Přeskočit na obsah

Změny ve vykazování a hodnocení akutní lůžkové péče

Od přechodu na CZ‑DRG jsou nároky na úplnost a správnost vykazování poskytnuté lůžkové péče vyšší než kdy dřív. Další výzvou jsou úhradové a kompenzační vyhlášky.


Od 1. 1. 2021 došlo dle vyhlášení ČSÚ číslo 67/2020 ze dne 13. 3. 2020 k plnému použití nového klasifikačního systému CZ‑DRG, podle kterého jsou nově klasifikovány hospitalizační případy. Změna se týká akutní lůžkové péče v České republice a má dopady nejen na samotné vykazování dat o poskytnuté péči, ale promítá se také do výše úhrad poskytnuté zdravotní péče.

Přechod na novou metodiku hodnocení poskytnuté péče představuje i po čtyřech měsících provozu značnou zátěž pro výkaznické provozy lůžkových zařízení. Metodika CZ‑DRG je obsáhlá a zahrnuje velké množství změn a zásadních rozdílů oproti dosud užívanému systému IR‑DRG. Pro představu lze například zmínit, že původních 366 bází v IR‑DRG bylo nahrazeno (nikoli doplněno) 727 bázemi v CZ‑DRG, což v rozpadu na DRG skupiny znamená, že 1 046 DRG skupin v IR‑DRG bylo nahrazeno 1 784 DRG skupinami v CZ‑DRG. Označení skupin MDC zůstalo formálně stejné, ale došlo k pozměnění terminologie (např. systém oběhový je nově soustava oběhová), někdy dokonce ke zcela zásadní změně obsahu (např. MDC 24 v IR‑DRG představovala infekce HIV, MDC 24 v CZ‑DRG je přiřazena akutní lůžkové rehabilitaci). Došlo také k jinému metodickému pohledu na tvorbu a používání skóre klinické závažnosti atp.

Na stránkách ÚZIS lze dohledat základní principy struktury a značení systému CZ‑DRG a je tam také dostupný Definiční manuál CZ‑DRG, jehož cílem je veřejně publikovat klasifikační pravidla pro zařazení hospitalizačních případů do DRG bází. Stránky kromě toho nabízejí interaktivní grouper (modelový výpočet, který na základě zadaných vstupních údajů klasifikuje jednotlivé hospitalizační případy podle pravidel systému CZ‑DRG). Jedná se ale spíše o výukovou pomůcku primárně určenou například pro příklady v rámci kursů kódování anebo pro občasnou práci s vybraným hospitalizačním případem. Pro systematickou a soustavnou práci tento nástroj není určen, a tudíž v rutinním provozu k rychlé orientaci a osvojení si nových pravidel nepomůže. Změny v klasifikaci případů jsou navíc také při vykazování markerů, u vlivu kritických výkonů na zařazení případu a podobně.

Celkově lze říci, že se výrazně zvýšily nároky na úplnost a správnost vykazování poskytnuté lůžkové péče a že nemocnice více než předtím potřebují mechanismy, které jim nová a složitá pravidla pomohou jakýmkoli způsobem modelovat, kvantifikovat a identifikovat z pohledu případných chyb nebo nedostatků. Pro odpovědné pracovníky na pozicích vykazování a kódování péče to znamená opakované intenzivní vzdělávání v podobě školení, seminářů i samostudia a ke slovu se dostávají také dodavatelé ve zdravotnictví, kteří se touto tematikou dlouhodobě zabývají, ať už jde o realizace zmíněných školení a kursů nebo expertní konzultace, či v neposlední řadě dodávky soft waru – nástroje nebo systému, který potřebné modelace provede a poskytne.

Osvědčenou kombinací výše uvedeného se na přelomu loňského a letošního roku ukázal být přepočet produkce roku 2019 (čili referenčního období pro úhradovou vyhlášku 2021) podle mechanismů CZ‑DRG a následné školení CZ‑DRG, které bylo realizováno jako individuální nad konkrétními výsledky daného přepočtu. K průběžné edukaci může přispívat také kontrola úplnosti a správnosti vykazování, kdy ze zkušeností nejefektivnější je měsíční kontrola nad daty za uzavřený měsíc před odevzdáním měsíční uzávěrky na zdravotní pojišťovny. Průběžný pohled na produkci nemocnice zase umožňují soft wary k tomu určené, což může být např. nástroj nad datovým skladem – manažerský systém, který zejména při napojení na výkaznická data (nikoli pouze na k‑dávky) může poskytnout aktuální denní pohled na základní produkční parametry. Pokud je systém doplněn přesnými výpočty aktuálních úhradových mechanismů a limitací, dostává nemocnice do rukou velmi potřebný nástroj, který v sobě spojuje jak vyhodnocení parametrů na straně vykazování poskytnuté péče, tak dopady jejího finančního hodnocení. Při množství změn a novinek, které se sešly speciálně v letošním roce, a při očekávání další kompenzační vyhlášky se prakticky jedná o nástroje a možnosti, bez nichž se management nemocnic dnes už stěží obejde a které můžou významně přispět k předvídatelnosti ekonomických výsledků v oblasti lůžkové péče.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené

Stačí se podívat

11. 6. 2024

Hodnocení druhých lidí na základě pozorování jejich tváře a těla je ovlivněno pocitem důvěryhodnosti a dominance.