Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 27. květen 2020 | Svátek má Valdemar
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Klinický farmaceut a jeho role v systému zdravotní péče

Klinický farmaceut a jeho role v systému zdravotní péče

Medical Tribune 11/2009
14.04.2009 00:00
Autor: sup
Úloha klinického farmaceuta vsoučasném zdravotním systému se stala klíčovým tématem přednáškového dne uspořádaného vpolovině března Českou farmaceutickou společností ČLS JEP vpražském Lékařském domě. Hlavním přednášejícím byl vážený zahraniční host, Pharm.D. David Witmer zWashingtonu, D.C, viceprezident American Society of Health-System Pharmacists (ASHP), největší profesní organizace farmaceutů na světě.

Svou přednášku snázvem Vývoj role klinického farmaceuta vnemocnicích azdravotním systému vUSA zahájil dr. Witmer exkurzí do historie, kde připomněl některé milníky, které významněji ovlivnily vývoj oboru. Farmaceut byl ještě všedesátých asedmdesátých letech minulého století chápán jako osoba odpovědná pouze za přípravu, skladování adistribuci léků apomůcek. „Podle tehdy platných směrnic byl dokonce veden ktomu, aby spacienty nediskutoval oúčincích asložení léčiv avpřípadě takovýchto dotazů odkazoval nemocné na ošetřující lékaře,“ připomněl dr. Witmer. Vosmdesátých letech vedla prohlubující se spolupráce farmaceutů slékaři kdefinici role klinického farmaceuta, který poskytoval lékařům konzultační servis vřadě specifických otázek zesvého oboru, ale stále ještě nebyl orientován směrem kpacientovi. Konečně vdevadesátých letech vznikl koncept tzv. farmaceutické péče, který znamenal větší zaměření klinických farmaceutů na nemocné, avedl tak postupně až kdnešní úloze farmaceutů vprocesu péče opacienty.

Faktory formující roli klinického farmaceuta

Vdalší části sdělení se dr. Witmer věnoval hlavním hnacím prvkům, které spoluutvářejí roli klinického farmaceuta vdnešním systému nemocniční/zdravotní péče. Zdůraznil velký význam technologického pokroku, zejména velký rozvoj počítačových sítí, automatizovaných arobotizovaných systémů distribuce léčiv ametod identifikace (léčiv ipacientů) pomocí čárových kódů. Vtéto souvislosti seznámil dr. Witmer posluchače poněkud podrobněji se systémem distribuce léčiv vnemocnicích označovaných jako Unit Dose System (UDS). VeSpojených státech, zvláště vevelkých nemocnicích vytlačuje UDS systém klasický, kdy jsou všechna potřebná léčiva skladována vevětších baleních přímo na odděleních azde rozdělována jednotlivým pacientům. Systém UDS se liší vtom smyslu, že léčiva jsou na základě předchozí objednávky (zpravidla 24 hodin předem) vlékárně individuálně připravena vurčité dávce, pro konkrétního pacienta, individuálně zabalena, označena (pomocí čárového kódu) adistribuována vespecifický čas na oddělení. Systém užívá jak centralizovanou, tak decentralizovanou formu aje zpravidla alespoň částečně automatizován. Systém jednotlivého dávkování má proti klasickému některé významné výhody, ikdyž je nutno připomenout, že ideální systém zatím neexistuje. Předně je možné, vzhledem ktomu, že léčiva jsou vlékárně připravována adistribuována pro konkrétního pacienta, vytvářet pro každého nemocného tzv. lékové profily, které významně přispívají kmonitorování efektivity péče. Dále je zde výhoda minimalizace lékových chyb. Při velkém množství generik na trhu je velmi obtížné identifikovat nezabalené tablety akapsle, jak se stím lze běžně setkat při lékování na oddělení. Vsystému UDS je každá dávka léčiva jednotlivě zabalena ajasně identifikována názvem, silou ajménem pacienta, pro kterého je určena. Sestra na oddělení pak pomocí čárového kódu může ověřit jak identitu pacienta, tak přesně identifikovat léčivo. Do budoucna lze počítat stím, že bude pomocí čárového kódu jednoznačně identifikována každá tableta či kapsle. Centralizace zásob léčiv, kdy většina je lokalizována vnemocniční lékárně ajen minimum na oddělení, ssebou přináší iekonomické úspory. Minimalizace množství léčiv na oddělení též vede ke snížení možnosti odcizení léků.

Dalším důležitým prvkem, který posiluje roli farmaceutů vezdravotním systému, je požadavek na zvyšování bezpečnosti asnižování nákladů. Podle jedné zajímavé studie, publikované včasopise JAMA byly lékové chyby zodpovědné vUSA za 7 000 úmrtí za jeden rok. Podle stejné studie mají asi dvě procenta pacientů přijatých do nemocnic zkušenosti snežádoucími účinky léčiv, přičemž 28 % těchto účinků je preventabilních. Náklady na jednu takovou nežádoucí příhodu se pohybují kolem 4 700 dolarů. Bylo prokázáno, že zapojení klinického farmaceuta do procesu péče opacienta zvyšuje bezpečnost aefektivitu této péče asoučasně snižuje náklady na léčbu.

Roli farmaceutů vnemocniční péči určují rovněž závěry konsensuálních konferencí ASHP aneustálé rozšiřování pravidel správné praxe – oficiálních guidelines ASHP, jejichž aplikace je součástí komplexních požadavků na akreditaci nemocnic organizace Joint Comission.

Konečně velký význam má systém vzdělávání farmaceutů. VUSA narůstá počet absolventů doktorandského programu (Pharm.D.), zvyšuje se ipočet vypisovaných rezidenčních míst.

První rok rezidentury je zaměřen na obecné otázky aplikace získaných poznatků do praxe, vedruhém roce je možná specializace na určitou specifickou oblast, např. onkologii, nutrici atd.

Klinický farmaceut vUSA dnes

Úloha farmaceuta vnemocničním azdravotním systému USA není vdnešní době soustředěna jen na zavádění avyužívání nejmodernějších systémů skladování, přípravy adistribuce léčiv, ale orientuje se vevelké míře na aktivní zapojení do procesu péče opacienty. Klinický farmaceut je chápán jako jeden zečlenů týmu poskytovatelů péče aje spoluodpovědný za její kvalitu. Snahou farmaceuta je, aby proces užívání léčiv byl efektivní, bezpečný apodložený vědeckými poznatky. Poskytuje své rady, doporučení, konzultace (úprava dávkování léčiv, informace olécích, farmakokinetice, ...) nejen lékařům, ale snaží se co nejvíce přiblížit konkrétním pacientům (edukace) avyvíjet pozitivní vliv na veřejné zdraví. Práce klinických farmaceutů vnemocnicích se vhodně uplatňuje tam, kde je farmakologická léčba komplexní, náročná, náchylná kchybě anákladná (onkologie, HIV/AIDS atd.). Zde prokazatelně přispívá ke zvýšení efektivity léčby asnížení ekonomických nákladů. Počet nemocnic, které vevelké míře těchto služeb klinických farmaceutů využívají, rychle narůstá.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky