Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 23. duben 2019 | Svátek má Vojtěch
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doporučení versus realita v diabetologických ambulancích ČR - Lze léčit diabetiky dle standardů?

Doporučení versus realita v diabetologických ambulancích ČR - Lze léčit diabetiky dle standardů?

Medical Tribune 20/2008
23.06.2008 00:00
Autor: MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
„Mezi doporučenou areálnou léčbou stále zeje propast, do které se zřítí ti lékaři, kteří se rozhodnou léčit své nemocné podle Standardů České diabetologické společnosti ČLS JEP. Při těchto postupech překročí lékaři rychle své povolené limity na zdravotní výkony, předepsané léky ahlavně na vyžádanou péči. Apřekročení limitů se trestá,“ konstatují vesvé práci MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., et al. Příspěvek vyšel včasopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa č. 1/2008 aMT zněj se svolením autorky iredakce přetiskuje podstatné pasáže.

Počet pacientů sdiabetem celosvětově narůstá. Vnaší republice byla vroce 2006 incidence 1,3 % aprevalence 8 %, celkový počet nemocných sdiabetem hlášených vroce 2006 byl 745 000 (dle dat Ústavu zdravotnických informací astatistiky vČR zroku 2007). Za posledních 20 let se počet nemocných sdiabetem téměř zdvojnásobil. Nezávisle na vzestupu počtu pacientů sdiabetem trvale stoupá, na rozdíl od jiných států, ivýskyt chronických komplikací. Ty představují zdravotnický, sociální, ale iekonomický problém. Celosvětovou snahou je proto komplexní léčbou těmto komplikacím předcházet.

Ambulantní diabetolog
neléčí jen jednu diagnózu

Dali jsme si za cíl zjistit, zda ipo čtyřech letech, která uběhla od naší původní práce „Doporučená areálná léčba vdiabetologických ambulancích vČeské republice aneb lze léčit diabetiky dle standardů odborné společnosti?“ (Lacigová et al., 2004), trvá diskrepance mezi léčbou doporučenou odbornou společností arealitou regulovanou zdravotními pojišťovnami. Zajímal nás rovněž rozdíl mezi hospodařením diabetologických ambulancí vroce 2004 a2007.

Kalkulaci jsme itentokrát provedli zetří základních ukazatelů hospodaření vezdravotnictví:

I. Zdravotní výkony;

II. Náklady na léky aprostředky zdravotní techniky (PZT);

III. Vyžádaná péče.

Pacienti sdiabetem byli rozděleni dle závažnosti onemocnění, typu léčby apřítomnosti přidružených onemocnění do kategorií, skupin apodskupin (viz tab. 1). Zachovali jsme stejné dělení jako vnaší studii zroku 2004.

Prezentovat náklady na roční léčbu pro všechny kategorie ajejich skupiny by bylo značně zdlouhavé anepřehledné, vybrali jsme pro ekonomickou analýzu jen tři odlišné skupiny:

* zkategorie 1 tu „nejlevnější“, tedy 1/A.

* zkategorie 2 toho „nejdražšího“ nemocného, tedy 2/D.

* zkategorie 3 „průměrně drahého“ nemocného, tedy 3/B.

U jednotlivých skupin byly vypočteny náklady na ambulantní léčbu za podmínek postupu dle doporučení. Tzn., že jsme dodrželi frekvenci kontrol, doporučené laboratorní náběry iléčbu. Standardy jsou pravidelně revidovány Českou diabetologickou společností ajsou umístěny na jejích webových stránkách . Kalkulovaná suma byla porovnána snáklady na ambulantní léčbu danými současnými regulacemi, které určují zdravotní pojišťovny akteré se vjednotlivých ambulancích liší. Jejich výše částečně záleží na nákladech dané ambulance vpředchozích letech.

Hodnoty bodů zdravotních výkonů avyžádané péče anáklady na léky aPZT jsme aktualizovali podle poslední verze Aktuálního číselníku č. 640 platného od 1. 10. do 31. 12. 2007.

V současné době je na farmaceutickém trhu velké množství přípravků, anelze proto vypočítat průměrnou cenu léčby. Ztěchto důvodů jsme ještě rozdělili položku náklady na léčbu na dvě podskupiny. Na minimální náklady, pokud lékař použije ty nejlevnější lékové skupiny, ana maximální náklady pro nejdražší léky.

Je všeobecně známou skutečností, že vléčbě diabetu se nejedná pouze okontrolu glykémie, ale je nutná léčba všech přidružených nemocí. Ambulantní diabetolog by neměl léčit pouze diagnózu diabetes mellitus, ale nemocného sdiabetem komplexně, tedy ijeho další přidružené nemoci. Tato skutečnost ovlivňuje typ afrekvenci laboratorních náběrů azdravotních výkonů, apokud vyžaduje farmakoterapii, mění náklady na léčbu.

Ekonomická realita

Zdravotní výkony

Počet bodů za některé výkony oproti roku 2004 stoupl. Vznikly některé nové výkony. Problémem zůstává, že soukromí diabetologové těžko využijí např. výhody možnosti opakovaného vykázání individuální edukace nemocného. Překročili by tím svůj limit více než opovolená tři procenta ročně. Pomalu se daří získat inové výkony nebo sdílet některé výkony sjinými odbornými společnostmi (např. neinvazivní ambulantní monitorování krevního tlaku). Problémem však zůstává existence limitů. Např. nemocný sdiabetem léčený IIR ashypertenzí vyžaduje 1 788 bodů zdravotních výkonů na rok. Limit je jen 742 bodů.

Léky aprostředky zdravotní techniky

Ceny zavedených adéle používaných léků oproti roku 2004 výrazně klesly, nově uvedené léky (např. nová bazální analoga inzulinu) jsou drahé. Ztabulky 2 je patrné, jak se podstatně liší náklady, pokud použijeme nejlevnější bazální léky, nebo léky moderní. Ipřesto, že náklady na léky oproti roku 2004 vevětšině položek klesly, stále přesahují limit daný regulacemi.

Na tomto místě je důležité připomenout další skutečnosti, které budou léčbu nadále zdražovat. Díky zpřísnění cílových hodnot glykovaného hemoglobinu ikoncentrací lipidémie se léčba oproti roku 2004 zpřísnila, atím izdražila. Podle posledních doporučení ADA aEASD by každý pacient sdiabetem 2. typu měl ihned od manifestace diabetu používat metformin akyselinu acetylsalicylovou (Nathan et al., 2006). Tím vlastně „zmizí“ nejlevnější skupina pacientů tzv. „na dietě“. Další zevní ekonomickou zátěží je skutečnost, že všechny farmaceutické firmy ukončují ke konci roku 2007 výrobu inzulinu vampulkách. Všichni nemocní budou muset nadále aplikovat inzulin pomocí dávkovačů zbombiček. Cena tohoto způsobu léčby je vyšší než léčba za pomocí stříkaček aampulek inzulinu. Další výraznou ekonomickou položkou oproti roku 2004 je povolení zvýšené preskripce diagnostických proužků do osobních glukometrů. Nyní mohou inemocní na dietě nebo perorálních antidiabetikách dostat 50, resp. 100 proužků. Nemocní léčení IIR mohou dostat 1 000 kusů proužků. Veškeré proužky jdou na náklady lékaře.

Vyžádaná péče

Body za vyžádanou péči jsou téměř identické jako vroce 2004. Jak vroce 2004, tak letos jsou vtomto ukazateli největší rozdíly mezi doporučenou areálnou léčbou. Např. veskupině pacientů sdiabetem léčeným IIR ahypertenzní nemocí (skupina 3/B) je vyžádaná péče pro „průměrného“ nemocného podle doporučení 1 925 bodů oproti jen 304 bodům povoleným regulací na jeden rok! Jak má diabetolog „splnit“ regulace, když je překročí pouze tím, že svému nemocnému provede 4x ročně náběr glykovaného hemoglobinu? Toto jediné vyšetření stojí za rok 4 x 203 = 812 bodů (tzn. korun). Ato jsme ještě nepočítali ostatní laboratorní vyšetření. Ztabulky č. 4 je zřejmé, že nejekonomičtější by bylo léčit jen ty nejméně komplikované pacienty sdiabetem. Těmi si diabetolog může „naředit“ ty „drahé“, komplikované. Věk populace ivěk pacientů sdiabetem se prodlužuje. Vambulancích přibývají právě ti drazí nemocní. Nelze všechny odesílat do diabetologických center. Na tyto komplikované nemocné je potřeba zvýšit limity vevýkonech, lécích ivyžádané péči. Jejich kontrola vyžaduje čas. Komplikovaného nemocného nelze zkontrolovat za 10 minut.

Pomůže studie MOET?

Ve shodě srokem 2004 můžeme ivroce 2007 naši druhou studii uzavřít stejně. Jestliže sečteme námi používané ekonomické ukazatele (vykázané body na zdravotní výkony, náklady na vyžádanou péči aléky včetně PZT), dostaneme se, až na výjimky, do negativní bilance. Tato smutná realita je důvodem, že někteří diabetologové rezignují aomezují např. náběry glykovaného hemoglobinu ai jiných důležitých parametrů, jakými je mikroalbuminurie nebo hormony štítné žlázy. Dokladem nedostatečné péče je např. epidemiologická studie, kterou realizoval profesor Škrha (Škrha, 2005).

Budou-li se nemocní sdiabetem léčit jen podle dvou lačných glykémií za rok, nebudeme sice překračovat dané limity, ale nemůžeme se divit, že počet chronických komplikací diabetu bude přibývat! Takto léčící lékaři by se mohli nechtěně dostat do situace, že neléčí lege artis (Mach, 2007).

Jako velice slibný krok, který by mohl pomoci zvrátit tuto neutěšenou situaci vdiabetologii, vidíme projekt Monitoring Efektivní Terapie Diabetu Mellitu 2. typu (MOETDM2). Jde ospolečný projekt České diabetologické společnosti (ČDS) ČLS JEP aSpolečnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Cílem této farmakoekonomické studie je zjistit, kolik bude stát rok léčby pacientů sdiabetem 2. typu, pokud ho bude jeho diabetolog nebo praktický lékař léčit podle doporučení ČDS. Lékaři budou léčit své nemocné na cílovou hodnotu glykovaného hemoglobinu 4,5 procenta. Je prokázáno, okolik klesne vznik chronických komplikací, když se podaří snížit koncentraci glykovaného hemoglobinu opouhé 1 % (UKPDS, 2000). Již vestudii CODE-II bylo prokázáno, že léčit chronické komplikace je až 3,5násobně dražší než léčit nemocného bez komplikací (Williams et al., 2002). Aktivní přístup je rozhodně vglobálním pohledu levnější. Pokud to uzná zdravotní pojišťovna, mohly by se regulované limity léčby změnit. Ikdyž se náklady na léčbu pacienta sdiabetem za posledních 10 let přibližně dvojnásobně zvýšily, stále jsou tyto náklady dvoj- až trojnásobně nižší než vostatních zemích EU.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky