Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Mohu převzít praxi, i když nemám atestaci?

Mohu převzít praxi, i když nemám atestaci?

20.03.2012 08:45
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: JUDr. MUDr. Jan Skácel
Zatím pracuji jako zaměstnanec nemocnice a jsem v přípravě na atestaci z VPL. Dostala jsem nabídku na převzetí praxe PL. Můžu praxi převzít, i když ještě nebudu mít atestaci a jak eventuálně překlenout období po převzetí praxe do atestace?
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Zatím pracuji jako zaměstnanec nemocnice a jsem v přípravě na atestaci z VPL, na kterou se chystám na podzim (říjen) 2012. Dostala jsem nabídku na převzetí praxe PL – odkoupení od fyzické osoby na základě smlouvy o prodeji podniku. Problém je v tom, že pan doktor trvá na ukončení činnosti k 30.6.2012. Můžu praxi převzít, i když ještě nebudu mít atestaci a jak eventuálně překlenout období těch tří měsíců do atestace?

Odpovídá JUDr. MUDr. Jan Skácel, koncipient Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a Partneři.

Smlouva o prodeji podniku je absolutním obchodem (závazkové vztahy se vždy řídí částí třetí obchodního zákoníku) podle §261 odst. 3 písm. d), kdy není rozhodné, jestli je účastníkem absolutní obchodu podnikatel, stát nebo územní samospráva a jestli závazkový vztah souvisí spodnikáním nebo souvisí suspokojováním veřejných potřeb, tedy vždy se bude jednat o závazky obchodní. Nicméně smlouva o prodeji podniku (nebo jeho části) podle §476 a násl. obchodního zákoníku pojmově vylučuje nepodnikatele, kdy nepodnikatel nemůže být účastníkem smlouvy o prodeji podniku (nebo jeho části). Vtuto chvíli je tato skutečnost pro Vás nevýhodná, pokud nejste podnikatelem. Na druhou stranu má smlouva o prodeji podniku (nebo jeho části) tu výhodu, že touto smlouvou dochází i kpřechodu práv a závazků založených smlouvami o poskytování zdravotní péče (smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb – změna názvu účinná od 1. 4. 2012) sohledem na usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 1. 1999, sp. zn. IV. ÚS 499/98 a sohledem např. i na Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 9. 2004, sp. zn. 29 Odo 405/2003. Byť se tento rozsudek vztahuje na již neplatný zákon o všeobecném zdravotním pojištění (zákon č. 550/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pak jej lze bez problému aplikovat i dnes za platnosti „nového“ zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vplatném znění), protože na soukromoprávním charakteru1 smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče, byť sprvky veřejnoprávního charakteru, se nic nezměnilo.

Podle §3 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., vplatném znění) živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů (zákon č. 95/2004 Sb., vplatném znění) činnost fyzických osob - lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotní péče a přírodních léčitelů (povolání lékaře je tzv. svobodným povoláním).

Podle §2 písm. e) zákona č. 95/2004 Sb., vplatném znění se pro účely tohoto zákona rozumí samostatným výkonem povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta výkon činností, ke kterým je lékař, zubní lékař nebo farmaceut způsobilý bez odborného dohledu, a to na základě vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností. Podle §5 odst. 3 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 4. 2012 podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované způsobilosti, pokud tento zákon nestanoví jinak. Výkonem povolání lékaře se specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 4 odst. 2 tohoto zákona a dále činnost vzdělávací, posudková a revizní. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné (podnikatel) anebo jako odborného zástupce poskytovatele zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem podle odstavce 1, popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44.

Výkon soukromé lékařské praxe je podnikáním lékaře jako podnikatele.

Budete tedy muset nejprve získat specializovanou způsobilost zoboru VPL, abyste se mohla stát podnikatelem – lékařem a vykonávat soukromou lékařskou praxi. Dále s ohledem na ustanovení §16 odst. 2 zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.) účinného od 1. 4. 2012 budete muset po získání specializované způsobilosti zoboru VPL požádat o udělení oprávnění kposkytování zdravotních služeb podle tohoto zákona o zdravotních službách, protože oprávnění kposkytování zdravotních služeb nelze převést a ani nepřechází na jinou osobu (budoucí prodávající praktik na Vás ani smlouvou o prodeji podniku nebo jeho části nemůže převést své dosavadní oprávnění kprovozování zařízení – rozhodnutí o registraci a ani případné své budoucí oprávnění kposkytování zdravotních služeb, které by mohl získat již podle zákona o zdravotních službách do uzavření smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části). A teprve až udělením oprávnění kposkytování zdravotních služeb příslušným správním orgánem se stanete poskytovatelem zdravotních služeb podle §2 odst. 1 zákona o zdravotních službách a budete smět poskytovat zdravotní služby uvedené voprávnění kposkytování zdravotních služeb podle §11 odst. 1 zákona o zdravotních službách. Další problémem může být požadavek zdravotních pojišťoven poté, co Vám bude uděleno oprávnění kposkytování zdravotních služeb, aby se před uzavřením smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb konalo výběrové řízení podle §46 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vplatném znění).


Domnívám se, že sice by ve Vašem případě Vám bylo možno uzavřít předmětnou smlouvu o prodeji podniku podle §476 a násl. obchodního zákoníku sodkládací podmínkou (odloženou účinností vázanou na určitou podmínku) do doby, než Vám bude uděleno oprávnění kposkytování zdravotních služeb, ale i toto by mohlo být problematické stran posouzení platnosti takovéto smlouvy o prodeji podniku ztoho důvodu, že do získání specializované způsobilosti voboru VPL (samostatného výkonu povolání) nejste podnikatelem ve smyslu §2 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, pokud nejste podnikatelem nebo do uzavření smlouvy o prodeji podniku se nestanete podnikatelem podle §2 odst. 2 písm. a) nebo b) anebo d) obchodního zákoníku. Dalším možností by bylo možno po dohodě spanem doktorem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o prodeji podniku podle §289 obchodního zákoníku.

Můžete se stát co nejdříve podnikatelem, např. podle §2 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku a můžete uzavřít smlouvu o prodeji podniku svýše uvedenou odkládací podmínkou (získání oprávnění kposkytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení – prostorách – pana doktora, pro formu, obor zdravotní péče a popřípadě druh zdravotní péče), za předpokladu, že se spolu spanem doktorem na takovéto smlouvě dohodnete a že pan doktor ukončí činnost až vdobě, kdy získáte oprávnění kposkytování zdravotních služeb. Nebo můžete uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o prodeji podniku podle §289 obchodního zákoníku opět za předpokladu, že se spolu spanem doktorem na takovéto smlouvě dohodnete a že pan doktor ukončí činnost až vdobě, kdy získáte oprávnění kposkytování zdravotních služeb.

Stran možných, výše uvedených, problémů ze strany zdravotních pojišťoven, které by mohly trvat na konání výběrového řízení podle §46 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění, je potřeba odkázat na shora citovanou judikaturu, přičemž VZP deklarovala na rok 2012, že vpřípadě, že nedojde převodem/přechodem lékařské praxe ke změně rozsahu nebo struktury sjednané zdravotní péče a převzetí praxe se učiní zdůvodu nemoci nebo odchodu do důchodu a je nezbytné zachovat tuto kapacitu ve smluvní síti VZP a jedna se o úvazek minimálně 0,8, pak nebude VZP bránit přechodu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezí ní a panem doktorem nebo nebude bránit uzavření nové smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, kterou byste případně uzavírala sVZP3. Otázkou je, jestli i vroce 2013 bude smluvní politika VZP uvedená vpředchozí větě stejná či obdobná. Dále je nutno připomenout, že smluvní politika ostatních zdravotních pojišťoven může být jiná, než smluvní politika VZP.


JUDr. MUDr. Jan Skácel

http://www.akdpp.cz/Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky