Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 18. květen 2021 | Svátek má Nataša
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dasatinib i pro nově diagnostikovanou CML u dospělých

Dasatinib i pro nově diagnostikovanou CML u dospělých

Medical Tribune 1/2011
23.01.2011 09:36
Zdroj: Medical Tribune
Autor: red
Evropská komise vydala rozhodnutí o nové registraci přípravku dasatinib v dávce 100 mg jednou denně pro léčbu dospělých pacientů s nově diagnostikovanou Philadelphia chromosom pozitivní chronickou myeloidní leukémií v chronické fázi (CML‑CP). V pilotní studii DASISION prokázal dasatinib lepší účinnost s vyšší a rychlejší molekulární a potvrzenou kompletní cytogenetickou odpovědí do 12 měsíců v porovnání s imatinibem

Společnost Bristol‑Myers Squibb oznámila počátkem prosince, že přípravek SPRYCEL (dasatinib) v dávce 100 mg jednou denně obdržel rozhodnutí o registraci od Evropské komise pro léčbu dospělých pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií s pozitivním Philadelphia chromosomem (Ph+) vchronické fázi (CML‑CP).

Dasatinib je od roku 2001 první nově schválený lék v EU v teto indikaci s lepší účinností ,než imatinib. Rozhodnutí bylo vydáno na základě výsledků otevřené studie třetí fáze s názvem DASISION (jednalo se o porovnání dasatinibu simatinibem při léčbě dřive neléčenych pacientů s CML‑CP), která byla představená jako novinka na 46. výročnim zasedáni Americké společnosti pro klinickou onkologii a zveřejněná v časopisu the New England Journal of Medicine v červnu 2010.

Studie dále probihá a pro stanovení dlouhodobých výsledků budou potřebná dalši data. „Rozhodnutí o registraci vydané Evropskou komisí je důležitym krokem pro pacienty s CML a jejich lékaře v Evropě, neboť mají nyni možnost nasadit lék, ktery má lepší odpověď než imatinib a navíc nabizí pohodlné dávkováni jednou denně a není třeba jej užívat nalačno,“ komentují zástupci společnosti Bristol‑Myers Squibb a dodávají:

„Data ze studie DASISION ukázala, že nově diagnostikovaní pacienti s CML spozitivním Philadelphia chromosomem vchronické fázi, kteří uživali dasatinib, dosáhli do 12 měsiců vyšší a rychlejší molekulární a potvrzenou kompletní cytogenetickou odpověď než pacienti, kteři užívali imatinib.“

Podle hlavniho zkoušejícího lékaře ze studie DASISION, profesora Michele Baccaraniho z Boloňské univerzity v Itálii, se profil CML, jednoho ze čtyř nejčastějších typů leukémie, v posledních letech dramaticky změnil se zavedením nových cílených terapií. Prevalence této choroby roste, protože pacienti žijí déle.

„Evropská registrace a výsledky studie DASISION potvrzují roli dasatinibu jako možnosti základni léčby Ph‑pozitivní chronické myeloidní leukémie,“ dodává.

Dasatinib vs. imatinib ve studii DASISION

Studie DASISION (dasatinib vporovnaní s imatinibem při léčbě dříve neléčených pacientů s CML‑CP) je otevřená, randomizovaná, mezinárodní studie třeti fáze srovnávající dasatinib v dávce 100 mg jednou denně s imatinibem v dávce 400 mg jednou denně při léčbě nově diagnostikované chronické fáze Ph+ CML. Do studie bylo zařazeno 519 pacientů; 259 pacientů bylo randomizováno do skupiny uživající dasatinib a 260 pacientů bylo randomizováno do skupiny uživajici imatinib. Primárním výsledkem studie byla četnost potvrzené kompletní cytogenetické odpovědi (CCyR) do 12 měsiců.

Sekundárními výsledky byly čas do potvrzené CCyR, četnost velké molekulární odpovědi (MMR) a čas do MMR. Z výsledků vyplývá, že 77 % (95% CI: 71 až 82) pacientů léčených dasatinibem dosáhlo primárního cíloveho parametru potvrzené kompletni cytogenetické odpovědi (dvě po sobě jdoucí stanovení CcyR v intervalu alespoň 28 dnů) do 12 měsíců v porovnání s 66 % (95% CI: 60 až 72) pacientů léčených imatinibem (p = 0,007).

Střední čas do potvrzené CCyR činil 3,1 měsíce u 199 pacientů, kteří reagovali na dasatinib, a 5,6 měsice u 177 pacientů reagujících na imatinib. Střední čas do velké molekulárni odpovědi (MMR) činil 6,3 měsice u 135 pacientů, kteři reagovali na dasatinib, a 9,2 měsice u 88 pacientů, již reagovali na imatinib. MMR byla vkaždém okamžiku vyšší u pacientů, kteří reagovali na dasatinib (52 % [95% CI: 45 až 58]), než u pacientů reagujících na imatinib (34 % [95% CI: 28 až 40]), p < 0,0001. Ktransformaci do akcelerované nebo blastické fáze došlo u pěti pacientů, kteři uživali dasatinib, a devíti pacientů, již užívali imatinib.

Mezi běžně hlášené nežádoucí přihody (všech stupňů závažnosti) patřil u dasatinibu, respektive imatinibu superficiální edém (9 %, resp. 36 %), pleuralní výpotky (10 %, resp. 0 %), nevolnost (8 %, resp. 20 %), vyrážka (11 %, resp. 17 %) a zánět svalů (4%, resp. 17 %).

Dasatinib, orální inhibitor BCR‑ABL, byl původně zaregistrován Evropskou komisí na léčbu dospělých pacientů sCML ve všech fázich (chronické, akcelerované nebo myeloidní či lymfoidní blastické fázi) srezistencí nebo intolerancí předchozí léčby včetně léčby imatinibem.

Dasatinib je rovněž registrován na léčbu dospělých pacientů sakutní lymfoblastickou leukémií s pozitivním Philadelphia chromosomem srezistencí nebo intolerancí předchozi léčby.

(Pozn. red.: o úhradě dasatinibu vprvní linii léčby CML -CP není dosud rozhodnuto)Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky