Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Klinický registr IKTA.CZ databáze cévních mozkových příhod v ČR

Klinický registr IKTA.CZ databáze cévních mozkových příhod v ČR

Medical Tribune 33/2008
10.11.2008 00:00
Autor: Doc. MUDr. Zbyněk Kalita, CSc.
Přestože se běžně uvádí, že cévní mozkové příhody (CMP, iktus) patří vČR knejčastějším příčinám úmrtí atrvalé invalidizace av jejich incidenci jsme výrazně nad evropským průměrem, neexistuje vsoučasné době relevantní apodrobný zdroj dat týkající se epidemiologie aléčby iktů.

Vroce 1996 začal vČR vznikat registr cévních mozkových příhod, který byl kompatibilní sEuropean Stroke Database (ESDB). Poprvé byly jeho výsledky prezentovány vroce 2000 na celostátním neurologickém sjezdu anaposledy byl takto vyhodnocen rok 2001, kdy byl statisticky zpracován reprezentativní vzorek české populace, který umožnil definovat základní data oincidenci typů cévních mozkových příhod adalších sledovaných parametrech. Zjištěné údaje se významně lišily od statistických údajů veZdravotních ročenkách, které jsou zatíženy velkou chybou. Od roku 2002 však přestal být tento projekt podporován Ministerstvem zdravotnictví (dále MZd) České republiky. To je také důvod, proč máme za poslední roky kdispozici jen hrubé údaje oincidenci iktů, bez možnosti predikce dlouhodobých trendů.

Proto nyní vzniká vespolupráci Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti aInstitutu biostatistiky aanalýz Masarykovy univerzity elektronický klinický registr pacientů sCMP nazvaný IKTA.CZ. Jeho hlavním cílem je shromažďovat aanalyzovat data oepidemilogii, akutní léčbě, dlouhodobé péči aprimární asekundární prevenci iktů vrámci celé ČR. Svou strukturou aparametry je plně kompatibilní sevropským registrem CMP (ESDB), aumožní tak kvalitní porovnání všech sledovaných aspektů iktu vČR aEvropě.

Vybudování registru je součástí Národního cerebrovaskulárního programu zroku 2003 amělo by být svázáno se vznikem specializovaných iktových jednotek acenter – středisek akutní péče pro pacienty postižené CMP. Data týkající se epidemiologie iktů vrůzných částech ČR mohou velmi významně pomoci při plánování sítě těchto pracovišť, jejich struktury akapacit. Program dále předpokládá, že péče na specializovaných iktových pracovištích bude dostupná všem pacientům (v současné době je to méně než polovina). Tento předpoklad je mj. jednou zezákladních podmínek ktomu, abychom měli prostřednictvím registru kdispozici skutečně kvalitní údaje ovýskytu aléčbě CMP, neboť všichni pacienti sCMP projdou některou ziktových jednotek avkládání dat bude pro tato pracoviště povinné.

Kvalitní zdroj dat pro všechny

V Medical Tribune č. 30/2008 z20. října byla několika odborníky široce diskutována problematika trombolýzy, její dostupnosti amožnosti rozšíření terapeutického okna zetří na 4,5 hodiny od prvních příznaků na základě proběhlé studie ECASS III. Její výsledky jsou samozřejmě velmi pozitivní zhlediska efektivní trombolytické terapie, která tak bude moci být aplikována uvětšího počtu pacientů. Na druhé straně je to intenzivněji potřeba mít jak dobře fungující systém iktových jednotek, tak existenci relevantních údajů oepidemiologii iktů, diagnostice aakutní léčbě CMP. Na jejich základě bude možné průběžně sledovat apřípadně přehodnocovat aktuální systém péče za spolupráce lékařů, odborné veřejnosti, ministerstva zdravotnictví azdravotních pojišťoven. Zkušenosti zezahraničí ukazují, že počáteční investice do restrukturalizace systému akvalitní léčby mají značnou návratnost. Průkazně se sníží počet těžce postižených azávislých pacientů, čímž se sníží ináklady na dlouhodobou péči. Opomíjet rovněž nelze primární asekundární prevenci apředevším cílenou informovanost občanů opříznacích CMP. Díky této edukaci se zvýší procento potenciálních kandidátů trombolýzy, protože se do nemocnice dostanou včas.

Registr IKTA.CZ si klade za cíl přispívat ktěmto pozitivním změnám vakutní idlouhodobé léčbě iktů abýt kvalitním zdrojem dat pro všechny, kteří se na péči opacienty sCMP podílejí.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky