Přeskočit na obsah

Zdravotnická dokumentace se zjednodušuje, ubývá administrativy

„Zdravotnickou dokumentaci není možné zrušit, ovšem chceme, aby zdravotníci, a zejména pak zdravotní sestry, byli povinni vést mnohem méně záznamů a v podobě více odpovídající skutečným potřebám. Podle toho, jaká péče je pacientovi poskytována. Věřím, že výrazné zjednodušení administrativy bude pro zdravotníky motivací neodcházet mimo obor,“ řekl novinářům při představení novely vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 3. července ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch.

Z návštěv nemocnic v regionech si ministr od hlavních sester přinesl poznatek, že kdyby administrativní zátěž byla nižší, tak by také byla menší zátěž na stávající pracovníky a nebyla by tak vysoká personální potřeba, tj. stávající práce by bylo možno zvládat s těmi sestrami, které jsou, a nebyl by tak zásadní nedostatek zdravotnického personálu. „To je, myslím, velmi důležitý signál, a proto jsme se rozhodli ke změně přistoupit,“ vysvětlil.

Novela reaguje na to, že péče o každého pacienta je individuální. Není důvod pro jednotný formulář pro souhlas s banálními výkony typu odstranění bradavic a pro souhlas s transplantací srdce. Stejně tak jsou různé typy zdravotnických zařízení a různé typy poskytované péče. „Mít jednotná pravidla pro velkou fakultní nemocnici a pro menší ambulanci nedává logiku a může to být zatěžující,“ řekl ministr.

Novela je příležitostí pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří ve vnitřních předpisech šli s nastavením vedení dokumentace nad rámec dosavadní vyhlášky, což administrativní zátěž ještě zvyšovalo. „Chtěl bych vyzvat poskytovatele, aby po nabytí účinnosti novely si zrevidovali své vnitřní předpisy, a snížili tím administrativní zátěž. My jim novelou otevíráme cestu, protože primárně rušíme povinné požadavky u ošetřovatelské dokumentace, kterou vedou zdravotní sestry,“ řekl ministr. Očekává, že zdravotníci budou tlačit na vedení svých nemocnic, aby zdravotnická dokumentace více odpovídala praxi jejich nemocnice.

Zjednodušení administrativy chce ministr řešit s řediteli přímo řízených nemocnic, u ostatních spoléhá na to, že zbytečné administrativní požadavky také zruší a celková administrativní zátěž ve zdravotnictví klesne, jak je i cílem novely.

Vyhláškou se také zkracuje doba povinného uchování dokumentace. „Na základě podnětů z praxe vnímáme, že doba, po kterou musejí poskytovatelé dokumentaci uchovávat, je často nepřiměřeně vysoká a poskytovatele zatěžuje,“ řekl ministr.

Dosavadní vyhláška o zdravotnické dokumentaci platila šest let, za tu dobu se podle náměstka pro legislativu a právo JUDr. Radka Policara nasbíraly zkušenosti z praxe a podněty, co je potřeba upravit a co změnit. „Jednou z těchto věcí bylo, že jsme ve vyhlášce zrušili konkrétní náležitosti listinných záznamů o informovaném souhlasu, negativním reverzu a dříve vysloveném přání. Tím jsme v žádném případě tyto instituty nezrušili, jsou naprosto klíčové pro rozhodování pacientů, zda akceptují nabízenou péči,“ řekl náměstek s odkazem, že zmíněné tři instituty jsou popsané v zákoně o zdravotních službách, v občanském zákoníku a Úmluvě Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně, včetně klíčových náležitostí.

„Listinný záznam bude vždy obsahovat jen to, co bude reálně probíhat v praxi, tedy informace, které předává lékař, a rozhodnutí pacienta v této věci,“ upřesnil náměstek.

Novela předjímá některé změny, které chystá ministerstvo v rámci eHealth – věcný záměr zákona o elektronizaci zdravotnictví předloží do konce roku. „V rámci této novely jsme už udělali krok, který byl možný, a to je, že explicitně připouštíme, aby když někdo vede elektronickou dokumentaci, mohl do elektronické podoby zpracovat zprávy od ostatních lékařů dodané v listinné podobě. Umožňujeme, aby záznam byl převeden do elektronické podoby a potom dále už nebyl ukládán v listinné podobě a mohl být bezprostředně skartován,“ uvedl náměstek.

Zjednodušuje se rovněž proces vyřazování dokumentace. I ambulance praktického lékaře by snadno tento proces měla udělat tak, aby na konci měla jasný záznam o tom, které dokumenty a jak byly zlikvidovány. „Nepotřebuje k tomu vést nějaká složitá řízení,“ uvedl náměstek. Novela také zkracuje dobu uchovávání dokumentace. „Kde to nevyžadují jiné předpisy nebo evropská pravidla v oblasti lékařského ozáření apod, tak jsme zkracovali, aby doba uchování dokumentů byla dostatečná, a přitom se zbytečně nezaplňovaly sklady, které si musejí nemocnice na uložení dokumentace pronajímat,“ řekl náměstek.

Pro zubaře a gynekology se zkracuje doba pro uchování dokumentace z deseti na pět let od posledního poskytnutí zdravotních služeb. V nemocniční sféře je změna u následné a dlouhodobé péče, doba se zkracuje ze 40 na 20 let. Novela řeší i problém, s nímž se potýkají krajské úřady. Dokumentaci převzatou od praktických lékařů, kteří praxi skončili bez náhrady, bude úřad uchovávat deset let, od ostatních lékařů pět let od převzetí. „Krajské úřadu tyto doby kvitovaly jako dostatečně dlouhé na to, aby si pacient případně zvolil jiného poskytovatele,“ řekl náměstek.

Novela zohledňuje i to, že se ve zdravotnictví používají stále více různá záznamová zařízení. Například radiologové mohou zaznamenat popis snímku a patologové výsledky zkoumání vzorku na zvukovém záznamu, který pak je nutno přepsat. „Není důvodu, aby to dělal lékař, může to udělat administrativní pracovník. Toto pravidlo je výslovně ve vyhlášce uvedeno s tím, že lékař následně musí záznam přečíst, zkontrolovat a podepsat,“ řekl náměstek.

Zjednodušují se rovněž některé záznamy. „Kde se vystavuje recept, poukaz na zdravotnický prostředek nebo příkaz k dopravnímu transportu, netřeba o tom vést paralelní záznam. Stačí stejnopis, kopie dokumentu, ze kterého je jasné, co lékař předepsal,“ řekl náměstek.

Novela zohledňuje i předpis o ochraně osobních údajů (GDPR). Definuje, které osobní údaje o pacientovi či jeho blízkých se zaznamenávají, mezi užitečné patří informace o telefonním čísle, mailové adrese, které se při splnění ochrany osobních údajů nově dostaly do vyhlášky.

Veškeré podrobnosti, které by mohly zdravotníky zajímat, má ministerstvo na svém webu v sekci legislativa; je tam kompletní text vyhlášky, včetně jasně graficky znázorněných změn, co se doplňuje, co se ruší. Uvedeno je podrobné vysvětlení změn. Ministerstvo rovněž zavedlo emailovou adresu zdrdoc@mzcr.cz, na niž lze zaslat dotaz a ministerstvo odpoví.

Vzhledem k termínu zveřejnění novely ve Sbírce zákonů a 15 dnům legisvakance nabývá většina pravidel účinnosti 24. července. „U některých pravidel jsme si ale uvědomili, že poskytovatelé, zvláště ti větší, musejí proškolit zaměstnance, změnit informační systém, doplnit v něm potřebné údaje. Dali jsme jim na to dobu čtyř měsíců, takže zhruba čtvrtina novelizačních ustanovení nabude účinnosti až 1. listopadu,“ doplnil náměstek.

ČAS revizi vyhlášky vítá, sestry proškolí

„Vítáme zjednodušení a sjednocení zdravotnické dokumentace, která je záznamem o poskytování služeb,“ řekla novinářům prezidentka České asociace sester PhDr. Martina Šochmanová, MBA. Ocenila, že jednotlivá zdravotnická zařízení dostávají prostor k úpravě zdravotnické dokumentace tak, aby odrážela spektrum péče poskytované v daném zařízení.

PhDr. Šochmanová potvrdila, že ČAS sestrám pomůže, aby se v nových požadavcích vyznaly. „Domluvili jsme se už na vzniku pracovní skupiny, která pro sestry vytvoří metodický pokyn, návod, jak se v požadavcích novely orientovat. Nebude to výrazně jiné než dosud, i přesto to uděláme. Na podzim uspořádáme konferenci, kde zazní poznatky z praxe, co a jak komu pomohlo. Budeme hovořit o tom, jak je to v praxi uchopitelné, protože to je to nejdůležitější, aby to odráželo praxi a abychom vnímali signály lidí z praxe, kteří s tím pracují,“ řekla.

Na dotaz MT uvedla, že sestry se rozhodně změny nemusejí obávat. „Naopak, je to péče o ně, je to snížení administrativní zátěže, která je velmi trápí. A myslím si, že je to pro ně dobrý signál, rozhodně nikdo je nebude nutit k tomu, aby své záznamy, které jim vyhovují, zcela zrušily, aby je měnily za jiné, které jim vyhovovat nebudou. Záznamy musejí odrážet potřeby daného zdravotnického zařízení,“ řekla.

Podle PhDr. Šochmanové lze očekávat, že na řadě pracovišť, kde již dnes mají dokumentaci vedenou v režimu nové vyhlášky, nebudou mnoho měnit. „Tady šlo hlavně o to, aby se zrušily dublované záznamy, aby se jedna věc nedokumentovala několikrát,“ řekla. Možnosti pro snížení administrativní zátěže vidí zejména u záznamů z krátkodobých hospitalizací, prostor určitě je i v mimonemocničních ambulancích. PhDr. Šochmanová je náměstkyní pro ošetřovatelskou péči a kvalitu IKEM a předpokládá, že v tomto zařízení žádnou zásadní změnu novela vyhlášky nepřinese. „My v tomto duchu, jak požaduje novela, máme záznamy už dnes. Samozřejmě znovu se nad tím zamyslíme, zdali nedochází k dublování některých záznamů. Pokud některé takové najdeme, určitě se budeme snažit to odstranit,“ řekla.

Ohledně dalšího možného omezování administrativy vyjádřila prezidentka ČAS naději, že představená novela je jen prvním krokem, že ministerstvo bude ve snižování zátěže pokračovat i revizí ostatních záznamů, které zdravotníky velmi zatěžují. Jsou to většinou technické věci, jako dokumentování teplotních křivek či zdravotnického materiálu. „Tady je velký prostor, aby se sestrám administrativní zátěž také ubrala,“ řekla.

Ministr reagoval, že s dalším snižováním administrativní zátěže počítá. Řekl, že už vyzval praktické lékaře, aby provedli administrativní audit. „Administrativy je hodně, někdy je nezbytná, je to záruka bezpečnosti a kvality péče, takže musíme velmi dobře vážit, kde má smysl administrativu zrušit a kde ne. Chceme pokračovat ve zjednodušení,“ řekl.

Náměstek Policar naznačil další možnosti zjednodušení. Ministerstvo už začalo s revizí pokynů ve věstníku ministerstva zdravotnictví. „Zrevidovali jsme všechny sbírky ve věstníku, nebo části věstníku za poslední léta. Máme podněty a věřím, že do konce srpna přijdeme se zrušením zbytečných věcí, které tam jsou někdy jen proto, že se na ně zapomnělo,“ řekl. Ke snížení administrativy přispěje také elektronizace. Při přípravě všech budoucích novel a zákonů ministerstvo také vždy zohlední, zda navrhovaná změna přinese další administrativu zdravotníkům a zda je nezbytné, aby ji zajišťovali právě zdravotníci.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené