Přeskočit na obsah

Vysoké dávky IKS v terapii nekontrolovaného astmatu

Současné doporučené postupy pro terapii astmatu (Global Initiative for Astma) doporučují u pacientů s nekontrolovaným astmatem podávat čtyřnásobnou dávku inhalačních kortikosteroidů (IKS). Závěry nových klinických studií ale toto doporučení zpochybňují.

Zvýšení dávek IKS u dětí bez efektu

Do zaslepené studie bylo zařazeno 254 dětí s mírným nebo středně těžkým astmatem, které v rámci terapie astmatu užívaly inhalační kortikosteroidy. Po zařazení do studie pokračovala jedna skupina dětí v obvyklém dávkovacím režimu albuterolu (definovaném jako 2 dávky albuterolu po 6 hodinách nebo 3 dávky po 8 hodinách nebo 1 dávka v noci po probuzení kvůli astmatickým příznakům). Druhé skupině byla pětinásobně zvýšena dávka fluticason propionátu z 88 μg dvakrát denně na 440 μg dvakrát denně, užívaná po dobu 7 dní od zhoršení astmatických symptomů.

Po 48 týdnech nebyly mezi oběma skupinami zjištěny signifikantní rozdíly v počtu exacerbací nebo v symptomech onemocnění. Ve skupině s vysokými dávkami IKS byla zjištěna o 16 procent vyšší celková spotřeba glukokortikoidů než ve skupině užívající nízké dávky IKS. Děti na vysokých dávkách IKS vyrostly za rok v průměru o 0,23 cm méně než děti v kontrolní skupině.

Zvýšení dávek IKS u dospělých jen s mírným účinkem

Otevřené studie trvající jeden rok se zúčastnilo 1 922 adolescentů a dospělých, kteří byli pro astma léčeni IKS. Jedna skupina pokračovala v terapii nekontrolovaného astmatu s obvyklými dávkami IKS, druhé skupině byla dávka IKS po dobu 7 až 14 dnů od zhoršení příznaků čtyřnásobně zvýšena.

Asi polovině pacientů s exacerbacemi astmatu musely být v průběhu studie podány systémové kortikosteroidy. Ve skupině pacientů se zvýšenými dávkami IKS bylo zaznamenáno asi o 19 procent méně závažných exacerbací než v kontrolní skupině, což je ovšem méně než předpokládané minimální 30% snížení, kterého se mělo dosáhnout. Pacienti s vyššími dávkami IKS zároveň trpěli častěji dysfonií nebo orální kandidózou.

Předpokládá se, že výsledky studií budou zohledněny v příštích aktualizovaných doporučených postupech pro léčbu astmatu. Na základě výsledků studií autor nedoporučuje krátkodobé navýšení IKS při exacerbaci astmatických projevů u dětí ani dospělých. U dospělých je efekt vysokých dávek IKS užívaných po dobu 7 až 14 dnů srovnatelný s pětidenním užíváním perorálního prednisonu.

Zdroj: Amrol DJ reviewing Jackson DJ et al. Do Higher Doses of Inhaled Steroids Help with Asthma Exacerbations? N Engl J Med 2018 Mar 8 (https:// www.jwatch.org/na46238/2018/03/15/do‑higher‑ ‑doses‑inhaled‑steroids‑help‑with‑asthma)

Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené