Přeskočit na obsah

Z časné systematické kontroly rytmu profitují i asymptomatičtí pacienti s FS

Pro mnohé kardiology přelomová studie EAST‑AFNET 4 (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial) z roku 2020 prokázala, že časná systematická kontrola rytmu u pacientů s nedávno diagnostikovanou fibrilací síní (FS) a souběžnými kardiovaskulárními (KV) onemocněními je spojena s nižším rizikem nežádoucích KV příhod než standardní péče. V sekci Late‑Breaking Science na virtuálním kongresu ESC 2021 byly popsány výsledky analýzy této studie, která zkoumala účinky časné kontroly rytmu u asymptomatických pacientů s FS.

Prof. Stephan Willems (Asklepios Clinic St. Georg, Hamburk, Německo) připomněl, že prvním primárním cílem byl kompozit úmrtí z KV příčin, cévní mozkové příhody nebo hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání nebo akutní koronární syndrom. Druhým primárním cílem byl počet nocí strávených v nemocnici za rok, zatímco klíčové sekundární cíle zahrnovaly rytmus, kvalitu života (QoL) a symptomy související s FS. Z 2 633 pacientů zařazených do studie EAST‑AFNET 4 bylo 30 procent asymptomatických a 69,6 procenta symptomatických. Ve srovnání se symptomatickými pacienty měli asymptomatičtí pacienti nižší výskyt srdečního selhání a častěji se jednalo o muže; terapie kontroly rytmu byly podobné. Mezi asymptomatickými pacienty se primární cíl vyskytl u 79/395 pacientů, kterým byla přidělena jako terapie časná kontrola rytmu, a u 97/406 pacientů randomizovaných k obvyklé léčbě (HR = 0,76; 95% CI 0,57–1,03), což je téměř shodné s celkovou populací. Podobný nález byl zjištěn u symptomatických pacientů (HR = 0,79; 95% CI 0,64–0,98). Po 24 měsících sledování asymptomatických pacientů bylo 78,9 procenta pacientů, kteří byli léčeni k časné kontrole rytmu, v sinusovém rytmu, ve srovnání s 52,3 procenta osob (p < 0,001), které dostávaly obvyklou péči. Mezi randomizovanými skupinami nebyl rozdíl v QoL na začátku ani po 24 měsících. Pětina (21,7 %) původně asymptomatických pacientů se v průběhu sledování stala symptomatickými, ale mezi jednotlivými léčebnými rameny nebyl rozdíl v četnosti. Výsledky bezpečnosti u asymptomatických pacientů odpovídaly výsledkům pozorovaným u celé studijní populace.

Přínos časné systematické kontroly rytmu pro další prognózu nemocných, prokázaný v celkové populaci EAST‑AFNET 4, se zachoval i u asymptomatických pacientů. Tyto výsledky ukazují, že přístup založený na časné kontrole sinusového rytmu by měl být přínosem také u asymptomatických pacientů s FS.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Ruce vzhůru, gatě dolů…

17. 4. 2024

Ne, od zájmu o fungující české zdravotnictví ruce pryč dávat nebudeme. Nemocničním lékařům oprávněně vadí, že ostatní lékaři nejsou ochotni se…