Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Chci s.r.o.. Jak mám postupovat u pojišťovny?

Chci s.r.o.. Jak mám postupovat u pojišťovny?

27.02.2012 01:24
Zdroj: AK Dáňa, Pergl & Partneři
Autor: JUDr. MUDr. Jan Skácel
Tazatel poradny Medical Tribune hodlá provést změnu z dosavadní FO na s.r.o. Úředník VZP mu sdělil, že tuto změnu má podat písemně s tím, že tato agenda podléhá výběrovému řízení na Krajském úřadě. Postupuje správně? Na dotaz odpovídá AK Dáňa, Pergl & Partneři.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Na přelomu roku jsem přes portál VZP podal pojišťovně informaci, že mým záměrem je v r. 2012 provést změnu z dosavadní FO na s.r.o. Pracovnice VZP, která jedná o smluvních vztazích mi sdělila, že to mám podat písemně (proč?), s tím, že tato agenda podléhá výběrovému řízení na Krajském úřadě. Mám na to jiný názor podle zákona č. 48/1997 a novely tohoto zákona, ale mohu se mýlit.

Odpovídá JUDr. MUDr. Jan Skácel, koncipient Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři.

Je evidentní, že VZP dovozuje nutnost konání výběrového řízení před uzavřením nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb při Vámi popsané transformaci transformaci poskytovatele zdravotních služeb z fyzické osoby na osobu právnickou (s.r.o.) na základě čistě jazykového, formálního a restriktivního (zužujícího) výkladu níže uvedeného ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ČÁSTI OSMÉ - SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, ustanovení §46 odst. 1 a 2 bylo vždy nutné konat výběrové řízení při jakékoliv transformaci zdravotnického zařízení od účinnosti tohoto zákona 1. dubna 1997 až do 31. prosince 2007, protože tato ustanovení stanovila:

(1) Zdravotní pojišťovna je povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím zdravotnických zařízení, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Tato zdravotnická zařízení tvoří síť smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovny (dále jen "síť").

(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Konání výběrového řízení mohou navrhnout zdravotní pojišťovna nebo zdravotnické zařízení oprávněné poskytovat zdravotní péči v příslušném oboru (tato druhá věta je dnes odstavcem 4 §46).


Teprve až zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění, Čl.LXIV, bod 32. s účinností od 1. ledna 2008 došlo ke změně výše uvedeného ustanovení §46 odst. 2 včetně poznámky pod čarou č. 46a, kdy nový §46 odst. 2 stanovil:

"(2) Před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče se koná výběrové řízení. Výběrové řízení se nekoná

a) pro zdravotnická zařízení lékárenské péče,

b) pro zdravotnická zařízení Vězeňské služby České republiky,

c) v případech rozšíření sítě již smluvního zdravotnického zařízení zdravotnické záchranné služby,

d) při uzavírání nové smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče, pokud se jedná o smluvní vztah se stejným subjektem a současně nedochází k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče,


a ke změně tímto zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů, kdy se ustanovení §46 doplnilo o odstavec 3, který stanovil:

"(3) V případě změny právní formy zdravotnického zařízení se výběrové řízení koná pouze tehdy, dochází-li k rozšíření rozsahu poskytované zdravotní péče”.


Tento zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl vládním návrhem zákona, sněmovním tiskem 222/0 v 5. volebním období Poslanecké sněmovny, 2006 – 2010. Tento původní sněmovní tisk obsahoval ještě jednu možnost, kdy se nemělo konat výběrové řízení, a to původní navrhované písm. a), které mělo stanovit, že se výběrové řízení nekoná i pro zdravotnická zařízení poskytující ambulantní zdravotní péči praktickým lékařem, praktickým lékařem pro děti adorost, zubním lékařem a ženským lékařem.


Nakonec pozměňovacím návrhem vPoslanecké sněmovně tato možnost nekonání výběrového řízení právě u primární zdravotní péče vypadla a návrh zákona byl postoupen Senátu již bez této možnosti nekonání výběrového řízení. Zdůvodové zprávy kzákonu č. 261/2007 Sb., ve znění sněmovního tisku 222/0 je krelevantnímu ustanovení nového §46 odst. 2 chudá a také ne zcela relevantní zdůvodu výše uvedeného pozměňovacího návrhu, který „vypadla“ možnost nekonat výběrové řízení u primární zdravotní péče. Zdůvodové zprávy se pouze dozvíme: „Dále je upraveno výběrové řízení předcházející uzavření smlouvy mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením. Návrh zákona vymezuje případy, pro které neplatí povinnost konání výběrového řízení. Jedná sezejména oposkytovatele primární zdravotní péče (nakonec právě pro poskytovatele primární zdravotní péče nebyla přijata možnost nekonání výběrového řízení – viz výše), kterých je narůstající nedostatek avtakových případech je výběrové řízení zbytečnou administrativní zátěží. Návrh zákona dále upravuje a zjednodušuje průběh dnešní procedury výběrového řízení aumožňuje publikovat věcné důvody, které vedly kvýsledku výběrového řízení. Cílem je omezení zbytečné administrativy při zvýšení informovanosti veřejnosti“.


Při Vámi avizované transformaci, kdy si chcete založit obchodní společnost – společnost sručením omezeným, vníž budete pravděpodobně jediným společníkem a jediným statutárním orgánem (jednatelem). Na tuto společnost sručením omezeným, pak převedete zdravotnické zařízení, sám se stanete zprovozovatele zdravotnického zařízení (poskytovatele zdravotních služeb) odborným zástupcem a sám také budete pro společnost ve Vaší ordinaci vykonávat práci pravděpodobně vnezměněném rozsahu poskytované zdravotní péče.

Dojde tedy ke změně subjektu – fyzickou osobu nahradí právnická osoba. Fyzická osoba může pouze založit právnickou osobu, stát se jejím vlastníkem, sama se nemůže stát právnickou osobou. Vždy tedy půjde o jiný subjekt. A také se nejedná pouze o změnu právní formy „z fyzické osoby na právnickou osobu“. Tímto tedy vznikne nový provozovatel zdravotnického zařízení (nový poskytovatel zdravotních služeb).

Tedy na základě čistě jazykového, formálního a restriktivního výkladu, který použila VZP, lze dospět kestejnému závěru, že je nutné po založení a vzniku společnosti sručením omezeným konat výběrové řízení.

Jedině na základě teleologického (hledisko účelu zákona – viz i důvodová zpráva: cílem je omezit zbytečnou administrativu) a extenzivního (rozšiřujícího) výkladu by šlo dospět kopačnému závěru, že není nutné konat výběrové řízení, protože ani personálně a ani věcně (za splnění podmínky nezměněného rozsahu poskytované dosavadní zdravotní péče, jeden společník, jeden jednatel, jeden a ten samý lékař bude pro nově vzniklou společnost vykonávat zcela shodnou práci jako dosud, nelze přizvat dalšího lékaře) nevznikne nic nového, co by zde již dříve nebylo. Navíc pravděpodobně neexistuje rozumný důvod proto, aby při změně právní formy například zspolečnosti sručením omezeným na akciovou společnost, kde se vzásadě nekoná výběrové řízení, se u zde popsané transformace výběrové řízení konalo (praktik nebo ambulantní specialista si za účelem poskytování zdravotních služeb ve vlastní ordinaci založí obchodní společnost).


Pokud byste se nedohodl sVZP na tom, že není nutné konat výběrové řízení, pak je jednou zmožností se sVZP pravděpodobně zdlouhavě soudit, a nutno podotknout snejistým výsledkem (lze si představit i úspěšnou argumentaci zdravotních pojišťoven i sohledem na nepřijetí původně navrhovaného písm. a) o nekonání výběrového řízení voblasti primární zdravotní péče, které nebylo přijato), což Vám nedoporučuji.

Vpřípadě, že se sVZP nedohodnete na přehodnocení jejího postoje knutnosti konat výběrové řízení, pak Vám nezbude nic jiného, než založit společnost sručením omezeným, získat pro tuto společnost oprávnění kposkytování zdravotních služeb na druh, formu, rozsah a obor zdravotní péče, kterou hodlá poskytovat, již podle nového zákona o zdravotních službách, a požádat o konání výběrového řízení, které by snad mělo dopadnout pozitivním výsledkem, na jehož základě by snad VZP a ostatní zdravotní pojišťovny již se společností sručením omezeným uzavřely nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb (výsledek výběrového řízení nezakládá právo na uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou). Tento postup je samozřejmě zdlouhavější a riskantnější, ale pravděpodobně vpřípadě nedohody sVZP o nekonání výběrového řízení, jediný možný, pokud se nerozhodnete jako poskytovatel zdravotních služeb zůstat jako fyzická osoba.


JUDr. MUDr. Jan Skácel

www.akdpp.cz

Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky