Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lanthan se osvědčil v terapii hyperfosfatémie

Lanthan se osvědčil v terapii hyperfosfatémie

Medical Tribune 15/2008
19.05.2008 00:00
Autor: Jan Činčura
Hyperfosfatémie je běžnou komplikací uterminálních stadií chronických renálních onemocnění hemodialyzovaných pacientů. Je spojena srenální osteodystrofií, výskytem metastatických kalcifikací avyšší mortalitou amorbiditou. Ipřes dietní restrikční opatření anávštěvy hemodialyzačního oddělení musí proto většina pacientů užívat vazače fosfátů. Přestože jsou tyto po desetiletí užívané přípravky založené na aluminiu akalciu nepochybně efektivní, jsou také spojeny svýznamnými nežádoucími účinky.

Vývojově posledním nekalciovým anealuminiovým vazačem fosfátů představuje lanthan karbonát. Je efektivní, dobře tolerovaný anebyly uněj pozorovány žádné negativní účinky na histologii kostní tkáně. Lanthan karbonátu se vesvé práci uveřejněné včasopisu Expert Opinion věnoval itým lékařů Fouada Albaaje aAlastaira J. Hutchisona zbritské Manchester Royal Infirmary.

Hyperfosfatémie zvyšuje KV mortalitu

Přibližně 70 % nemocných vterminálním stadiu chronického renálního onemocnění trpí hyperfosfatémií, která, je-li neléčena, vede kestimulaci produkce parathormonu aksupresi produkce vitaminu D3. To dále vyvolává vznik renální osteodystrofie imetastatických kalcifikací. Vsouvislosti smyokardiálními avaskulárními kalcifikacemi aabnormalitami vkardiální mikrocirkulaci je vkomunitě hemodialyzovaných pacientů přítomna vysoká mortalita zkardiovaskulárních příčin. Ta podle údajů registru US Renal Data Service reprezentuje úmrtnost uzhruba poloviny všech dialyzovaných pacientů.

Hyperfosfatémie signifikantně koreluje snárůstem hospitalizací, spředčasným úmrtím, redukovanou kvalitou života izvýšenými náklady na lékařskou péči. Proto kontrola koncentrace fosfátů vkrvi nabývá na prvořadé důležitosti.

Na fosfáty je třeba myslet včas

Sledovat hodnoty fosfatémie je důležité začít již včasné fázi chronické renální insuficience, abychom minimalizovali pravděpodobnost vzniku sekundárního hyperparathyreoidismu ajiž zmíněných komplikací. Kontrola hyperfosfatémie se vposledních dvou desetiletích opírala především oaluminiové nebo kalciové vazače fosfátů, které navzdory své efektivnosti vykazovaly závažné nežádoucí účinky, jako jealuminiová osteodystrofie, toxicita pro centrální nervový systém azvýšené riziko hyperkalcémie akardiovaskulárních kalcifikací. Sevelamer hydrochlorid sice poskytl efektivní alternativu aje spojen snižším výskytem koronárních aaortálních kalcifikací isredukcí koncentrace plazmatického cholesterolu, ale vyvolává gastrointestinální nežádoucí účinky apředstavuje velmi nákladnou léčbu.

Lanthanu nevadí ani extrémní pH prostředí

Lanthan karbonát optimálně váže fosfáty při pH 3 až 5 audržuje si tuto schopnost vrozsahu pH 1 až 7. Proto je na rozdíl od kalcium karbonátu výkonný nejen vkyselém prostředí žaludku, ale ivméně kyselém prostředí duodena ajejuna. Tento přípravek dokáže podle výsledků experimentálních studií redukovat močovou koncentraci fosfátů spodobnou účinností jako aluminiové vazače aefektivněji než kalcium karbonát nebo sevelamer.

Lanthan karbonát je vysoce nerozpustný avětšina zperorálně podané dávky je fekálně exkretována. Na rozdíl od aluminia lanthan neprostupuje hematoencefalickou bariéru ajeho potenciál pro neurologické nepříznivé účinky je tím pádem extrémně nízký. Kromě toho nebyl nalezen žádný důkaz ojakémkoli ovlivnění absorpce lipofilních vitaminů.

Lanthan karbonát je charakteristický také nízkým potenciálem pro systémové lékové interakce, protože není metabolizován aani není ovlivněn systémem cytochromu P450. Může však způsobovat zvracení, aproto je třeba jej aplikovat při jídle nebo krátce po něm.

Mnohem méně epizod hyperkalcémie

Klinické účinky lanthanu byly studovány uvíce než 1 800 dialyzovaných pacientů vrůzných studiích. Statisticky signifikantní pokles koncentrace sérových fosfátů byl ilustrován upacientů přijímajících dávky vrozmezí od 500 do 3 000 mg/den. Vesrovnání splacebem byl zřejmý signifikantní rozdíl vredukci koncentrace fosfátů (P < 0,0001), když kontroly sérové koncentrace fosfátů bylo dosaženo u59 % pacientů léčených lanthanem, oproti pouze 23 % nemocným vplacebové skupině. Tento účinek se podařilo udržet u66 % pacientů léčených lanthanem oproti pouze 31 % nemocných vplacebové skupině. Vdalší komparativní studii se ukázalo, že lanthan karbonát je obdobně účinný jako kalcium karbonát, když kontroly sérové koncentrace fosfátů bylo dosaženo u67,9 % pacientů léčených lanthanem vporovnání s65,8 % dialyzovaných léčených kalcium karbonátem. Ani vudržovací terapii nebyl shledán mezi oběma přípravky signifikantní rozdíl, když kontroly fosfatémie bylo dosaženo u65,8 % vs. 63,9 % vlanthanové, respektive kalciové skupině. Důležitý rozdíl byl však mezi oběma skupinami při posuzování nežádoucích účinků, neboť aplikace lanthan karbonátu vedla kmnohem méně častým epizodám hyperkalcémie než vpřípadě kalcium karbonátu (0,4 % oproti 20,2 %). Redukce hodnot kalciofosfátového součinu byla zaznamenána vyšší upacientů sudržovací terapií lanthan karbonátem než upacientů, jimž byl podáván kalcium karbonát (-1,59 mmol2/l2 oproti -1,26 mmol2/l2).

Příznivý účinek na metabolismus kostních tkání

Lanthan karbonát nezpůsobuje deficity mineralizace aosteomalacii ani po léčbě vtrvání jednoho roku. Upacientů vpravidelném hemodialyzačním programu zlepšuje kostní obrat aaktivitu osteoblastů, zlepšuje procento OS/BS, které je nízké uadynamické kosti avysoké uosteomalacie, zlepšuje procento OV/BV azvyšuje icelkovou aktivitu kostních buněk. Zároveň nevykazuje osteotoxické účinky typické pro vazače fosforu na bázi hliníku.

Závěrem lze tedy říci, že lanthan karbonát je nekalciovým anealuminiovým vazačem fosfátu, jenž dosahuje žádoucích plazmatických koncentrací fosfátů uvětšiny pacientů aumožňuje zlepšit management kostního obratu bez suprese sérového parathormonu. Je efektivní vširokém rozmezí pH, jimž je vystaven vhorní části gastrointestinálního traktu aje dobře tolerován vdávkách až do 3 000 mg denně. Dávky vrozmezí 1350 až 2 250 mg bývají efektivní vudržovací terapii.

Plnou verzi článku najdete v: Medical Tribune 15/2008, strana A6Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky