cestě, kdy navštívil představitele poskytovatelů, plátců a státních garantů zdravotní péče v 19 zemích, zjistil CEO společnosti Philips pro tento region Reinier Schlatmann. Při pobytu v Praze poskytl exkluzivní rozhovor pro Medical Tribune.  • Pane Schlatmanne, jak byste charakterizoval společnost Philips?

Philips je společnost se stoosmadvacetiletou historií, kterou založili v roce 1891 Gerard Philips a jeho otec Frederik jako rodinnou firmu. Prvními výrobky byly žárovky Philips, které zcela změnily historii. Do té doby a v mnoha místech ještě daleko déle se svítilo především petrolejovými lampami, které s sebou nesly určitá rizika požárů a především znečištění vzduchu v interiéru. Průmyslově vyráběné, a tedy dostupné žárovky umožnily lidem v zimě nejen déle pracovat, ale také vzdělávat se. Následovaly další výrobky: komponenty pro elektrotechnický průmysl, spotřební zboží. V minulém století vyráběl Philips například obrazovky, televize, videorekordéry a přehrávače, mobilní telefony a další.  • To je již historií. Jaké je současné zaměření společnosti Philips?

Zhruba před deseti lety začala společnost s proměnou portfolia. Protože Philips již dříve vyráběl zdravotnickou techniku, vedení usoudilo, že se společnost bude nadále věnovat především produktům, které zvyšují kvalitu života a úroveň zdravotní péče. Vedla k tomu statistická data o stárnutí populace a zvyšující se incidence civilizačních onemocnění, tedy chronických epidemických neinfekčních chorob. Dalším současným i budoucím trendem je úbytek zdravotnických pracovníků, přičemž počet pacientů narůstá. To vyžaduje, aby byla lékařům usnadněna práce a aby mohli využívat inovativní nástroje s umělou inteligencí, které jim umožní rychlejší diagnostiku a rozhodování. S příchodem internetu jsou nemocní čím dál vzdělanější a vyžadují, aby jim lékař poskytl přesné informace. Proto se Philips zaměřuje především na zdraví a zdravotní péči.  • Kterých oblastí se současná inovace týká?

První etapou byla výroba produktů pro zdravý životní styl. Philips nabízí přístroje pro správnou přípravu zdravých jídel a zaměřuje se například na spánkovou medicínu. Spánek je totiž pro zdraví velmi důležitý. Studie prokázala, že lidé, kteří spí jen pět hodin denně, mají o 80 procent vyšší riziko kardiovaskulárních onemocnění než lidé, kteří spí osm hodin.

Dalším důležitým záměrem je pro Philips screening k včasné diagnostice závažných onemocnění, například onkologických, a to ve stadiu, kdy je pravděpodobnost úplného vyléčení významně vyšší než při opožděném stanovení diagnózy.

Významným trendem je digitalizace zdravotní péče, která umožnuje zkrátit dobu hospitalizace na minimum, protože je pacient léčen a monitorován v domácím prostředí. Doma se pacient zotavuje rychleji, a navíc je nemocniční prostředí rizikové třeba pro nozokomiální infekce. Mnoho pacientů má více než jednu chronickou chorobu a je nutné jim zajistit co nejlepší způsob života, a to je v domácím prostředí.  • Nedávno jste navštívil země střední a východní Evropy, vedl jste diskuse s představiteli zdravotních systémů. Jaké dojmy jste si odnesl?

Podmínky a způsob poskytování zdravotní péče jsou lokální. Co funguje v jedné zemi, nefunguje ve druhé. Organizace je různá, pacienti se liší, ale obecně lze říci, že problém stárnoucí populace a úbytek zdravotnických pracovníků je všudypřítomný. Co mě vždy velmi pozitivně naladilo, bylo osobní zaujetí lékařů při léčbě jejich pacientů. Zdravotníci v zemích, které jsem navštívil, jsou navíc velmi otevření k používání nových technologií. V každé zemi jsem se setkal s něčím jedinečným, s nějakou „best practice“, v Estonsku mají data stoprocentně digitalizovaná a Černá Hora má zase nejnižší mortalitu na světě, v Polsku mají špičkovou kardiologickou péči. Je důležité zlepšit spolupráci státních institucí, akademických a klinických pracovišť, pacientských organizací a soukromého sektoru, abychom mohli sdílet úspěšné modely poskytování zdravotní péče a čelit těžkostem společně. Moje cesta pro mne byla výjimečná zkušenost.  • Digitalizce, „big data“ a umělá inteligence jsou horkými tématy ve zdravotnictví, a to nejen v České republice. Jaký přínos, podle vašeho názoru, mohou mít?

Digitalizace je jedním z hlavních směrů rozvoje zdravotnictví. Digitální technologie usnadňují kontakt lékaře a pacienta. Aniž by nemocný navštívil nemocnici, může sdílet data s lékařem; informace mohou sdílet nemocnice mezi sebou. Digitalizovaná data jdou s pacientem od praktického lékaře ke všem specialistům. Není nutné, aby všichni lékaři zdlouhavě odebírali anamnézu, vše podstatné obsahuje digitální záznam, což urychluje diagnosticko‑terapeutickou rozvahu.

Data digitálního záznamu pomohou nastavit správnou legislativu a informace v zabezpečené anonymizované podobě využívá i soukromý sektor.

Digitalizace přispívá též ke zlepšení dostupnosti péče, například v místech s nedostatečnou sítí zdravotnických zařízení. Digitalizace pomáhá i lidem, kteří mají z nejrůznějších příčin sníženou mobilitu. Digitalizované výsledky vyšetření (například zobrazovacích technik) lze efektivněji sdílet mezi lékaři. I na jednotce intenzivní péče napomáhají digitální data a umělá inteligence analýze dat a monitoraci pacientů na základě vyhodnocení vysokého počtu případů s obdobnými nálezy.

Digitalizace usnadní i laboratorní diagnostiku, například automatizací vyhodnocování bioptických vzorků. Závěrečná interpretace náleží vždy lékaři, ale umělá inteligence může upozornit na určité prvky a usnadnit lékaři práci, výhody jsou nesčetné.  • Zabývá se společnost Philips projekty obsahujícími rozvoj umělé inteligence?

Ano, rozvíjíme umělou inteligenci v mnoha projektech, dám vám jeden příklad za všechny: v USA se například používá aplikace společnosti Philips, která rozezná riziko pádů u starších jedinců na základě dat vypovídajících o určitém typu chování seniorů, u nichž následně došlo k pádu. Tak lze předejít nebezpečným zlomeninám s dlouhodobými i trvalými následky. Ve Spojených státech se používá zařízení, jež vypadá jako náramek a pozná pád osoby, která jej nosí, navíc rozezná pád od sehnutí a přivolá pomoc. Zároveň tyto aplikace sbírají a analyzují již patnáct let data, a proto Philips nyní umí s určitou přesností predikovat pravděpodobnost pádu v následujících dvaceti dnech. Zdá se to jako neskutečné, ale za pomoci umělé inteligence lze předejít pádům. Proto jsem přesvědčen, že umělá inteligence dovede překonat nedostatek zdravotnického personálu. Lékaře sice nenahradí, ale pomůže mu.  • Philips aktivně podporuje inovativní projekty v tzv. inkubačním programu. Prosím, můžete vysvětlit, o co jde?

Philips pomáhá společnostem, které se začínají věnovat zdravotnické problematice, prostřednictvím start‑upového programu s názvem Philips HealthWorks. Spolupracujeme se začínajícími společnostmi, které přinášejí na složitou zdravotnickou problematiku nový, svěží pohled, vyvíjejí nové algoritmy, metody apod. Philips jim poskytuje určité zázemí, které by jako začínající firmy neměly k dispozici. Při své cestě po střední a východní Evropě jsem se také setkal se zájemci o takovou spolupráci. Byla byste překvapena, kolik takových nadějných začínajících společností v tomto regionu je.  • Celý svět se potýká s problematikou stárnutí populace, u níž je vysoká prevalence chronických onemocnění. Současně klesá počet lékařů a lékaři sami též stárnou. Myslíte, že tato situace má řešení?

Ano, mnoho zemí se potýká s nedostatkem lékařů a současně s jejich stárnutím. Vše, o čem jsme hovořili: inovativní řešení, digitalizace a umělá inteligence představují možná řešení. Částečně vyhodnocená analýza ušetří lékaři čas, a tak se může věnovat většímu počtu pacientů. Umělá inteligence a mobilní aplikace mohou být nástrojem využitým pro screening a prevenci, a to i v domácím prostředí pacienta. Telemedicína může zase pomoci lidem v odlehlých oblastech s horším přístupem ke zdravotnickým zařízením.  • Péče o zdraví musí začít v mladém věku, aby se zabránilo rozvoji chorob později. Má společnost Philips preventivní projekty pro mladé?

V první řadě jde o technologie přípravy zdravé stravy. V mnoha zemích jsou populární smažená jídla. Konzumentům smažených pokrmů Philips nabízí přístroje, které smaží „vzduchem“ bez použití tuků. Máme přístroje na snadnou přípravu ovocné šťávy. Philips vyvinul řadu elektrických kartáčků na zuby. Avšak zejména děti zubní hygienu v oblibě nemají a je nelehké je naučit správné technice čištění zubů. Proto jsme spojili čištění zubů s hrou, která povzbuzuje děti čistit si zuby déle a důkladněji. Sledují, jak se při opakování hry stále lepší, a to je motivuje. Aplikace dokonce sbírá data a stomatolog má dlouhodobý přehled o dentální hygieně.  • Společnost Philips nedávno uveřejnila 2019 Philips Future Health Index, který objasňuje vliv digitálních technologií na zdravotníky a pacienty. Můžete sdělit podrobnosti k nejdůležitějším bodům jeho obsahu?

Health Index připravujeme již čtvrtým rokem. Z letošního vydání bych chtěl zdůraznit několik významných změn. Ještě před rokem se zdravotníci do jisté míry obávali digitálních technologií a umělé inteligence. To se však rapidně změnilo. Lékaři jsou stále ochotnější tyto technologie aktivně využívat, protože vidí výhody, které jim to přináší. Podle Future Health Index používá 76 procent zdravotníků ve své každodenní praxi digitální zdravotní záznamy, 61 procent využívá telemedicínu a 46 procent využívá technologie s umělou inteligencí.

Pacienti rádi využívají digitální technologie, protože mají k dispozici informace o svém zdravotním stavu. A také proto, že jim tyto technologie pomáhají v péči o zdraví a s terapií. Celých 63 procent pacientů, kteří momentálně nemají přístup ke svým digitálním zdravotním záznamům, by tento přístup chtělo mít, 82 procent pacientů s přístupem ke svým zdravotním záznamům hodnotí péči, které se jim dostává, jako dobrou, velmi dobrou nebo vynikající, ve srovnání s 66 procenty pacientů, kteří přístup ke svým údajům nemají.

To znamená, že se pacienti i lékaři postupně otevírají možnostem, které jim nabízejí digitální zdravotnické technologie. A Philips chce být jejich partnerem v každé ze zemí střední a východní Evropy.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené