Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Nezaměňme Asklépiovu hůl za symbol dolaru

Nezaměňme Asklépiovu hůl za symbol dolaru

Medical Tribune 10/2008
07.04.2008 00:00
Autor: top
Patnáctým držitelem čestného titulu Rytíř českého lékařského stavu, udělovaného Českou lékařskou komorou, se vpátek 4. dubna vTereziánském sále pražského Břevnovského kláštera stal endokrinolog asoučasný předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP) prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Ještě před slavnostním aktem pasování na člena řádu Eques ordinis medicorum bohemicorum se prof. Blahoš vrozhovoru pro MT zamyslel nad problematikou lékařství amedicíny.

MT: Co považujete za hlavní problémy zdravotní péče vsoučasném světě?

Zvlastní zkušenosti vím, jaké rozdíly vezdravotní péči vesvětě existují. Vesvé funkci veSvětové lékařské asociaci (pozn. red.: prof. Blahoš byl vletech 1999 až 2001 prezidentem WMA – World Medical Association anyní je vedoucím její regionální úřadovny) ivČLS JEP jsem se otom velmi názorně přesvědčil. Rozdíly mezi chudými abohatými zeměmi se zvětšují achudoba, plodící sociální nepokoje apřispívající kozbrojeným konfliktům, se citelně odráží na zdravotním stavu obyvatelstva. Kompenzace zoufalé situace užíváním drog, alkoholismem, prostitucí atd. stav dále zhoršují. Dr. E. Wilsonová zKanady sestavila symbolickou tabulku, podle níž šest procent obyvatel zeměkoule vlastní 59 procent světového bohatství – avšichni jsou občany USA. Osmdesát procent lidí žije vchudých obydlích, 70 procent neumí číst, 50 procent trpí podvýživou. Pouze jedno procento má střední vzdělání. Jak dlouho bude tento stav trvat? Je vůbec výrazné zlepšení reálné?

Na jednom shromáždění WMA jsem vdiskusi oneradostné situaci vulnerabilních skupin obyvatel světa „navrhl“, aby vevrcholovém sportu, populárním umění či pseudoumění avjiných oblastech snepřiměřeně vysokými zisky byla zavedena tzv. humanitární daň. Návrh se sice setkal suznáním, ale současně jsme všichni věděli, že šlo spíše orétorickou humoresku. Vněkterých chudých rozvojových zemích, které jsem navštívil, jsem viděl umírat ubožáky ana ulici nebohé ženy po mutilacích genitálií vtzv. Fistula hospital vAddis Abebě. Vnoční Manile jsem potkával zdrogované děti – ráj pedofilů. Idoma se setkáváme stím, co bychom snad mohli nazvat „medicínou ulice“.

Lékaři se stále více budou stávat isociálními pracovníky. Souvisí to především se stárnutím populace. Rozvoj adůležitost gerontologie ageriatrické medicíny bude souviset především spostupujícím „šedivěním“ lidstva. VČeské republice tvořili před 50 lety osmdesátiletí astarší lidé asi jedno procento obyvatel, nyní již kolem tří procent, za 25 let to bude asi 8 % aza 50 let skoro 10 procent. Mimochodem, tento demografický posun, který medicínu alékařskou profesi ovlivní, je hlavním motivem pro téma 17. kongresu ČLS JEP, který se bude konat dne 16. dubna vpražském hotelu Olympik.

MT: Zaznamenal jste během svého osobního aprofesního života nějaký posun vespolečenské pozici aroli lékaře, resp. vevnímání lékaře veřejností?

Přes oblíbené téma médií olékařských či obecněji zdravotnických pochybeních se lékaři asestry těší obecné úctě. Jak je známo zrůzných průzkumů, vycházejí lékaři už dlouhá léta co do prestiže na prvním místě společenského žebříčku. Přesto se ale jejich postavení poněkud mění. Je známo, že vminulých časech patřili lékař, učitel afarář kjakési obecní elitě. Jejich názory arady byly brány vpotaz aměly svoji váhu. Odpovídalo to iměřítku lidských hodnot. Lékař pečoval oto, co je pro člověka nejcennější – ozdraví aúzdravu či ulehčení vnemoci. Učitel vzdělával mladé školáky adával jim to, co národ nezbytně potřebuje ke svébytnosti amezinárodní úctě, to jest vzdělání svých občanů, kulturu, morální kvality, ale ifyzickou zdatnost. Farář byl pro věřící, atěch byla vobci většina, představitelem duševních hodnot, humánních vlastností, tolerance avíry vevyšší řád. Hodnota těchto atributů se samozřejmě změnila, ačkoli se mi zdá, že nastává nebo snad nastane renesance těchto osvědčených ušlechtilých paradigmat.

Vmedicíně docházelo rychle ke změně díky obdivuhodnému aúchvatnému rozvoji vědeckých poznatků atechnologií, komunikačních možností, využití počítačové techniky, často však na úkor lidských vztahů, tedy vztahu lékaře apacienta. Starý dobrý doktor, který si sedl knemocnému na lůžko, držel ho za ruku avklidu spřívětivou tváří poslouchal svého pacienta, se dnes zdá být romantickou vzpomínkou. Umělci to dovedli zobrazit vmnoha krásných obrazech. Dnešní uspěchaná doba nutí lékaře krychlému jednání atechnické vymoženosti lákají, aby lékař spíše než spacientem komunikoval spočítačem. Jistě to neplatí obecně, ale pro mladší kolegy je technika nepochybně lákavá. Je úlohou šéfů dbát na to, aby technika zcela nezastínila lidské vztahy anevychovávala lékaře stitulem „ing. med.“.

Odedávna platilo, že lékařské profesi mohou překážet nekompetentnost, dogma, různé pseudovědecké názory apraktiky anakonec peníze. Ty hrají dvojí roli. Tou lepší je, že zbavují lékaře, jeho rodinu apracoviště existenčních starostí aumožňují lepší vybavení zdravotnických pracovišť azkvalitnění zdravotní péče. Ta horší je, když se peníze stanou prioritní hodnotou aměřítkem profesního úspěchu. Je tedy nutno zabránit, aby se náš symbol značící moudrost, hůl shadem, jenž platí od Asklépia, nezměnil na podobný symbol – tedy na symbol dolaru jakožto důkazu společenského úspěchu.

MT: Co soudíte osoučasném medicínském vzdělávání ajeho dalším vývoji?

Lékařským vzděláváním, pregraduálním, postgraduálním aceloživotním se zabývá řada nejvýznamnějších světových zdravotnických organizací, jako jsou Světová zdravotnická organizace – WHO, Světová lékařská asociace, Světová federace lékařského vzdělávání – WFME ajiné. Pořádají se mezinárodní kongresy stouto tematikou. Jen vroce 2008 byl již první vSingapuru, druhý je vdubnu vRijádu adalší koncem srpna vPraze. Změny vsystému pregraduálního vzdělávání jsou podmíněny snahou obsáhnout optimální nezbytné znalosti vdaném čase – tj. vprůměru 5 až 6 let –, ato jak vteoretických, tak ipraktických klinických oborech. Při snaze ourčité přiblížení různých systémů bude nepochybně trvat dlouho, než dojde ke shodě, byť ičástečné. Důvodů, proč je tato snaha těžko uskutečnitelná vdohledné době, je mnoho: tradice výuky, kulturní pozadí, sociální aekonomické podmínky pro uplatnění vědeckých atechnických vymožeností, jazykové rozdíly iodlišné typy jednotlivých státních struktur avzdělávacích institucí.

Rovněž postgraduální akontinuální vzdělávání se bude postupně měnit souběžně sglobalizačními tendencemi. Již dnes se specializační postgraduální vzdělávání diferencuje podle oborů. Kontinuální vzdělávání, CME – Continuing Medical Education, se doplňuje vzděláváním voblastech, které jsou úzce spjaty se zdravotnickou azdravotní péčí. Například vmanažerských činnostech, financování zdravotnictví, vpraktickém uplatnění nových vědeckých poznatků atechnických metod, vevýuce jazyků, právních aspektů atd., souhrnně označovaných jako CPD – Continuing Professional Development. Vzdělávání CME/CPD není zatím povinné vevšech státech ajeho legalizace bude zahrnovat slaďování dosavadních rozdílných způsobů. Ani vEvropské unii není zatím jednotný závazný „euroglobální systém“.

Připomeňme, že již Jan Evangelista Purkyně zastával nekompromisní stanovisko, týkající se všeobecného lékařství. Doporučuji přečíst si ktomuto tématu článek „Kosmopolitní odkaz J. E. Purkyně“ vletošní Revue ČLS JEP. Obecná vzdělanost lékaře je předpokladem jeho žádoucího odborného, etického, neonatologického, pedagogického aobecně humánního poslání. Naše školské systémy zejména středních škol nedosahují po četných peripetiích žádoucích výsledků aje nakonec na univerzitních institucích, aby znich vycházeli absolventi, kteří si zaslouží označení „doktor“, odvozené od latinského doctus – poučený. Vysoká škola pochopitelně nemůže nahradit nižší astřední školní vzdělání, může však vhodným způsobem apříkladem „poučeného“ pedagoga ukázat, jaké obecné vzdělání kromě úzce odborného máme na mysli.

Rytíři lékařského stavu
Čestný titul Rytíř/Rytířka českého lékařského stavu uděluje Česká lékařská komora od roku 1996 lékařům, kteří se významně zasloužili oetiku povolání, rozvoj medicíny ahumanismu nebo projevili mimořádně statečný občanský či lékařský postoj. Dosud bylo pasováno 15 rytířů:

prof. MUDr. Antonín Fingerland, DrSc. (patolog),

prof. MUDr. Jiří Syllaba, DrSc. (diabetolog),

prof. MUDr. Miloš Štejfa jr., DrSc., F.E.S.C. (kardiolog),

generál v.v., prim. MUDr. Josef Hercz (chirurg),

prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (endokrinolog),

prof. MUDr. Václav V. Tošovský, DrSc. (pediatr),

prof. MUDr. Bohuslav Niederle jr., DrSc. (chirurg),

prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc. (gastroenterolog),

plukovník v.v., MUDr. Karel A. Macháček (praktický lékař),

doc. MUDr. Zdeněk Ježek, DrSc. (epidemiolog),

prof. MUDr. Radana Königová, CSc. (special. na popáleninovou medicínu),

prof. MUDr. Ota Gregor, DrSc. (psychosomatik),

prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. (mikrobiolog, imunolog),

prof. MUDr. Ivan Karel, DrSc. (oftalmolog),

prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (endokrinolog).

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 10/2008, strana A6Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky