Přeskočit na obsah

Výbor CHMP schválil emicizumab pro Evropu

Emicizumab (Hemlibra) prokázal vyšší účinnost v porovnání s předchozí léčbou bypassing přípravku ve dvou studiích fáze III napříč věkovými skupinami. Účinně snižuje frekvenci krvácení a při aplikaci formou podkožní injekce jednou týdně také výrazně zmírňuje zátěž danou podáváním léčiva, zejména pro malé děti s hemofilií A s inhibitory a jejich rodiny.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) přijal kladné stanovisko ohledně přípravku Hemlibra pro rutinní profylaxi krvácivých epizod u osob s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII. a doporučil jeho použití ve všech věkových skupinách. Téměř u každého třetího člověka s těžkou hemofilií A se vytvoří protilátky proti standardní substituční léčbě faktorem VIII, což pacienty vystavuje většímu riziku život ohrožujících krvácení nebo opakovaných krvácivých epizod, které mohou vést k dlouhodobému poškození kloubů.

„Mnoho osob s hemofilií A si vytvoří inhibitory, což má výrazný dopad na možnost léčby nebo prevence krvácení a také to snižuje kvalitu jejich života. Je to už více než 20 let od doby, kdy jsme naposledy viděli nový lék pro pacienty s hemofilií A s inhibitory, proto je zde naléhavá potřeba inovativních metod léčby, které snižují krvácení a zmírňují negativní dopad na kvalitu života,“ uvedl Brian O'Mahony, výkonný ředitel Irské hemofilické společnosti a předseda Evropského hemofilického konsorcia.

Hemofilie A je závažné dědičné onemocnění, při kterém se krev nesráží tak, jak by měla, což vede k nekontrolovanému a často spontánnímu krvácení. Toto onemocnění celosvětově postihuje přibližně 320 000 lidí, z toho jich 50–60 procent trpí závažnou formou tohoto onemocnění.

Význam studií HAVEN

Doporučení výboru CHMP je založeno na výsledcích dvou klíčových klinických studií u osob s hemofilií A s inhibitory – studie fáze III HAVEN 1 a HAVEN 2.

  • Studie HAVEN 1 je randomizovaná, multicentrická, otevřená studie fáze III, která hodnotí účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku subkutánního profylaktického podávání emicizumabu jednou týdně v porovnání s nepodáváním žádné profylaxe u dospělých a dospívajících s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII.
    Do studie bylo zařazeno 109 pacientů (starších 12 let) s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII, kteří byli dříve léčeni bypassing přípravky (BPA) v případě potřeby („on-demand“) nebo profylakticky. U dospělých a dospívajících s tímto onemocněním vedlo profylaktické podávání emicizumabu ke statisticky významnému snížení léčených krvácení o 87 procent (relativní riziko [RR] = 0,13, p <0,0001) ve srovnání s nepodáváním žádném profylaxe. Při první intrapacientské analýze svého druhu vedlo profylaktické podávání přípravku ke statisticky významnému snížení počtu léčených krvácení o 79 procent v porovnání s předchozí profylaxí pomocí BPA na základě dat z neintervenční studie (NIS) před zařazením do studie.
  • Studie HAVEN 2 je jednoramenná, multicentrická, otevřená klinická studie u dětí mladších 12 let s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII. Studie hodnotí účinnost, bezpečnost a farmakokinetiku subkutánního profylaktického podávání emicizumabu jednou týdně. Do prozatímní analýzy účinnosti po dokončení alespoň 12 týdnů léčby bylo zařazeno 23 dětí.
    Dosavadní výsledky ze studie prokázaly, že 87 procent (95% CI: 66,4–97 ,2) dětí, kterým byl profylakticky emicizumab podáván, nezaznamenalo žádné léčené krvácení. Při intrapacientské analýze 13 dětí, které se účastnily NIS, vedlo profylaktické podávání přípravku ke snížení léčených krvácení o 99 procent (RR = 0,01, 95% CI: 0,004–0,044) ve srovnání s předchozí léčbou pomocí BPA přípravků.

Mezi nejčastější nežádoucí účinky na základě souhrnu klinických studií, které se vyskytly u 10 a více procent osob léčených emicizumabem, patřily reakce v místě vpichu a bolest hlavy. Ve studii HAVEN 1 se u tří pacientů vyskytla trombotická mikroangiopatie (TMA) a u dvou osob závažná trombotická příhoda, když bylo průměrně podáváno kumulativní množství více než 100 U/kg/24 hodin koncentrátu aktivovaného protrombinového komplexu (aPCC) (FEIBA®) po dobu 24 hodin nebo více při profylaktickém podávání emicizumabu.

Přípravek je zkoumán v rámci robustního programu klinického vývoje, který zahrnuje dvě další studie fáze III – HAVEN 3 a HAVEN 4. Výsledky ze studie HAVEN 3 prokázaly statisticky a klinicky významný pokles počtu léčených krvácení v průběhu času u dospělých a dospívajících pacientů, kterým byl profylakticky podáván emicizumab každý týden nebo jednou za dva týdny, ve srovnání s těmi, kteří nedostávali žádnou profylaxi. Prozatímní výsledky ze studie HAVEN 4 ukázaly klinicky významné snížení krvácení u dospělých a dospívajících s hemofilií A s inhibitory i bez nich, kterým byl profylakticky emicizumab podáván jednou za čtyři týdny.

Tyto údaje také vedly ke schválení přípravku Hemlibra pro rutinní profylaxi k prevenci nebo snížení frekvence krvácivých epizod u dospělých a dětí s hemofilií A s inhibitory faktoru VIII americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v listopadu 2017. Přípravek byl posuzován úřadem FDA v rámci Prioritního přezkoumání a v září 2015 mu bylo ze strany FDA uděleno označení Průlomová terapie u osob starších 12 let s hemofilií A s inhibitory. Aktuální analýzy ze studie HAVEN 1 i HAVEN 2 byly představeny v prosinci 2017 na výročním zasedání Americké hematologické společnosti (ASH).

Emicizumab (Hemlibra) je bispecifická protilátka vázající faktory IXa a X, která je navržená tak, aby „přemosťovala“ faktor IXa a faktor X, a tím aktivovala bílkoviny nezbytné pro aktivaci přirozené koagulační kaskády, a obnovila tak proces srážení krve u osob s hemofilií A. Představuje profylaktickou léčbu, kterou lze podávat formou podkožní injekce předem připraveného roztoku jednou týdně.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Význam biomarkerů u karcinomu plic

17. 5. 2022

Více než polovina pacientů s diagnózou pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) podstupuje testování biomarkerů a toto číslo se podle RWE…

Moderní technologie mění transplantace

13. 5. 2022

„V Česku nám stále zásadně chybějí žijící dárci ledvin, s jejich pomocí bychom mohli transplantovat výrazně víc pacientů a s lepšími výsledky,“ říká…