Přeskočit na obsah

Vliv statinů na mortalitu hospitalizovaných pacientů s COVID‑19?

Vzhledem k tomu, že během onemocnění COVID‑19 dochází k hyperzánětlivému stavu a následně k syndromu akutní respirační tísně (ARDS), poškození myokardu a trombotickým komplikacím, objevily se v poslední době studie zkoumající vliv některých protizánětlivých, imunomodulačních a antitrombotických látek na mortalitu hospitalizovaných pacientů s COVID‑19. Jednou ze zkoumaných lékových skupin jsou i statiny, které by mohly ovlivnit přenos viru svým účinkem na lipidové rafty v buněčných membránách. Výsledky dosavadních studií jsou však nejednoznačné.

Retrospektivní analýzu hospitalizovaných pacientů s COVID‑19 provedli kardiologové z NewYork‑Presbyterian Medical Center. V období od února do května 2020 sledovali 2 626 pacientů, z nichž 951 (36,2 %) užívali před svou hospitalizací statiny. V průměru byli pacienti, kterým byly předepsány statiny, starší (medián 70 vs. 62 let) a měli více komorbidit (hypertenzi, diabetes mellitus, ICHS, srdeční selhání, chronické onemocnění ledvin, CMP nebo TIA a síňové arytmie) ve srovnání s pacienty, kteří statiny nedostávali (p < 0,001). Primárním sledovaným parametrem byla nemocniční úmrtnost pacientů s COVID‑19 po 30 dnech hospitalizace a sekundárním sledovaným ukazatelem invazivní mechanická ventilace po 30 dnech. Pacienti s předchozím užíváním statinů měli nižší výskyt nemocniční úmrtnosti ve srovnání s jednotlivci, kteří statiny neužívali (20,8 % vs. 33,7 %; p < 0,001), ale nebyly nalezeny významné rozdíly v použití invazivní mechanické ventilace, vazopresorů, substituční léčby ledvin nebo délce pobytu mezi skupinami.

Naproti tomu v dánské observační studii, která byla provedena ve stejné době, zahrnovala 4 842 pacientů s COVID‑19, z nichž 843 (17,4 %) bylo před hospitalizací léčeno statiny, nebyla expozice statinu spojena s významně odlišným rizikem úmrtnosti (HR 0,96; 95% CI 0,78–1,18).

K potvrzení či vyvrácení účinku statinů na mortalitu nemocných s COVID‑19 je tedy zapotřebí větších randomizovaných studií, které by snížily riziko nevysvětlitelných nebo nezohledněných zkreslujících faktorů. Například v uvedených retrospektivních studiích nebylo jasné, jak dlouho nebo jak přísně pacienti statiny užívali.

Gupta A, Madhavan MV, Poterucha TJ, et al. Association between antecedent statin use and decreased mortality in hospitalized patients with COVID‑19. Nature Comm 2021;12:1325. https://doi.org/10.1038/s41467‑021‑21553‑1

Butt JH, Gerds TA, Schou M, et al. Association between statin use and outcomes in patients with coronavirus disease 2019 (COVID‑19): a nationwide cohort study. BMJ Open 2020;10:e044421. doi:10.1136/ bmjopen‑2020‑044421

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…