Přeskočit na obsah

Z časné systematické kontroly rytmu profitují i asymptomatičtí pacienti s FS

Pro mnohé kardiology přelomová studie EAST‑AFNET 4 (Early Treatment of Atrial Fibrillation for Stroke Prevention Trial) z roku 2020 prokázala, že časná systematická kontrola rytmu u pacientů s nedávno diagnostikovanou fibrilací síní (FS) a souběžnými kardiovaskulárními (KV) onemocněními je spojena s nižším rizikem nežádoucích KV příhod než standardní péče. V sekci Late‑Breaking Science na virtuálním kongresu ESC 2021 byly popsány výsledky analýzy této studie, která zkoumala účinky časné kontroly rytmu u asymptomatických pacientů s FS.

Prof. Stephan Willems (Asklepios Clinic St. Georg, Hamburk, Německo) připomněl, že prvním primárním cílem byl kompozit úmrtí z KV příčin, cévní mozkové příhody nebo hospitalizace pro zhoršení srdečního selhání nebo akutní koronární syndrom. Druhým primárním cílem byl počet nocí strávených v nemocnici za rok, zatímco klíčové sekundární cíle zahrnovaly rytmus, kvalitu života (QoL) a symptomy související s FS. Z 2 633 pacientů zařazených do studie EAST‑AFNET 4 bylo 30 procent asymptomatických a 69,6 procenta symptomatických. Ve srovnání se symptomatickými pacienty měli asymptomatičtí pacienti nižší výskyt srdečního selhání a častěji se jednalo o muže; terapie kontroly rytmu byly podobné. Mezi asymptomatickými pacienty se primární cíl vyskytl u 79/395 pacientů, kterým byla přidělena jako terapie časná kontrola rytmu, a u 97/406 pacientů randomizovaných k obvyklé léčbě (HR = 0,76; 95% CI 0,57–1,03), což je téměř shodné s celkovou populací. Podobný nález byl zjištěn u symptomatických pacientů (HR = 0,79; 95% CI 0,64–0,98). Po 24 měsících sledování asymptomatických pacientů bylo 78,9 procenta pacientů, kteří byli léčeni k časné kontrole rytmu, v sinusovém rytmu, ve srovnání s 52,3 procenta osob (p < 0,001), které dostávaly obvyklou péči. Mezi randomizovanými skupinami nebyl rozdíl v QoL na začátku ani po 24 měsících. Pětina (21,7 %) původně asymptomatických pacientů se v průběhu sledování stala symptomatickými, ale mezi jednotlivými léčebnými rameny nebyl rozdíl v četnosti. Výsledky bezpečnosti u asymptomatických pacientů odpovídaly výsledkům pozorovaným u celé studijní populace.

Přínos časné systematické kontroly rytmu pro další prognózu nemocných, prokázaný v celkové populaci EAST‑AFNET 4, se zachoval i u asymptomatických pacientů. Tyto výsledky ukazují, že přístup založený na časné kontrole sinusového rytmu by měl být přínosem také u asymptomatických pacientů s FS.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Omluvit se

28. 11. 2023

Jestliže člověk provede druhému člověku cokoli, co ho poškozuje, měl by to napravit, chce‑li udržet vztah. Jedním ze způsobů nápravy je omluva. V…