Přeskočit na obsah

Zařazeni v nesprávné platové třídě? Jak se bránit

Do právní poradny Medical Tribune chodí řada dotazů zdravotníků majících pocit, že nejsou zařazeni ve správné platové třídě. Setkáváte se s těmito dotazy také v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR?

Ano, setkáváme, zejména v letošním roce, kdy došlo k významným změnám v oblasti odměňování zdravotnických pracovníků. Často se stává, že zaměstnavatelé nezařazují zdravotníky do platové třídy, na kterou mají nárok. V několika případech jsme dokonce zaznamenali, že zaměstnavatel účelově změnil pracovní náplň tak, aby zaměstnanec nebyl zařazen do vyšší platové třídy. Stížností tohoto typu sem chodí mnoho.

Jak se mohou zdravotníci bránit?

Mají-li zaměstnanci pochybnosti o správnosti svého platového zařazení, členové odborového svazu se mohou se žádostí o pomoc v této věci obrátit přímo na nás, nečlenové pak mohou požádat o posouzení ministerstvo zdravotnictví. Jestliže je zaměstnanec skutečně nesprávně zařazen a dostává plat nižší, než mu náleží, měl by požádat zaměstnavatele o sjednání nápravy, případně i prostřednictvím odborové organizace.

Dalším krokem může být stížnost na zřizovatele nebo na inspektorát práce. Ze zkušeností však víme, že ne vždy se jedná o úmysl zaměstnavatele. Někdy jde pouze o omyl - pracovníci personálního či mzdového oddělení dané nemocnice neznají aktuální znění právních předpisů, které se v posledních několika měsících opakovaně změnilo a není snadné se ve změnách orientovat. V tomto ohledu je dobré, pokud má zdravotník nějaké pochybnosti o správném platovém zařazení, aby se na některé z těchto institucí obrátil.

Za jakých okolností může zaměstnavatel změnit pracovní smlouvu, aby se tak vyhnul nutnosti zařadit zdravotníka do vyšší platové třídy? kdy je to naopak protizákonné?

Pro zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy je rozhodující druh práce a v jeho rámci nejnáročnější práce, již zaměstnavatel na zaměstnanci vyžaduje. V jistém smyslu může být zohledněno i vzdělání zaměstnanců, což by se ale nemělo zdravotnických pracovníků dotýkat. Druh práce, kterou zaměstnanec bude vykonávat, musí být sjednán v pracovní smlouvě. Tento údaj je možné měnit opět jen vzájemnou dohodou - změnou pracovní smlouvy -, což znamená, že jen se souhlasem zaměstnance. Z tohoto pravidla sice existují zákonem přesně stanovené výjimky, ale jedná se pouze o výjimečné situace, kdy zpravidla jde p nezpůsobilost zaměstnance k výkonu práce.

Například má-li zaměstnanec sjednaný druh práce všeobecná sestra bez odborného dohledu, zaměstnavatel toto zařazení nemůže svévolně jednostranně měnit. Bohužel obvykle bývá vymezení druhu práce široké, kupříkladu jednoduše všeobecná sestra. Zaměstnavatel ale může změnit právě onu nejnáročnější práci, již po zaměstnanci požaduje, obvykle tak, že zaměstnanci předá novou pracovní náplň. Tomu se bohužel těžko bude zaměstnanec bránit, nebude-li moci dokázat, že opatření je účelové. Dodáváme, že není důležité, jak často zaměstnanec nejnáročnější práci vykonává, rozhodující je, že ji zaměstnavatel (někdy) požaduje.

Na stránkách odborového svazu jste zveřejnili anketu, která se zdravotníků v nepodnikatelské sféře ptá, zda jim skutečně byl zvýšen plat tak, jak nařizuje zákon. Jaké jsou zatím její výsledky?

Dotazník je určen pouze pro všeobecné sestry a porodní asistentky, u kterých došlo v oblasti odměňování k nejvýraznějším změnám právních předpisů. Je anonymní a zatím jej vyplnilo téměř 200 respondentů, z toho více než polovina je od všeobecných sester zaměstnaných v příspěvkových organizacích. Podle průběžného výsledku bylo v příspěvkových organizacích přeřazeno do vyšší platové třídy 52 procent respondentů. Naopak 47 procent všeobecných sester a porodních asistentek, které doposud vyplnily anketu, do vyšší platové třídy přeřazeno nebylo. buď jim zaměstnavatel změnil pracovní náplň, nebo jim sdělil, že na vyšší platovou třídu nemají nárok či nesplňují vzdělání.


Zdroj: Medical Tribune

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.