Přeskočit na obsah

Zastaví nová opatření MZ úbytek sester?

Uvolníme miliony korun na specializační vzdělávání sester

Snahou ministerstva je situaci sester stabilizovat a zajistit jim lepší podmínky pro výkon práce. Realizujeme kroky, které tuto situaci v nejbližší době změní. Chystáme navýšení platů všeobecných sester od 1. července 2009 o 15 % cestou zvýšení tarifů, zavedením příplatku pro zdravotníky a úpravou kompetencí. Dnešní zdravotnický asistent se změní na praktickou sestru, zvýší se tím kompetence a následně i finanční ohodnocení. MZ dbá také na zjednodušení podmínek vzdělávání sester. Již v loňském roce sestrám zjednodušilo vstup do specializačního vzdělávání a umožnilo jim krátit délku vzdělávacího programu. Pro studijní rok 2009/2010 vyčlenilo MZ na specializační vzdělávání 170 milionů korun.

Dalších 150 milionů korun uvolní každoročně v následujících třech letech pro potřeby jejich celoživotního vzdělávání. Tyto částky mnohonásobně převyšují stávající finanční podporu v dané oblasti.

Probíhá revize vzdělávacích programů s cílem zkrátit délku specializačního vzdělávání, zohlednit současné vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělávání a zvýšit kompetence sester. Navíc připravujeme a projednáváme s ministerstvem školství opatření umožňující zkrácení vzdělávání všeobecné sestry až o dva roky z dnešních minimálních sedmi let a odstranění duplicit ve vzdělávání.

Další významnou změnou jsou změny v sazebníku výkonů, na jejichž základě se sestra zcela nově stává tzv. nositelkou výkonů, které budou stejně jako u lékařů placeny zdravotními pojišťovnami.

Chceme také více využívat výsledky spokojenosti pacientů, kde se hodnotí i chování a péče sester. Toto hodnocení je více než uspokojivé. Nově se chceme zaměřit i na sledování spokojenosti zdravotnických pracovníků, je třeba získat validní výsledky a analyzovat příčiny nespokojenosti. Společně s profesní organizací je třeba pozitivně medializovat povolání sestry.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,

ministryně zdravotnictví

Posílení pomocného personálu by zabránilo přetěžování sester

Určitě jsou to opatření, která povedou ke stabilizaci stávajícího stavu v počtu sester. Těmito změnami se usnadní i jejich návrat z mateřské dovolené. Zda se zvýší počet studujících v tomto oboru, si netroufnu odhadnout, ale navrhované změny ve vzdělávání a nové vymezení kompetencí by mohly vést ke zvýšenému zájmu o tento obor. A co by bylo zapotřebí udělat, aby sestry od lůžka neodcházely? Zabránit jejich přetěžování vedoucímu k syndromu vyhoření, zvýšit počty pomocného personálu. Svou roli hraje i vybavenost a přívětivé pracovní prostředí.

Mgr. Jana Zvěřinová,

náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Východiskem je zájem studentů

Zvýšení platů sester může přivést nazpět sestry, které jsou na rodičovské dovolené. V tomto povolání byl vždy úbytek, ale přicházely sestry absolventky ze zdravotních škol. V naší nemocnici se například v roce 1999 hlásilo 179 absolventek a bylo přijato 92. Ještě v roce 2004 nastoupilo 87 absolventek, pak již počty klesaly: 2005 – 56, 2006 – 50, 2007 – 44, 2008 pouze 31.

K nedostatku absolventů ze zdravotních škol, ať z vyšších nebo vysokých, musíme připočítat odchody sester z důvodu zakládání rodiny a mateřství. A to vše vyústilo v nedostatek sester a dalšího zdravotnického personálu. Východisko je dle mého názoru jediné, a to je dostatek studentů, kteří budou mít zájem o toto krásné povolání.

Mgr. Irena Trpišovská,

hlavní sestra, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Stabilizaci prověří dlouhodobý horizont

Sestry odcházejí ze zdravotnických zařízení z různých důvodů. Finanční ohodnocení není ve všech případech zásadním stimulem k odchodu. Jakékoliv lepší finanční ohodnocení práce sester však může být do budoucna motivací k výběru této profese a nepochybně může působit jako stabilizační prvek pro stávající pracovníky. Pokud však budou na trhu práce profese atraktivnější, tzn. perspektivnější pro volbu povolání, nebude nábor jednoduchý, a situace se v krátkém horizontu tedy zlepšit nemusí.

Praxe také ukázala, že o profesi zdravotnického asistenta, který měl od sester převzít mnoho činností, není mezi mladými absolventy tohoto oboru zájem. I oni udávají stejné důvody, jako uváděly doposud sestry – nízké finanční ohodnocení, narůstající administrativa v souvislosti s akreditačními procesy a v některých případech i vztahové otázky. Zda ambiciózní plán na stabilizaci sester pomůže alespoň v dlouhodobém horizontu, ukáže čas. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že bez náboru sester za hranicemi domovských zemí se zdravotnické systémy v současnosti neobejdou.

Plk. MUDr. Štefan Brunclík, MBA,

ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha

Změny musejí přijít i v zařízeních nepodléhajících ministerstvu

Ambiciózní plán ministerstva zdravotnictví na stabilizaci sester považuji za velmi dobrý počáteční krok, který je ovšem potřeba realizovat v co nejkratším časovém horizontu. Domnívám se, že by tento plán skutečně mohl pomoci zastavit úbytek sester. Je však potřeba spojit jej i s dalšími procesy, např. zvýšit všeobecnou prestiž povolání zdravotní sestry, a to v celém oboru. Dále je také potřeba veřejnosti ukázat úspěchy, kterých v oblasti ošetřovatelské péče dosahujeme a o nichž je dle mého názoru v mnoha případech málo slyšet.

Neméně důležité je i nové vymezení kompetencí zdravotnického personálu, a to vzhledem ke zvyšování vysokoškolského vzdělání v oboru sestra, a tím i vyšší úrovni personálu.

Co se nárůstu platového ohodnocení sester o 15 % týče, je velmi důležité, aby byl tento záměr uskutečněn i v ostatních nemocnicích, tedy zařízeních nepodléhajících ministerstvu. Nemocniční školky považuji za opravdu dobrý a konstruktivní návrh. Po průzkumu, který jsme v rámci naší nemocnice provedli, víme, že zájem o podobná zařízení je skutečně velký a sestry a lékařky tuto možnost berou jako velice pozitivní krok ze strany zaměstnavatele.

Marie Bartíková,

ředitelka pro ošetřovatelskou péči,Karlovarská krajská nemocnice

Nová opatření úbytek nezastaví

Myslím si, že plán na stabilizaci týkající se vzdělávání a záměr o 15 % navýšit plat všeobecným sestrám je zcela namístě, ale úbytek sester asi nezastaví. V první řadě by se měl v nemocnicích zvýšit počet ošetřovatelského personálu, nároky na zdravotní péči neustále narůstají, a pokud sestra, která studuje mnoho let, bude standardně provádět pomocné práce, protože je na směně sama, zájem o tuto profesi bude i nadále klesat. Je také nutné stále zvyšovat prestiž tohoto povolání. Změnit se musí i chování lékařů vůči sestrám. Sestra je partnerem při jejich společné péči o pacienta a se zdůrazněním tohoto kréda by se mělo začít již při výuce na vysokých školách.

Sestry odcházejí také vzhledem ke zdravotním problémům, nemocnice stále postrádají dostatek kompenzačních pomůcek.

K zamyšlení je i snížení věkové hranice pro odchod do důchodu pro nelékařské pracovníky pracující u lůžka pacienta.

Šárka Panáková,

hlavní sestra, Nemocnice Třinec

Nemyslíme si, že jde o ambiciózní plán, spíše o první pozitivní krok

Česká asociace sester již delší dobu upozorňovala na problém nedostatku sester v českém zdravotnictví. Tudíž vítáme každý krok, který povede ke stabilizaci počtu sester v nemocnicích. Nemyslíme si, že by byl ambiciózní. Je nutné začít se změnami a je také jasné, že jen navýšení platů nestačí k tomu, aby se sestry rozhodly zůstat ve této profesi. Předpokládáme však, že je to jen jeden z prvních kroků a další budou následovat. Přikláníme se ke změnám systému vzdělávání sester, zejména specializačnímu.

Dále potřebujeme zajistit podporu sester v kontinuálním vzdělávání, a to hlavně finanční, kterou také ministerstvo zdravotnictví navrhuje. O vymezení a změnách kompetencí sester se dále jedná. Připravuje se nový sazebník výkonů.

Co se týká nemocničních školek, je to jeden z návrhů benefitů, které by mohly pomoci k návratu sester po mateřské dovolené. Benefity jsou součástí nabídky nemocnic v pozici zaměstnavatelů. Celý balík změn zcela jistě vede k tomu, že se postupně změní postavení a podmínky práce sester. Doposud se o sestrách jen mlčelo a nyní, když přicházejí změny, je nutné je uchopit a dále s nimi pracovat.

Rozhodně Česká asociace sester nemá v úmyslu tyto navrhované změny jakkoli blokovat, naopak se na nich chceme podílet.

Bc. Irena Pejznochová,

tisková mluvčí České asociace sester

Zdroj:

Sdílejte článek

Doporučené

Fanatici

7. 2. 2023

Asi 1,3 miliardy lidí na světě kouří, 240 milionů lidí je závislých na alkoholu, 15 milionů lidí na nitrožilních drogách, mnoho lidé je závislých na…