Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 03. prosinec 2020 | Svátek má Svatoslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zařazeni v nesprávné platové třídě? Jak se bránit?

Zařazeni v nesprávné platové třídě? Jak se bránit?

04.10.2009 19:35
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
"Často se stává, že zaměstnavatelé nezařazují zdravotníky do platové třídy, na kterou mají nárok. V několika případech jsme dokonce zaznamenali, že zaměstnavatel účelově změnil pracovní náplň tak, aby zaměstnanec nebyl zařazen do vyšší platové třídy," říkají v rozhovoru pro MT ing. Tereza Koňaříková a JUDr. Zuzana Chudobová z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče...

Do právní poradny Medical Tribune chodí řada dotazů zdravotníků, kteří mají pocit, že nejsou zařazeni ve správné platové třídě. Setkáváte se stěmito dotazy také v Odborovém svazu zdravotní a sociální péče?

Ano, setkáváme, zejména vletošním roce, kdy došlo kvýznamným změnám voblasti odměňování zdravotnických pracovníků. Často se stává, že zaměstnavatelé nezařazují zdravotníky do platové třídy, na kterou mají nárok. Vněkolika případech jsme dokonce zaznamenali, že zaměstnavatel účelově změnil pracovní náplň tak, aby zaměstnanec nebyl zařazen do vyšší platové třídy. Stížností tohoto typu sem chodí mnoho.

Jak se mohou zdravotníci proti tomu bránit?

Mají-li zaměstnanci pochybnosti o správnosti svého platového zařazení, členové Odborového svazu se mohou sežádostí o pomoc vtéto věci obrátit přímo na nás, nečlenové pak mohou požádat o posouzení Ministerstvo zdravotnictví. Jestliže je zaměstnanec skutečně nesprávně zařazen a dostává plat nižší než mu náleží, měl by požádat zaměstnavatele o sjednání nápravy, případně i prostřednictvím odborové organizace. Dalším krokem může být stížnost na zřizovatele nebo na inspektorát práce. Ze zkušeností však víme, že ne vždy se jedná o úmysl zaměstnavatele. Někdy jde pouze o omyl – pracovníci personálního či mzdového oddělení dané nemocnice neznají aktuální znění právních předpisů , které se vposledních několika měsících opakovaně změnilo a není snadné se ve změnách orientovat. Vtomto ohledu je dobré, pokud má zdravotník nějaké pochybnosti o správném platovém zařazení, aby se na některé ztěchto institucí obrátil.

Za jakých okolností může zaměstnavatel změnit pracovní smlouvu, aby se tak vyhnul nutnosti zařadit zdravotníka do vyšší platové třídy? Za jakých okolností je to naopak protizákonné?

Pro zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy je rozhodující druh práce a vjeho rámci nejnáročnější práce, kterou zaměstnavatel na zaměstnanci vyžaduje. Vjistém smyslu může být zohledněno i vzdělání zaměstnanců, což by se ale nemělo zdravotnických pracovníků dotýkat. Druh práce, kterou zaměstnanec bude vykonávat, musí být sjednaný vpracovní smlouvě. Tento údaj je možné měnit opět jen vzájemnou dohodou – změnou pracovní smlouvy, což znamená, že jen se souhlasem zaměstnance. Ztohoto pravidla sice existují zákonem přesně stanovené výjimky, ale jedná se jen o výjimečné situace dopadající zpravidla na nezpůsobilost zaměstnance kvýkonu práce. Například, má – li zaměstnanec sjednaný druh práce všeobecná sestra bez odborného dohledu, zaměstnavatel toto zařazení nemůže svévolně jednostranně měnit. Bohužel obvykle bývá vymezení druhu práce široké, kupříkladu jednoduše všeobecná sestra. Zaměstnavatel ale může změnit právě onu nejnáročnější práci, kterou po zaměstnanci požaduje, obvykle tak, že zaměstnanci předá novou pracovní náplň. Tomu se bohužel těžko bude zaměstnanec bránit, nebude – li moci dokázat, že opatření je účelové. Dodáváme, že není důležité, jak často zaměstnanec nejnáročnější práci vykonává, rozhodující je, že ji zaměstnavatel (někdy) požaduje.

„Podle katalogu prací vykonávám stejnou práci jako kolegyně na oddělení, která má vyšší platovou třídu. I po mě je vyžadována nejnáročnější práce uvedená v katalogu prací, avšak já nedostanu za tuto zodpovědnost zaplaceno, moje kolegyně ano. Mohu na základě tohoto zjištění odmítnout tuto nejnáročnější práci vykonávat a trvat na zařazení do vyšší platové třídy?“ ptají se čtenáři MT. Jak jim lze odpovědět?

Zaměstnavatel je povinen nejen dodržovat zásadu rovného odměňování zaměstnanců, ale i striktní právní předpisy upravující odměňování ve sféře platové. Obecně můžeme konstatovat, že konají – li zaměstnankyně stejnou práci (mají shodný druh práce sjednaný vpracovní smlouvě i shodnou nejnáročnější práci, kterou zaměstnavatel od nich vyžaduje), měly by být zařazeny do stejné platové třídy, zejména neliší – li se ani jejich vzdělání. Rozdíl vplatu může být způsoben odlišným platovým stupněm určeným vzávislosti na dosažené započitatelné praxi. Jedná – li se o pracovní povinnosti zaměstnankyně spadající do jejího druhu práce, nemůže jejich výkon odmítnout jen spoukazem na nerovné odměňování. Tím by porušila svou povinnost konat práci vsouladu spracovní smlouvou. Obranou je opět domáhat se správného platového zařazení do budoucna, případně také doplacení dlužného platu zpětně. Nicméně kposouzení konkrétního případu a stanovení jednoznačného závěru bychom museli znát ještě další podrobnosti.

Anketa odborového svazu ukazuje, že polovina sester z příspěvkových organizací vůbec nebyla přerazena do vyšší platové třídy.

Na stránkách odborového svazu jste zveřejnili anketu, která se zdravotníků vnepodnikatelské sféře ptá, zda jim skutečně byl zvýšený plat tak, jak nařizuje zákon. Anketa je sice pouze orientační – přesto jaké jsou zatím její výsledky?

Dotazník je určen pouze pro všeobecné sestry a porodní asistentky, u kterých došlo voblasti odměňování knejvýraznějším změnám právních předpisů. Dotazník je anonymní a zatím jej vyplnilo téměř 200 respondentů, ztoho více než polovina je od všeobecných sester zaměstnaných vpříspěvkových organizacích. Podle průběžného výsledku bylo vpříspěvkových organizacích přeřazeno do vyšší platové třídy 52 procent respondentů. Naopak 47 procent všeobecných sester a porodních asistentek, které doposud vyplnily anketu, do vyšší platové třídy přeřazeny nebyly. Buď jim zaměstnavatel změnil pracovní náplň nebo jim sdělil, že na vyšší platovou třídu nemají nárok či nesplňují vzdělání. Je přitom zajímavé, že platové třídy nebyly navýšeny většinou u řadových sester a porodních asistentek. Všeobecné sestry na vedoucích pozicích naopak přeřazeny většinou byly.

Takže téměř polovina respondentů nedostala od svého zaměstnavatele přidáno, ačkoliv na to měli nárok?

Ano, zprůběžných výsledků vyplývá, že opravdu téměř polovina respondentů nebyla přeřazena do vyšší platové třídy, ačkoliv účelem změn právních předpisů bylo navýšení platových tříd všeobecných sester a porodních asistentek vpříspěvkových organizacích. Sice nelze sjistotou tvrdit, že každá všeobecná sestra nebo porodní asistentka měla být automaticky přeřazena do vyšší platové třídy, nicméně ve většině případů by to tak mělo být. Rozhodně je zvláštní, že 47 % respondentům zpříspěvkových organizací se platová třída nezměnila. To je celkem dost vysoké procento.

Co stěmito výsledky budete dělat?

Anketa prozatím nebyla ukončena a všeobecné sestry a porodní asistentky mohou dál odpovídat na otázky, které naleznou na našich webových stránkách www.zdravotnickeodbory.cz. Průběžné výsledky budeme uveřejňovat. Čím více respondentů se zapojí do naší ankety, tím větší bude vypovídací hodnota výsledku dotazníku.

Použijete výsledky ankety pro nějaké konkrétní akce?

Výsledky ankety budou použity pro jednání sMinisterstvem zdravotnictví a vkonkrétních případech budeme záležitost řešit sjednotlivými zaměstnavateli či zřizovateli zdravotnických zařízení.

Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky