Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 04. červenec 2020 | Svátek má Prokop
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům

Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům

14.07.2009 21:55
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví
Autor: www.mzcr.cz
Doporučení postupu při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (znění účinné od 1. července 2009)...

Ministerstvo zdravotnictví

Doporučení postupu

při určení platového tarifu zdravotnickým pracovníkům podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

(znění účinné od 1. července 2009)


Nedostatek kvalifikovaných zdravotnických pracovníků se projevuje ve zdravotnictví již delší dobu a má své objektivní příčiny. Mezi důvody, pro něž zdravotničtí pracovníci opouštějí svou profesi, patří především nedostatečné finanční ohodnocení, které neodpovídá náročnosti a odpovědnosti zdravotnického povolání, ale i stresová zátěž vyplývající z charakteru práce. Odchod z „českého" zdravotnictví umožňuje i volný pohyb osob v rámci Evropské unie, a to i zdravotnických pracovníků.

S úmyslem zmírnit odchod zdravotnických pracovníků ze zdravotnictví, a tak snížit jejich nedostatek, schválila vláda nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Tímto nařízením (nařízení vlády č. 201/2009 Sb.) stanovila ke dni účinnosti 1. července 2009 zvýšení tarifních platů zdravotnických pracovníků se zavedením samostatné stupnice platových tarifů. Zvýšení platových tarifů zdravotnických pracovníků bylo nezbytné i s ohledem na nezastupitelnost vysoce odborné zdravotnické profese, jejíž kvalifikační a specializační příprava, včetně celoživotního vzdělávání, je časově i finančně náročná, a poskytování zdravotní péče při výkonu zdravotnického povolání se uskutečňuje pod trvalou neuropsychickou zátěží a s vysokou mírou odpovědnosti.

Zdravotnická zařízení, jejichž zaměstnanci jsou odměňování formou platu, využívají pro své zaměstnance tabulky platových tarifů příloh č. 1 a č. 3 nařízení vlády, č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a tím musí přesně diferencovat vykonávané práce a činnosti. Tabulka platových tarifů přílohy č. 2 citovaného nařízení vlády je ve zdravotnictví využívána v případech, kdy se jedná o správní orgán, tj. krajskou hygienickou stanici, Hygienickou stanici hlavního města Prahy nebo Státní ústav pro kontrolu léčiv. Vzniká náročnější práce pro každé zdravotnické zařízení a je nezbytné dodržet rozdíly při určování platových tarifů. Za účelem sjednocení postupu se doporučuje upozornit na některé následující rozdíly.

A. Ustanovení § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zaměstnanci přísluší platový tarif podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, nestanoví-li se dále jinak.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8
1 do 1 roku 6 550 7 110 7 710 8 350 9 060 9 830 10 660 11 570
2 do 2 let 6 790 7 370 8 000 8 670 9 400 10 200 11 060 12 000
3 do 4 let 7 050 7 650 8 300 9 000 9 770 10 580 11 480 12 460
4 do 6 let 7 320 7 940 8 620 9 340 10 140 10 990 11 920 12 930
5 do 9 let 7 600 8 240 8 950 9 690 10 520 11 400 12 370 13 420
6 do 12 let 7 890 8 550 9 290 10 070 10 920 11 840 12 840 13 930
7 do 15 let 8 190 8 890 9 640 10 450 11 340 12 280 13 330 14 450
8 do 19 let 8 500 9 230 10 000 10 840 11 770 12 750 13 830 15 000
9 do 23 let 8 820 9 580 10 390 11 260 12 220 13 230 14 360 15 570
10 do 27 let 9 150 9 940 10 780 11 680 12 680 13 730 14 910 16 160
11 do 32 let 9 510 10 320 11 190 12 120 13 160 14 250 15 480 16 770
12 nad 32 let 9 870 10 720 11 620 12 580 13 660 14 780 16 070 17 400
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 12 550 13 620 14 780 16 020 17 370 18 850 20 470 22 200
2 do 2 let 13 030 14 130 15 340 16 630 18 030 19 570 21 240 23 030
3 do 4 let 13 520 14 670 15 920 17 260 18 720 20 300 22 050 23 900
4 do 6 let 14 040 15 230 16 520 17 910 19 420 21 070 22 880 24 800
5 do 9 let 14 570 15 810 17 140 18 580 20 160 21 860 23 740 25 740
6 do 12 let 15 120 16 410 17 800 19 290 20 920 22 690 24 640 26 710
7 do 15 let 15 690 17 030 18 470 20 010 21 710 23 550 25 570 27 710
8 do 19 let 16 280 17 670 19 160 20 770 22 530 24 440 26 530 28 760
9 do 23 let 16 900 18 350 19 890 21 550 23 380 25 360 27 540 29 840
10 do 27 let 17 540 19 040 20 640 22 370 24 260 26 310 28 570 30 970
11 do 32 let 18 200 19 760 21 420 23 220 25 170 27 310 29 650 32 140
12 nad 32 let 18 890 20 510 22 230 24 100 26 120 28 340 30 770 33 350

Poznámka:

Podle této tabulky se stanoví platové tarify například zaměstnancům, kteří u dotčených zaměstnavatelů ve zdravotnictví:

  • vykonávají práce řemeslné, manuální, výrobní, administrativní, provozní nebo ekonomické, popř. práce související se správou a řízením příslušného útvaru nebo zařízení,
  • jsou vedoucími zaměstnanci, kteří pouze řídí poskytování zdravotní péče,
  • jsou jinými odbornými pracovníky, a to do doby získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, např. psycholog, logoped.

Při určování platového tarifu je nezbytné důsledně postupovat podle skutečné pracovní náplně zaměstnance. Podle této tabulky se určují platové tarify v i případech, kdy zaměstnanec sice splňuje odbornou způsobilost pro výkon povolání zdravotnického pracovníka, avšak nevykonává zdravotnické povolání, popř. zdravotnické povolání vykonává, ale neposkytuje zdravotní péči (např. ředitel zdravotnického zařízení, náměstek ředitele, zdravotničtí pracovníci v útvarech zdravotního pojištění zdravotnických zařízení, při řízení kvality zdravotní péče apod.). Tyto platové tarify náleží také zdravotnickým pracovníkům zaměstnavatelů, kteří nejsou zdravotnickým zařízením, zařízením záchranné služby nebo zařízením sociálních služeb.

B. Ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zaměstnanci, který je

  1. uveden v § 303 odst. 1 zákoníku práce,
  2. úředníkem územního samosprávného celku23),
  3. zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky,
  4. zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v § 5 odst. 2 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8
1 do 1 roku 7 420 8 050 8 730 9 460 10 270 11 130 12 070 13 110
2 do 2 let 7 700 8 360 9 060 9 830 10 670 11 560 12 530 13 600
3 do 4 let 7 980 8 680 9 400 10 200 11 070 11 990 13 000 14 120
4 do 6 let 8 280 9 010 9 770 10 580 11 490 12 450 13 500 14 660
5 do 9 let 8 610 9 350 10 140 10 990 11 930 12 920 14 010 15 220
6 do 12 let 8 940 9 700 10 520 11 400 12 380 13 410 14 540 15 800
7 do 15 let 9 280 10 080 10 920 11 840 12 850 13 920 15 080 16 400
8 do 19 let 9 630 10 460 11 340 12 280 13 340 14 440 15 650 17 020
9 do 23 let 9 990 10 850 11 770 12 750 13 840 14 990 16 240 17 660
10 do 27 let 10 380 11 270 12 220 13 230 14 370 15 560 16 850 18 330
11 do 32 let 10 770 11 690 12 680 13 730 14 920 16 150 17 500 19 030
12 nad 32 let 11 180 12 140 13 160 14 250 15 490 16 760 18 160 19 750
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 14 220 15 420 16 750 18 150 19 680 21 360 23 180 25 150
2 do 2 let 14 750 16 000 17 380 18 830 20 430 22 160 24 060 26 100
3 do 4 let 15 310 16 610 18 050 19 550 21 200 23 000 24 970 27 080
4 do 6 let 15 890 17 240 18 730 20 280 22 000 23 870 25 910 28 110
5 do 9 let 16 490 17 890 19 430 21 050 22 830 24 770 26 880 29 160
6 do 12 let 17 110 18 560 20 170 21 840 23 690 25 700 27 900 30 260
7 do 15 let 17 770 19 270 20 930 22 670 24 580 26 680 28 950 31 400
8 do 19 let 18 440 19 990 21 720 23 530 25 510 27 680 30 050 32 580
9 do 23 let 19 130 20 750 22 540 24 420 26 470 28 730 31 190 33 810
10 do 27 let 19 860 21 530 23 390 25 340 27 470 29 810 32 370 35 080
11 do 32 let 20 610 22 350 24 270 26 290 28 510 30 940 33 590 36 410
12 nad 32 let 21 390 23 200 25 190 27 290 29 590 32 110 34 850 37 780

Poznámka:

Podle tabulky přílohy č. 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů náleží platový tarif pouze zaměstnancům v rozsahu působnosti § 5 odst. 2 písmena a) cit. nařízení vlády, který zohledňuje kompenzační charakter zvýšených povinností a omezení uložených zaměstnancům zařazeným v § 303 zákoníku práce v organizacích taxativně vymezených. Ve zdravotnictví zůstává platový tarif všem zaměstnancům správních úřadů ve zdravotnictví tj. všem zaměstnancům krajských hygienických stanic, Hygienické stanice hl. m. Prahy (§ 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a všem zaměstnancům Státního ústavu pro kontrolu léčiv (§ 13 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

C. Ustanovení § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem18) poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb18a), přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

___________________

18) § 2 písm. b) zákona č. 95/2004 Sb.

§ 2 písm. b) zákona č.96/2004 Sb.

18a) § 11 odst. 1 a § 18b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb., zákona č. 290/2002 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 108/2006 Sb.

§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance

uvedené v § 5 odst. 3 (v Kč měsíčně)

Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
1 2 3 4 5 6 7 8
1 do 1 roku 7 680 8 340 9 040 9 800 10 630 11 520 12 500 13 570
2 do 2 let 7 970 8 660 9 380 10 180 11 050 11 970 12 970 14 080
3 do 4 let 8 260 8 990 9 730 10 560 11 460 12 410 13 460 14 620
4 do 6 let 8 570 9 330 10 120 10 960 11 900 12 890 13 980 15 180
5 do 9 let 8 920 9 680 10 500 11 380 12 350 13 380 14 510 15 760
6 do 12 let 9 260 10 040 10 890 11 800 12 820 13 880 15 050 16 360
7 do 15 let 9 610 10 440 11 310 12 260 13 300 14 410 15 610 16 980
8 do 19 let 9 970 10 830 11 740 12 710 13 810 14 950 16 200 17 620
9 do 23 let 10 340 11 230 12 190 13 200 14 330 15 520 16 810 18 280
10 do 27 let 10 750 11 670 12 650 13 700 14 880 16 110 17 440 18 980
11 do 32 let 11 150 12 100 13 130 14 220 15 450 16 720 18 120 19 700
12 nad 32 let 11 580 12 570 13 630 14 750 16 040 17 350 18 800 20 450
Platový stupeň Počet let započitatelné praxe Platová třída
9 10 11 12 13 14 15 16
1 do 1 roku 14 720 15 960 17 340 18 790 20 370 22 110 24 000 26 040
2 do 2 let 15 270 16 560 17 990 19 490 21 150 22 940 24 910 27 020
3 do 4 let 15 850 17 200 18 690 20 240 21 950 23 810 25 850 28 030
4 do 6 let 16 450 17 850 19 390 20 990 22 770 24 710 26 820 29 100
5 do 9 let 17 070 18 520 20 120 21 790 23 630 25 640 27 830 30 190
6 do 12 let 17 710 19 210 20 880 22 610 24 520 26 600 28 880 31 320
7 do 15 let 18 400 19 950 21 670 23 470 25 450 27 620 29 970 32 500
8 do 19 let 19 090 20 690 22 490 24 360 26 410 28 650 31 110 33 730
9 do 23 let 19 800 21 480 23 330 25 280 27 400 29 740 32 290 35 000
10 do 27 let 20 560 22 290 24 210 26 230 28 440 30 860 33 510 36 310
11 do 32 let 21 340 23 140 25 120 27 220 29 510 32 030 34 770 37 690
12 nad 32 let 22 140 24 020 26 080 28 250 30 630 33 240 36 070 39 110

Poznámka:

V rozsahu působnosti nového ustanovení § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se podmiňuje právo na platový tarif pro zdravotnické pracovníky výkonem zdravotnického povolání (dále jen „zdravotnický pracovník“), a to pouze pokud zaměstnanec poskytuje zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb. Za výkon povolání zdravotnického pracovníka se považuje výkon činností stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a k nim prováděcími předpisy (např. vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 401/2006 Sb.).

Zdravotnické právní předpisy neupravují jednoznačnou definici zdravotní péče. Ze zákona č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, lze dovodit, co se rozumí poskytováním zdravotní péče při výkonu zdravotnického povolání a co je „jiná činnost“ To, co je „poskytování zdravotní péče“, je třeba posuzovat podle citovaných předpisů, v nichž je vymezena způsobilost jednotlivých „druhů“ povolání zdravotnických pracovníků a v návaznosti na zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotní péčí se podle uvedených zákonů rozumí zejména preventivní, léčebná, diagnostická, dispenzární, rehabilitační, ošetřovatelská, přednemocniční neodkladná zdravotní péče, lékárenská péče, dále zdravotní péče v oboru zdravotně sociální péče, zdravotní péče v porodní asistenci a výkon zdravotního dozoru, včetně přímého odborného zdravotnického řízení zdravotní péče s účastí na jejím poskytování.

Při zařazování zdravotnických pracovníků do platového tarifu uvedeného v tabulce přílohy č. 3 cit. nařízení vlády je třeba mít na zřeteli, že nedílnou součástí zdravotní péče jsou též činnosti spočívající v její bezprostřední organizaci a účasti na jejím vyhodnocení a zabezpečení. Jde například o činnosti vykonávané při poskytování zdravotní péče primáři nebo jinými obdobnými vedoucími zaměstnanci, vrchními sestrami, operátorkami na dispečinku zdravotnické záchranné služby.

Platový tarif podle uvedené tabulky rovněž náleží zdravotnickým pracovníků, kteří v rámci vědeckovýzkumné činnosti nebo v souvislosti s ní poskytují zdravotní péči.

Současně náleží tento zvýšený platový tarif i psychologovi nebo logopedovi ve zdravotnictví po absolvování akreditovaného kvalifikačního kursu (§ 22 a 23 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Praze dne 14. července 2009Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky