Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. leden 2021 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mzda versus plat - na co mají zdravotníci nárok

Mzda versus plat - na co mají zdravotníci nárok

24.09.2009 20:18
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: (ivb)
Na jaké příplatky mají nárok zdravotníci, kteří pracují ve státem řízených nemocnicích nebo v příspěvkových organizacích? Jaké mají oproti tomu nároky lékaři a sestry z akciových společností? Přehlednou tabulku vypracovali pro Medical Tribune odborníci, kteří se na tyto problémy specializují...

Od 1. ledna 2007 je odměňování zaměstnanců za práci upraveno v zákoníku práce.

Plat se vztahuje na zaměstnance zaměstnavatele, kterým je:

 • stát,
 • územní samosprávný celek,
 • státní fond,
 • příspěvková organizace, jejíž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštního právního předpisu (všeobecné zdravotní pojištění),
 • školská právnická osoba zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí podle školského zákona,
 • veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení.

Mzda se vztahuje na zaměstnance, jejichž zaměstnavatel je obchodní společností tj. akciovou společností, společností s ručením omezeným a dále na zaměstnance státního podniku a obecně prospěšné společnosti.

Srovnání nároků jednotlivých složek platu a mzdy v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce

PLAT SLOŽKY MZDA

Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce
NV č. 564/2006 Sb., o plat.poměrech
NV č. 567/2006 Sb., o min.mzdě

Právní předpisy Z č. 262/2006 Sb., zákoník práce
NV č. 567/2006 Sb., o min.mzdě
peněžité plnění Za práci

peněžité plnění, naturální mzda

v den nástupu, písemný, změnu písemně oznámit nejpozději v den účinnosti včetně zdůvodnění (§ 136 ZP) Výměr

v den nástupu, písemný, změnu písemně oznámit nejpozději v den účinnosti (§ 113 odst.4 ZP)

16 tříd (dle druhu práce a nejnáročnější práce) 12 stupňů (dle doby dosažené praxe) 3 stupnice (1. THP, dělníci, soc.prac., pedagogové 2. státní úředníci 3. zdravotničtí pracovníci) (§ 123 ZP, NV 564/2006 Sb.) Tarif

Není stanoven, ALE: 1) tam kde je mzda sjednána v KS – nejnižší možná odměna = minimální mzda (8000 Kč/měsíc) 2) tam, kde není mzda sjednána v KS – nejnižší možná odměna = nejnižší úrovně zaručené mzdy (8000 – 16100 Kč) (§ 111 a 112 ZP)

část platového tarifu + osobní příplatek + zvláštní příplatek + příplatek za ztížené pracovní prostředí + příplatek 25 % průměrného hodinového výdělku (v nepřetržitém odpočinku v týdnu příplatek 50 %) Nebo po dohodě zaměstnance se zaměstnavatelem náhradní volno, za náhradní volno se plat nekrátí. (§ 127 ZP)

Za přesčas dosažená mzda + příplatek nejméně 25% průměrného výdělku, nebo dohoda na náhradním volnu místo příplatku (§ 114 ZP)
náhradní volno (plat se nekrátí), nebo dohoda na příplatku místo náhradního volna ve výši 100 % průměrného hodinového výdělku (§ 135 ZP) Za svátek

dosažená mzda + náhradní volno, nebo dohoda na příplatku místo náhradního volna nejméně 100 % průměrného výdělku (§ 115 ZP)

za hodinu práce příplatek 20 % průměrného hodinového výdělku (§ 125 ZP) Za noční práci

dosažená mzda + příplatek nejméně 10 %, není-li v KS sjednáno jinak (§ 116 ZP)

příplatek 400 - 1400 Kč/měsíčně (§ 128 ZP, § 7 NV 564/2006 Sb.)) Za ztížené pracovní prostředí (vymezeno v NV 567/2006 Sb.)

dosažená mzda + příplatek za každý ztěžující vliv nejméně 10 % základní sazby minimální mzdy (§ 117 ZP)

za hodinu práce příplatek 25 % průměrného hodinového výdělku (§ 126 ZP) Za sobotu a neděli

dosažená mzda + příplatek nejméně 10 % průměrného výdělku, není-li v KS sjednáno jinak (§ 118 ZP)

NELZE Naturální mzda

jen se souhlasem zaměstnance, za podmínek s ním dohodnutým, nad minimální mzdu, nebo nejnižší úroveň zaručené mzdy, nesmí se jednat o lihoviny, tabák, návykové látky (§ 119 ZP)

podle stupně řízení (4) a náročnosti řídící práce, příplatek 5 – 60 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně přiznané platové třídy (§ 124 ZP)

Za vedení, zástup ZP NEŘEŠÍ

rozdělení prací do 5 skupin dle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek (400 – 8000Kč) (§ 129 ZP, § 8 NV 564/2006 Sb.)

Zvláštní příplatek ZP NEŘEŠÍ

rozdělení směny zaměstnance na 2 nebo více částí, příplatek 30 % průměrného hodinového výdělku za každou takto rozdělenou směnu (rozdělení alespoň 2 hodiny, souvisle nebo souhrn) (§ 130 ZP)

Za rozdělenou směnu ZP NEŘEŠÍ

ocenění dlouhodobých velmi dobrých pracovních výsledků nebo plnění většího rozsahu pracovních úkolů, 1. – 9. třída max. 50 % plat. tarifu, 10. – 16. třída max. 100 % plat. tarifu (§ 131 ZP)

Osobní příplatek ZP NEŘEŠÍ
za hodinu nad stanovený rozsah příplatek dvojnásobek průměrného hodinového výdělku (§ 132 ZP)

Za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah

ZP NEŘEŠÍ
za specializované činnosti 1000 – 2000 Kč/měsíčně (§ 136 ZP)

Specializační příplatek pedagogického pracovníka

ZP NEŘEŠÍ

za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu (§ 134 ZP) Odměny

ZP NEŘEŠÍ

§ 139, § 41 ZP Výkon jiné práce § 139, § 41 ZP
za pracovní pohotovost odměna nejméně 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v KS jinak (§ 140 ZP) Odměna za pracovní pohotovost

za pracovní pohotovost odměna nejméně 10 % průměrného výdělku, není-li sjednáno v KS jinak (§ 140 ZP)

1. po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl nárok, 2. před nástupem na dovolenou (není-li dohoda jiná) 3. na žádost zaměstnance v den skončení prac. poměru, neumožňuje-li technika, tak v nejbližším výplatním termínu (§ 141 ZP) Splatnost

1. po vykonání práce, nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vznikl nárok, 2. před nástupem na dovolenou (není-li dohoda jiná) 3. na žádost zaměstnance v den skončení prac. poměru, neumožňuje-li technika, tak v nejbližším výplatním termínu (§ 141 ZP)

v zákonných penězích, v pracovní době, na pracovišti, nebylo-li dohodnuto jinak, na žádost zaměstnance na účet. (§ 142 ZP)

Výplata v zákonných penězích, v pracovní době, na pracovišti, nebylo-li dohodnuto jinak, na žádost zaměstnance na účet. (§ 142 ZP)

Příplatek za ztížené pracovní prostředí – ztížené pracovní prostředí je takové, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění. Všude tam, kde je zjištěno, že na pracovišti působí některý ze ztěžujících vlivů, náleží zaměstnancům příplatek, a to jak v platové tak ve mzdové sféře. Pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb jsou důležité zejména následující ztěžující vlivy:

 • vědomé zacházení s biologickými činiteli nebo jejich zdroji nebo přenášeči, kterými jsou Guanarito, virus horečky Lasa, virus Junin (Argentinská nemoc), virus Machupo, Amapari, Sabia, virus krymskokonžské hemoragické horečky, virus Ebola, virus Marburské horečky, všechny typy viru varioly, Equine morbilli virus, Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Mycobacterium leprae, Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei), Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei), Rickettsia prowazekii, Rickettsia rickettsii, Rickettsia tsutsugamushi, Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri), Yersinia pestis, virus opičích neštovic nebo viry lidské imunodeficience, Avia influenza virus typu A, podtypu H 5 nebo H 7 a jeho genetické mutace, Mycobacterium tuberculosis (od 1.11.2007),
 • radiační činnosti vykonávané v kontrolovaném pásmu pracovníky kategorie A stanovenými ve zvláštním právním předpisu
 • pracovní činnosti spojené s vyšetřováním a léčením osob hospitalizovaných na klinických pracovištích specializovaných na léčení infekčních onemocnění.

Zvláštní příplatek - nárok na zvláštní příplatek mají ti zaměstnanci, kteří konají práci v podmínkách spojených s mimořádnou neuropsychickou zátěží, rizikem ohrožení života a zdraví nebo obtížnými pracovními režimy. Konkretizaci těchto prací je uvedena v příloze č. 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. V podmínkách zdravotnictví a sociální péče bývají relevantní následující druhy prací:

Skupina I. (400 – 1000 Kč)

Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Skupina II (600 – 2000 Kč)

1. Soustavné poskytování zdravotní péče

 • na operačních sálech
 • anesteziologickoresuscitačních odděleních,
 • jednotkách intenzivní péče,
 • na onkologických odděleních.

2. Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb

 • v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení,
 • v samostatných ošetřovatelských odděleních pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetřovatelských odděleních pro ošetřování dementních osob,
 • tělesně nebo mentálně postiženým.

Skupina III. (1000 – 4000 Kč)

Poskytování neodkladné zdravotní péče členy výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby.


Novinky v odměňování v roce 2009 pro platovou sféru

V roce 2009 se v oblasti odměňování v platové sféře uskutečnila řada velmi významných změn, kterými se mění převážně nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Na následujících řádcích je uveden přehled změn, které se uskutečnily od začátku roku 2009.

1. nařízení vlády č. 74/2009 Sb.

 • zrušena základní stupnice platových tarifů (dělníci, provozní pracovníci, THP a jiní odborní pracovníci přešli do vyšší stupnice platových tarifů)
 • účinnost od 1.4.2009

2. nařízení vlády č. 130/2009 Sb.

 • nárůst všech platových tarifů všem zaměstnancům o 3,5 %
 • účinnost od 1.6.2009

3. nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě

 • nový katalog prací (nahradil nařízení vlády č. 469/2002 Sb.)
 • změna pouze u všeobecných sester a porodních asistentek (přesun do vyšších platových tříd), ostatní povolání zůstávají nezměněna!
 • účinnost od 1.7.2009

4. nařízení vlády č. 201/2009 Sb.

 • zavedení nové platové stupnice pro zdravotnické pracovníky poskytující zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb
 • účinnost od 1.7.2009

DISKUTUJTE NA WEBU MEDICAL TRIBUNE

Podle jakých kritérií je ve vašem zdravotnickém zařízenínastaveno osobní ohodnocení?
Za jakou činnost dostávají zaměstnanci mimořádnou odměnu?


Ing. Tereza Koňaříková,
JUDr. Zuzana Chudobová, www.tribune.czOdborový svazzdravotnictví a sociální péče


Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky