Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak dostupná je ve vašem centru nákladná léčba?

Jak dostupná je ve vašem centru nákladná léčba?

Medical Tribune 18/2011
17.08.2011 11:13
Zdroj: Medical Tribune
Balík peněz roste pomaleji než počty pacientů. To s sebou přináší nekonečné dohadování o úhradách. V nepřehledné situaci se ztrácejí jak lékaři, tak nemocní. Proto se tentokrát v diskusním fóru ptáme: Je ve vašem centru (nemocnici) nákladná léčba dostupná pro všechny indikované pacienty? Pokud ne a je limitována, tak jak – případně co takový limit pro vás znamená? Jak by se podle vás financování tohoto segmentu péče mělo řešit do budoucna?

Otom, že by se mimořádně nákladná léčba měla soustředit dospecializovaných center, není pochyb, jen tak lze udržet náklady pod kontrolou. Ani to však nestačí. Balík peněz roste pomaleji než počty pacientů. To ssebou přináší nekonečné dohadování oúhradách. Vnepřehledné situaci se ztrácejí jak lékaři, tak nemocní. Proto se tentokrát vdiskusním fóru ptáme: Je vevašem centru (nemocnici) nákladná léčba dostupná pro všechny indikované pacienty? Pokud ne aje limitována, tak jak– případně co takový limit pro vás znamená? Jak by se podle vás financování tohoto segmentu péče mělo řešit dobudoucna?

Doc.MUDr.Pavel Štourač,Ph.D.,MS centrum FN Brno‑Bohunice

ad 1) Nákladná léčba pacientů sroztroušenou sklerózou byla dostupná pro všechny indikované pacienty dokonce června 2011. Vposledním měsíci jsme nové pa‑cienty nezařazovali.ad 2) Tento limit znamená, že pacienti indikovaní kléčbě nazákladě současných platných medicínských kritérií léčbu nezahajují.ad 3) Naúzemí ČR je určitý počet pacientů sroztroušenou sklerózou, tzv. prevalence, atudíž je možné poměrně přesně určit, jaký počet pacientů bude nutné vdalších letech léčit sperspektivou dosažení jakéhosi „rovnovážného stavu“. Ne všichni pacienti jsou však kestávající léčbě indikováni, možná 2/3 znich, zde je však omezení dáno medicínskými důvody. Nazákladě takovýchto informací mohou plátci zdravotní péče určit zvýšení nákladů pro následující roky až dodosažení zmíněného „rovnovážného stavu“.Jedinou námitkou vůči tomuto postupu zmedicínského hlediska by byla změna vincidenci onemocnění, tzn. že případů onemocnění vpopulaci by stále přibývalo.Není mi známo, že by tento fakt byl jednoznačně prokázán, pokud by tomu tak bylo, znamenalo by to počítat strvalým, byť zřejmě mírným růstem nákladů. Zhlediska medicínského se domnívám, že takovéto náklady jsou plně oprávněné, pokud uvážíme, že léčíme pacienty mladé, se snahou zachovat jejich práceschopnost akvalitu života vosobní isociální sféře.

Prof.MUDr.Milan Lukáš,CSc.,Klinické a výzkumné centrum pro zánětlivá střevní onemocnění ISCARE a 1. LF UK Praha

Pro úplně všechny indikované pacienty se střevními záněty biologická terapie vsoučasné době nanašem pracovišti ani vcelém území ČR dostupná není. Je odhadem přibližně napoloviční úrovni oproti nejvyspělejším zemím Evropy. Omezená dostupnost léčby znamená ztrátu možnosti včasné fázi ovlivnit vývoj choroby apředejít vzniku komplikací azhoršení kvality života vevšech oblastech. Pro lékaře to znamená významné omezení poskytované péče ataké určitý stres, jak řešit komplikovaný stav nemocného. Nadruhou stranu musím konstatovat, že biologická léčba není vžádném případě léčebné „panaceum“ pro tyto nemocné auřady znich je to alternativa možné léčebné strategie, která nedokáže tyto choroby definitivně odstranit. Právě omezená dostupnost ataké extrémní finanční náročnost této terapie musí být imperativem pro snahu odosažení maximální efektivity, založené napřísných ajednoznačných indikacích kzahájení avedení léčby ataké kpreciznímu monitorování pacientů.Řešení financování nákladné léčby musí být naplánováno najeden rok dopředu, nikoli zpětně; péče by se měla odehrávat vcentrech svelkou zkušeností ohledně indikace avedení léčby; měly by být vytvořeny centrální registry pro jednotlivé choroby, které by poskytovaly nafarmaceutickém průmyslu nezávislá data pro plátce iposkytovatele zdravotní péče oekonomické amedicínské efektivitě ataké případných rizicích této léčby.

MUDr.Jan Chlumský,Ph.D.,Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNO

sobně jsem vnaší nemocnici, respektive na naší klinice, odpovědný zadvě centra:1) Centrum pro pacienty schronickou obstrukční plicní nemocí napodkladě deficitu alfa‑1 antitrypsinu, kde některým pa‑cientům podáváme právě alfa‑1 antitrypsin.2) Centrum pro těžké/obtížně léčitelné astma, kde pacientům poskytujeme mimo jiné biologickou léčbu astmatu (t.č. monoklonální protilátky proti IgE protilátkám).Abych odpověděl naprvní zotázek, tak vsoučasné chvíli není biologická léčba vezmíněných centrech dostupná všem indikovaným pacientům, přičemž limit je dán množstvím peněz, jež jsou nám ochotny zdravotní pojišťovny zaléčbu uhradit. Tento limit, který jde mimo zálohové platby pro nemocnici, je pojišťovnami každý rok upravován anutno podotknout, že vtomto ohledu je mezi pojišťovnami určitý rozdíl. Majoritní postavení má vtomto ohledu VZP, která vsoučasnosti staví limit na95% úroveň úhrad zroku 2009 (ale jednání sní nejsou dotéto chvíle ještě uzavřena).Vestručnosti to pro nás anaše pacienty znamená, že některé stávající nemocné vyřazujeme anové nebudeme moci přinejmenším rok doléčby zařadit. Navíc úhradová jednání jsou velmi nepružná, trvají řadu měsíců akonečnou dohodu (smlouvu) nedostane nemocnice dříve než napodzim, zčehož je patrné, že centra mají jen malý manévrovací prostor, jak se stanovenému limitu přizpůsobit.Řešení tohoto problému není jednoduché. Chápu, že současný stav naší ekonomiky (atudíž výběru pojistného) pravděpodobně nedovoluje tuto léčbu nabízet všem indikovaným pacientům, ale zdravotní pojišťovny by měly vtakovém případě otevřeně veřejnosti přiznat, že naléčbu všech pacientů peníze nemají. Je naprosto nemorální, aby odpovědnost zanezařazení indikovaného pacienta byla přenášena naoše‑třujícího lékaře!!! Neméně důležité je, aby se scentry, respektive zdravotnickými zařízeními, smlouvy uzavíraly rok dopředu anikoli (téměř) rok zpětně, kdy nelze již nafinanční limity odpovědně reagovat.

Prof.MUDr.Roman Prymula,Ph.D.,CSc.,ředitel FN Hradec Králové

Biologická léčba je problémem nad jiné citlivým. Obecně je třeba říci, že nové přípravky jsou cenově zpravidla výrazně nadhodnoceny aněkdy je 15% efekt zaplacen trojnásobkem ceny. Není však sporu otom, že vněkterých případech dnes není alternativa apřínos pro specifické diagnózy je zcela nepopiratelný. Léčba musí být zlogiky věci skutečně koncentrována dovelkých center, ale je třeba aplikovat model, kde hlavním kritériem bude zdravotní indikace adruhým nákladová přiměřenost. Jakékoli zájmy farmaceutických firem musejí být eliminovány, vpraxi to samozřejmě vůbec není jednoduché. Myslím si, že vpodmínkách FNHK má každý medicínsky indikovaný případ kbiologické léčbě přístup. Musíme však ještě intenzivně zapracovat načasových okolnostech indikace léčby. Vřadě případů je extrémně drahá léčba aplikována již vterminálním stadiu onemocnění bez šance naúspěch amožná paradoxně kvalitu života takového pacienta může ještě zhoršit. Je možná lépe žít pouze dva měsíce zapřijatelné kvality života než přežívat sice tři měsíce, avšak zavýrazného strádání. To je však skutečnost nesmírně medicínsky ieticky složitá, neboť naškále šedi musíme zvolit černobílé řešení aorganismus se nechová podle matematických vzorců. Pokud se toto dobudoucna podaří vyřešit, budeme mít logicky více prostředků narozšíření indikací pro potřebné, protože uhraničních indikací existují omezující ekonomické důvody. Konkrétno je vtéto otázce trochu limitováno abstraktnostní ovlivňujících aspektů.

Prof.MUDr.Karel Pavelka,DrSc.,ředitel Revmatologického ústavu Praha

Biologická léčba byla zavedena doběžné klinické praxe před 10 lety azatuto dobu se potvrdilo, že jde opravdu orevoluční léčbu, která dramaticky mění osud nemocných stěmito onemocněními: působí rychle amohutně, podstatně zlepšuje kvalitu života nemocných, zmenšuje až eliminuje bolest aztuhlost, snižuje celkové příznaky onemocnění, laboratorní ukazatele onemocnění apředevším rentgenovou progresi. Funkční stav nemocných se lepší, pacienti mohou vevětší míře pracovat avykonávat běžné aktivity života, je přiznáváno méně invalidních důchodů, je potřeba méně revmatochirurgických zákroků. Tato léčba je relativně bezpečná, ale mohou se vyskytnout vzácné, ale závažné nežádoucí účinky, aproto by měla být poskytována pouze vevysoce erudovaných atechnicky dobře vybavených centrech.Nutno zdůraznit, že revmatoidní artritida (RA) adalší revmatická onemocnění mají heterogenní průběh atato léčba není nutná ukaždého pacienta. Lékem volby uRA je např. methotrexat, který uvelké většiny pacientů působí dostatečně abiologická léčba se podává až při selhání této první linie.Léčba RA vEvropě avČeské republice se řídí podle Doporučení Evropské ligy proti revmatismu aČeské revmatologické společnosti publikovaných vloňském roce. Kléčbě jsou určeni pacienti, ukterých zaa) selhala konvenční léčba, b) mají vysokou klinickou aktivitu, c) nemají kontraindikace biologické léčby. Klinická aktivita se objektivně měří složeným skóre aktivity DAS 28 (disease activity index). Kléčbě jsou indikováni pacienti, kteří mají toto skóre vyšší než 3,9. Každý pacient je tedy posouzen zhlediska jeho aktivity aúčinnosti dosavadní léčby. Při indikaci biologické léčby se dále posuzuje rychlost rentgenové progrese onemocnění hodnocená kompozitním skóre. Dalším faktorem, který může indikovat biologickou léčbu, je přítomnost či nepřítomnost tzv. negativních prognostických ukazatelů rychlé progrese (např. pacienti spozitivitou revmatoidních faktorů či anti‑CCP protilátek).Organizace biologické léčby vČR se vyvíjí pod vedením České revmatologické společnosti, která vespolupráci spojišťovnami aministerstvem vytvořila národní registr všech pacientů se zánětlivými revmatickými onemocněními ATTRA. Všichni pacienti léčení těmito léky jsou vedeni vtomto registru, kde je nejméně vetříměsíčních intervalech sledována účinnost abezpečnost této léčby. Odroku 2001 bylo doregistru zavedeno kolem 5 000 pacientů. Léčba je podávána pouze vtzv. centrech biologické léčby, která byla postupně navržena Výborem České revmatologické společnosti pozhodnocení kvality centra, technického vybavení aregionální potřebnosti. Česká revmatologická společnost podává každoročně pojišťovnám zprávu odlouhodobé účinnosti abezpečnosti této léčby amyslím si, že takovýto přehled není dostupný vevětšině dalších specializací. Zezemí střední avýchodní Evropy jsme také jediní, kdo takovýto registr má.Existence přísných doporučení akoncentrace dobiologických center je významným předpokladem efektivního podávání této jistě drahé léčby. Česká revmatologická společnost se snaží inadále poskytovat datapro další zefektivnění této léčby. Vsoučasné době například běží výzkumné protokoly smožností snížení dávky biologických léků nebo prodloužení intervalu upacientů, kteří jsou dlouhodobě vestavu nízké aktivity. Snažíme se iindividuálně ukaždého pacienta vybrat ekonomicky výhodnou variantu (např. některé léky se podávají vjednotné dávce, ujiných podle váhy pacienta). Důležitým faktem je ipokles ceny biologické léčby vletošním roce. Svelkou nadějí hledíme nanástup tzv. biosimilars, což budou vpodstatě generika biologických léků, jejichž registrace vEvropě se očekává vroce 2012.Jaká je situace vletošním roce? Pozitivem je, že máme již odjarních měsíců smlouvy natuto léčbu, kde je fixní rozpočet. Jsme takto vrámci ekonomického managementu schopni léčbu ovlivňovat tak, abychom rozpočet dodrželi. Rozpočet je stejný jako vloňském roce, což při určitém poklesu ceny léků umožňuje léčit zhruba o10 % pacientů navíc. Otázkou zůstává, zda je to dostatečné. Napřímou otázku, jsme‑li schopni léčit všechny pacienty, kteří jsou indikováni ktéto léčbě zryze medicínských důvodů, musím odpovědět, že nikoli aže vdané chvíli vústavu existuje určitý seznam pacientů, kteří jsou indikováni, ale jejich léčba bude zahájena později. Myslím si, že navýšení rozpočtu o10 až 15 % by situaci velmi pomohlo. Při očekávaném snížení ceny anástupu biosimilars vpříštích letech by se pak počet pacientů léčených biologickou léčbou mohl nadále zvýšovat.Dle údajů zATTRA je vsoučasné době aktivně léčeno biologickými léky 1 770 nemocných. Výskyt RA vČeské republice je 1 %, tzn. asi 100000 nemocných, znichž má aktivní chorobu vyžadující trvalou imunomodulační léčbu asi 80 procent. Ztěchto pacientů má většina dostatečný efekt konvenční léčby ajenom část potřebuje biologickou léčbu. Proporcionálně je nejvíce pacientů léčeno vUSA (30 až 40 %), vevyspělé západní Evropě se čísla pohybují mezi 10 až 25 procenty. Unás se proléčenost biologickou léčbou uRA pohybuje kolem 5 až 6 %, což je průměr států tzv. bývalé východní Evropy. Obdobná je isituace uankylozující spondylitidy, kde je výskyt nižší (0,4 %) apočet aktivně léčených vČR je vsoučasné době 1 050 pacientů. Byli bychom velice rádi, kdyby se proporce pacientů léčených biologickými léky mohla postupně pomalu zvyšovat apřibližovat se hodnotám např. veVelké Británii, kde celý proces velmi přísně pofarmakoekonomické stránce provádí známá NICE.

Prof.MUDr.Petr Arenberger, DrSc.,MBA,předseda České dermatovenerologické společnosti

Biologická léčba se vdermatovenerologii používá vterapii psoriázy amaligního melanomu. Pro maligní melanom zatím nebyla uipilimumabu dosud stanovena cena, anaši pacienti jej tedy mají dokonce roku kdispozici zcela zdarma vrámci Specifického léčebného programu, registrovaného MZ ČR. Vemurafenib je používán pouze vrámci klinické studie, tedy také zdarma.Trochu jiná je situace sbiologickou léčbou psoriázy. Přípravky se podávají vcentrech ajsou plně hrazeny zezdravotního pojištění. Každý rok jednám jako předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP jak sVZP, tak se Sdružením zdravotních pojišťoven ozpůsobu avýši úhrad biologické léčby nakonkrétní rok. Dominulého roku se nám dařilo sVZP dohodnout vždy přiměřené anavyšující se částky, které umožňovaly dostupnost léčby všem nemocným, jimž byla postupně tato terapie nasazována akteří ji potřebovali. Obdobný režim byl isostatními pojišťovnami, pouze stím rozdílem, že se konkrétní případy řešily ad hoc.Napočátku letošního roku se situace zkomplikovala pozdním vyúčtováním roku 2010, takže limity nabiologickou léčbu byly nastaveny vevýši průměru roku 2009. To způsobilo první větší rozvlnění zatím relativně klidné hladiny, protože by to znamenalo sohledem napostupné přibývání pacientů vprůběhu roku 2009 a2010 nutnost odebrání této potřebné léčby velké části znich.Stav se trochu uklidnil podoúčtování roku 2010 apozveřejnění prohlášení VZP, že vletošním roce bude péče hrazena vevýši průměru roku 2010. Pro většinu terapeutických postupů je to dobrá zpráva, protože počet pacientů je celoročně víceméně stabilizovaný. To však neplatí pro biologickou léčbu psoriázy, protože uní došlo například vprůběhu druhé poloviny roku 2010 kcelorepublikovému navýšení prostředků occa 40 %, což by však znamenalo vceloročním průměrném navýšení něco mezi 10 až 20 %, takže bychom museli pacientům, nakteré nezbudou peníze, léčbu buď ukončit isrizikem výrazného zhoršení zdravotního stavu, nebo ji dotovat zjiných kapitol nemocničních rozpočtů, což je vdnešní ekonomicky napjaté době prakticky nereálné.Pro nové pacienty zřejmě zatím nemůžeme vletošním roce počítat snárůstem. Zatím se nám je daří vněkterých centrech uspokojovat zařazováním doklinických studií snovými biologiky, kde máme kdispozici přípravky zdarma, ale to je jen odkládání problému, protože každá studie jednou skončí apacient bude muset být nasazen nalék hrazený zezdravotního pojištění.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky