Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 07. srpen 2020 | Svátek má Lada
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Recidivující infekce močových cest u žen: diagnostika a léčba

Recidivující infekce močových cest u žen: diagnostika a léčba

Gynekologie po promoci 4/2010
01.12.2010 15:45
Zdroj: Gynekologie po promoci
Autor: Charles M. Kodner a Emily K. Thomas Gupton
Nejčastější příčinou recidivujících infekcí močových cest, které se projevují dysurií nebo iritačními mikčními příznaky, je u mladých a jinak zdravých žen bez anatomických či funkčních abnormalit močových cest reinfekce původním bakteriálním izolátem. U pacientek uvádějících recidivující dysurii je nejsilnějším prediktorem výskytu recidivujících infekcí močových cest četnost souloží. U nemocných s přidruženými chorobami nebo jinými predisponujícími faktory představují recidivující komplikované infekce mo‐ čových cest riziko rozvoje ascendentní infekce nebo urosepse. Nejběžnějším původcem uroinfekcí ve všech skupinách nemocných je Escherichia coli, ale u pacientek s určitými rizikovými faktory pro komplikované infekce močových cest se jako původci častěji vyskytují Klebsiella, Pseudomonas, Proteus a další mikroorganismy. Standardním kritériem pro diagnostiku infekcí močových cest je u symptomatických nemocných pozitivní kultivace moči s více než 102 jednotek schopných tvořit kolonie (colony‐forming units) v 1 ml, typickou symptomatickou infekci lze však často diagnostikovat i bez kultivace. Ženy s recidivujícími symptomatickými infekcemi močových cest mohou být léčeny antibiotiky podávanými kontinuálně nebo profylakticky po souloži; mezi další léčebné možnosti patří antibiotická kúra zahajovaná pacientkou, konzumace přípravků obsahujících brusinky a úprava vzorců chování. Pacientkám ohroženým komplikovanými infekcemi močových cest se mají zpočátku podávat širokospektrá antibiotika, přičemž následná léčba by měla vycházet z výsledků kultivace moči a při podezření na strukturální abnormality by mělo být provedeno zobrazovací vyšetření ledvin.

Recidivující infekce močových cest (IMC) se u žen vyskytují často a jsou spojeny se značnou nemocností a značným využíváním zdravotnických služeb. Klinické rysy, diagnostická vyšetření a původci jsou často podobní jako u sporadických IMC, nicméně u recidivujících IMC musíme uvažovat o dalších léčebných strategiích a preventivních opatřeních.

Definice a epidemiologie

Recidivující IMC jsou symptomatické IMC, které se vyvíjejí po zvládnutí....

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 4/2010, strana 13

______________________________________________________________________________________________________________

Komentář


Prim. MUDr. Roman Chmel

Gynekologicko‐porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvodem komentáře k tomuto souhrnnému článku amerických autorů si dovolím pochvalnou poznámku: je napsán přehledně, pochopitelně a naštěstí ne příliš schematicky (jak je často u amerických lékařů zvykem). Poskytnuté informace jsou pro potřeby praktických lékařů i gynekologů vcelku postačující a dovolují „vlastní rozhodnutí“ lékaře v intencích poskytnutých informací. Článek nevnucuje žádné „jediné správné“ postupy, není ničím objevný, ale velmi si na něm vážím jeho srozumitelnosti a didaktičnosti, a právě proto mu promíjím i jeho určitou jednoduchost.

Známé rčení „v jednoduchosti je krása“ platí stoprocentně i v tomto případě. Pro naše čtenáře je zajímavé, že obsah článku lze, až na některé drobnosti, přijmout téměř bez výhrad a pokud se jím budeme v každodenní praxi řídit, budou z toho naše pacientky bezpochyby profitovat. Právě gynekolog má totiž ve své moci možnost ovlivnit nemálo aspektů a rizikových faktorů, které se na recidivujících (nebo chcete‐li rekurentních) infekcích dolních močových cest (dále ve zkratce IDMC) mohou podílet. Detekce a následná eliminace rizikových faktorů je zpravidla zejména v moci gynekologa (praktický lékař je na tom z pochopitelných důvodů mnohem hůře), a to pracujícího jak ve své ambulanci, tak i v nemocnici. Dokonalý přehled rizikových faktorů, které jsou v publikaci zmíněny, je základní podmínkou naší účinné kooperace s jinými specialisty, kteří se podílejí na terapii ženy s recidivujícími IDMC (kromě praktika zejména urolog a nefrolog)......

Plnou verzi článku najdete v: Gynekologie po promoci 4/2010, strana 19Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky