Přeskočit na obsah

Vývoj péče o pacienty s diabetem: recentní data z diabetologického registru

Diabetologický registr poskytl základní data popisující trendy ve vývoji péče o pacienty s diabetem v České republice. Úvodem je třeba uvést, že data jsou selektována z Národního registru hrazených zdravotních služeb pouze pro diabetickou populaci. Analýzy proto zahrnují všechny pacienty s diabetem, kterým byla během sledovaného období poskytnuta péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Prevalence, incidence a úmrtnost

Graf 1 Prevalence diabetes mellitus (DM) v populaci ČR NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb; ATC – Anatomicko‑terapeuticko chemická klasifikace léčiv; ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky Zdroj: ÚZISV porovnání s mírným, časově ohraničeným vzestupem úmrtnosti v letech 2020/2021, který byl provázen i nevýznamným poklesem prevalence, je zřejmé, že lineární trend pozvolného vzestupu počtu pacientů s diabetem v České republice je setrvalý a konstantní. V roce bylo léčeno antidiabetiky 833 868 osob (graf 1). Prevalence diabetu u dětí a dospívajících (do 18 let věku) se pozvolna zvyšuje, v roce 2022 byla navýšena i o 190 léčených dětí z Ukrajiny (graf 2). Epidemie covidu‑19 se jistě odrazila v přechodném poklesu incidence nově započaté léčby antidiabetiky v roce 2020 s následným vzestupem oproti předchozím rokům (graf 3). Me­dián věku v roce 2022 byl u léčených mužů 67 let a u žen 71 let. Poprvé se na první místo příčin úmrtí posunuly solidní zhoubné nádory, druhou nejčastější příčinou byl infarkt myokardu (graf 4). Trend „výměny“ na místě nejčastější příčiny úmrtí byl pozorován již delší dobu. Skutečnost by měla jistě ovlivnit priority v organizaci péče o nemocné s diabetem.Graf 2 Prevalence diabetes mellitus (DM) 1. typu u dětí (< 18 let) NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb; ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdroj: ÚZIS

Léčba antidiabetiky

Graf 3 Incidence diabetes mellitus (DM) v polupaci ČR ATC – Anatomicko‑terapeuticko‑chemická klasifikace léčiv; SD – směrodatná odchylka; IQR – mezikvartilové rozpětí; NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb; ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdroj: ÚZISV roce 2022 mělo předepsaný metformin 80 % všech léčených antidiabetiky, setrvale klesá procento léčených sulfonylureou (21,6 %). Zvyšuje se podíl léčených novými třídami antidiabetik (glifloziny 12,7 % a agonisté receptoru pro GLP 1 6,6 %). Inzulin NPH je prakticky plně nahrazen dlouhodobě účinnými analogy (0,6 % oproti 20,2 %).Graf 4 Příčiny úmrtí pacientů s diabetes mellitus (DM) v roce 2022 ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR; LPZ – List o prohlídce zemřelého; NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb Zdroj: ÚZIS

Léčba hypolipidemiky

Graf 5 Léčba hypolipidemiky v letech 2010–2022 ATC – Anatomicko‑terapeuticko‑chemická klasifikace léčiv; NRHZS – Národní registr hrazených zdravotních služeb; ÚZIS – Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdroj: ÚZISSetrvalý pokles počtu úmrtí z kar­dio­vas­ku­lár­ních příčin při postupném prodlužování naděje dožití je zřejmě v souvislosti se zvyšující se proléčeností hypolipidemickou léčbou. Zvyšuje se absolutní i relativní počet nemocných léčených statiny, stejně jako počet nemocných, kteří jsou léčeni nejméně jedním z hypolipdemik (graf 5). Velmi pravděpodobně budou v příštím roce k dispozici i data laboratorních výsledků, takže k vyhodnocení kvantitativnímu budeme moci přiložit i kvantitativní zhodnocení terapie (dosahování cíle). Z nedávné analýzy za rok 2021 vyplývá, že statiny předepisují z 50 % praktičtí lékaři, což může být dokladem prohlubující se mezioborové spolupráce.

Trendy vyplývající z dat diabetologického registru jsou spíše povzbudivé, a to s výjimkou prevalence. Doplněním laboratorních výsledků dostanou lékaři, plátci zdravotní péče, odborné společnosti i laická veřejnost komplexní informace, které jistě ještě více napomohou dalšímu zlepšování péče o pacienty s diabetem v České republice.

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA1, MUDr. Martina Nováková1, Mgr. Klára Benešová2,3, RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. 2,3, prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 2,3
1 Geriatrická interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
2 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
3 Institut biostatiky a anylýz, LF Masarykovy univerzity, Brno
Korespondenční adresa:
milan.kvapil@fnmotol.cz

Sdílejte článek

Doporučené