Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 07. prosinec 2019 | Svátek má Ambrož a Benjamín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Z registrů profitují pacienti, lékaři i plátci

Z registrů profitují pacienti, lékaři i plátci

Medicína po promoci 1/2009
27.02.2009 00:00
Autor: Lucie Ondřichová
národní onkologický registr představuje unikátní databázi i ve světovém měřítku. obsahuje na milion a půl případů zhoubného onemocnění, popsaných ve třiceti parametrech včetně stadia nemoci a doby přežití pacienta. několik let už česká onkologie buduje další pozoruhodné klinické databáze – registry monitorující použití nových nákladných léčiv, někdy poněkud nepřesně označovaných jako biologická léčba. o tom, k čemu je tato mravenčí a na první pohled možná nezáživná práce s daty dobrá, hovořila redaktorka medical Tribune s prof. mUdr. rostislavem Vyzulou, CSc, přednostou Kliniky komplexní onkologické péče masarykova onkologického ústavu.

Narůstající administrativa je jedním znezpochybnitelných trendů vsoučasném českém zdravotnictví. Aby zadávání dat do registru nákladné specifické onkologické léčby nebylo vnímáno jen jako další povinnost bez zjevného smyslu, je nutné odpovědět na základní otázku: Kčemu jsou tyto klinické databáze dobré?

Jejich první, aasi nejdůležitější význam je vtom, že pomáhají, aby vůbec byla nákladná onkologická léčba dostupná pro české pacienty. Plátcům péče do značné míry zaručují, že tyto léky, jejichž cena se běžně pohybuje kolem milionu korun na pacienta arok, budou podávány vkontrolovaném prostředí aza jasně daných podmínek. Bez nich by jednání oúhradě byla mnohem složitější ajsem si jistý, že bychom při nich nebyli zdaleka tak úspěšní. Už vroce 2001, kdy na trh vstoupil Herceptin, jsme věděli, že onkologie bude stále dražší, protože budou přicházet další nákladné léky ajejich indikace se budou postupně rozšiřovat. Mohlo se stát, že pojišťovny se těchto výdajů zaleknou astanoví si nějaká vlastní limitující kritéria, která by mohla pacienty poškodit. To jsme nechtěli. Měli jsme štěstí, že tým doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., zInstitutu biostatistiky aanalýz Masarykovy univerzity byl připraven aschopen se tohoto úkolu ujmout aregistr pro Herceptin vytvořil. Bez něj by tyto databáze nebyly. Jak přicházely další léky pro nákladnou specifickou léčbu, pro každý znich tito odborníci vytvořili samostatný registr. Nyní jich je osm. Pro pacienty je důležité ito, že tyto klinické databáze pomáhají dostat nákladné léky do nižších linií léčby. UHerceptinu je to již vidět zcela zřetelně – začínal vedruhé atřetí linii umetastatického onemocnění, nyní se dostal do první linie, protože je prokázáno, že ztoho pacientky profitují. Největší význam ale má jeho časné podání vadjuvanci ai to je pro české nemocné dostupné.

A co přinášejí registry klinikovi, který snimi pracuje?

Především cenný materiál, zekterého se může učit. Bude znát svoje vlastní klinická data, abude tedy vědět, jak jeho pacienti na tuto léčbu reagují. Může poznat, jak je úspěšný vporovnání sostatními, kteří stěmito léky pracují. Taková zpětná vazba má samozřejmě význam pro kvalitu léčby – tedy pokud této možnosti lékař využívá. Ke správné léčbě ale registry přispívají itím, že umožňují sledovat, jak jsou dodržována stanovaná diagnostická kritéria pro nasazení nákladné specifické léčby. Tím může být vyšetření na HER-2 pozitivitu, které by mělo být provedeno ukaždé ženy skarcinomem prsu, nebo nověji vyšetření genu K-RAS, které je klíčové pro predikci účinnosti monoklonálních protilátek, které inhibují EGFR. Nebylo snadné vytvořit síť laboratoří, jež tuto náročnou diagnostiku poskytují na náležité úrovni, ale dnes již pracuje velmi uspokojuje. Registry mohou pro lékaře také představovat potenciální zdroj cenných dat pro vlastní výzkumnou činnost. Tam, kde jsme tyto naše databáze zatím neoficiálně prezentovali, to udělalo skutečný dojem. Vneposlední řadě pak registry slouží ktomu, abychom nebyli závislí jen na informacích farmaceutických firem. Můžeme získat poměrně spolehlivá data otom, jak tyto léky působí vreálné praxi uskutečných pacientů. To totiž může být zcela jiné než vumělém světě klinických studií.

Co vtomto ohledu zregistrů vyplývá? Jsou reálné výsledky srovnatelné se závěry klinických zkoušek III. fáze?

Některé máme dokonce lepší. Například uAvastinu je předběžně stanovaná doba do progrese onemocnění – progression free survival – delší než uregistrační studie, ato odva až tři měsíce. Jde přitom už odocela velký soubor. Loni do avastinového registru přibylo 467 záznamů, od roku 2005 máme data o1080 takto léčených pacientech. Mělo by jich být ale více. Zesofistikované predikce, kterou tým doc. Duška provedl, by nemocných indikovaných ktéto léčbě vroce 2008 mělo být 1000, dostala ji však polovina. Některá podání se do registru nedostala, jinde měl pacient třeba komplikace, které tuto terapii znemožnily. Zcela jistě však zbývá mnoho nemocných, kteří tento lék mohli nebo měli dostat, anedostali.

Co se tedy dá zregistrů vyčíst otom, do jaké míry mají čeští pacienti rovný přístup knákladné specifické onkologické léčbě?

Údaje obydlišti pacienta se do těchto klinických databází nezadávají. Můžeme ale mezi sebou porovnávat jednotlivá komplexní onkologická centra. Mezi nimi jsou rozdíly značné. Vregistru vidíme, že dané centrum ukonkrétního léku nemá žádný záznam, nebo jich má jen několik, apřitom jiné centrum spodobnou spádovou oblastí vykazuje záznamů padesát. Vlepším případě to znamená, že první pracoviště do registru nehlásí, stím bych se ještě smířil. Pokud ale stěmito léky vůbec nepracuje aindikovaným pacientům je nenabízí, je to na pováženou.

Není za neochotou hlásit iurčitá obava zpřílišné kontroly toho, jak se sdaným lékem nakládá?

To asi ne. Je ale pravda, že vregistru můžeme alespoň vhrubých rysech sledovat, zda léčba probíhá vsouladu sdoporučenými postupy ČOS – zda jde omonoterapii nebo kombinaci, jak je terapie načasována apodobně.

Dodržují se tedy vpraxi doporučení ČOS?

Vesměs ano, ale jsou výjimky.

Můžete uvést příklad?

Například se doporučuje, aby adjuvantní podávání Herceptinu trvalo po dobu 52 týdnů, tedy jeden rok, amy vregistru najednou vidíme, že ho konkrétní pacientka dostává už déle než sto týdnů. Ale to jsou ojedinělé případy. ´

Hovořil jste ovýznamu registrů pro plátce péče. Je úhrada těchto léků vázána na záznam vtéto databázi?

Pouze uHerceptinu. Myslím ale, že by tomu tak mělo být iu ostatních léků.

Registry pracují již několik let. Je možné už hodnotit, jak léčba, kterou sledují, ovlivňuje přežití?

Na to je zatím brzy. Doba celkového přežití je ale velmi ošidný parametr, který ovlivňuje celá řada faktorů – třeba ikvalita paliativní péče. Pro nás je důležitější ukazatel již zmíněný čas do progrese onemocnění, který nejlépe popisuje vlastní účinnost léku. Celkově mohu říci, že tento pohled je pozitivní aje zněj patrné, jaký pokrok jsme vonkologii udělali.

Posledním registrem je ten, který sleduje podávání cetuximabu. Jaké další databáze se připravují?

Připravujeme registr pro panitumumab, což je další monoklonální protilátka, která se váže na EGFR, apak registr pro lapatinib, tyrosinkinázový inhibitor určený pro HER-2 pozitivní pacientky skarcinomem prsu. Tato databáze by měla být první, která bude vedena na mezinárodní úrovni, ato pro oblast střední avýchodní Evropy. Budeme tedy moci sledovat, jak jsme na tom vporovnání sMaďary, Slováky nebo Poláky. Tento projekt se jmenuje INTERB ačeká jen na to, až lapatinib bude řádně zkategorizován. Vzahraničí dosud onkologické lékové registry vtak propracované podobě neexistují, proto bude toto rozšíření mimořádně cenné.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky