Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 28. únor 2020 | Svátek má Lumír
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Co přináší nový systém rezidenčních míst

Co přináší nový systém rezidenčních míst

Medical Tribune 8/2013
02.05.2013 11:24
Zdroj: Medical Tribune
Autor: MUDr. Jiří Šedo, předseda sdružení Mladí lékaři
Miniseriál Vademecum mladého lékaře, který Medical Tribune připravuje ve spolupráci s Občanským sdružením Mladí lékaři, reaguje na otázky, které řeší absolventi lékařské fakulty. V tomto díle se systému rezidenčních míst. Ten zaznamenal v posledních letech na základě aktivit tohoto sdružení mnohé změny a je nyní přístupný pro většinu absolventů – je tedy dobré vědět o jeho možnostech i limitech.

Specializační vzdělávání, tedy příprava lékaře k samostatnému výkonu povolání, je nejen u nás, ale i ve světě nákladnou záležitostí. Zároveň je v době stále sílící centralizace řada pracovišť, která nemají akreditaci ke specializačnímu vzdělávání, a jsou tedy závislá na příchodu již vyškolených specialistů z akreditovaných pracovišť.

Prakticky nikde ve světě se specializační vzdělávání neobejde bez dotací ze státního rozpočtu, a není tedy zvykem, aby zařízení sama zajišťovala komplexní vzdělávání lékařů ze svých rozpočtů na zdravotní péči. Na tuto situaci reagovalo v roce 2008 ministerstvo zdravotnictví zavedením institutu tzv. rezidenčních míst jako systému dotací na specializační vzdělávání.

Původní nastavení projektu rezidenčních míst

V roce 2008 byl každému oboru přiřazen omezený počet rezidenčních míst a konala se dvojí výběrová řízení. Nejdříve zažádala zdravotnická zařízení o přidělení rezidenčního místa a akreditační komise daného oboru rozhodovaly, jak bude tento omezený počet míst mezi zařízení rozdělen. Tato zařízení, jimž bylo přiděleno rezidenční místo, následně vyhlásila výběrové řízení na výběr samotných rezidentů.

Základem byl systém několika smluvních vazeb (viz schéma 1), kdy stát (zastoupený ministerstvem zdravotnictví) poskytl dotaci zdravotnickému zařízení na část nákladů spojených se vzděláváním rezidenta. Rezident zároveň uzavřel se zdravotnickým zařízením klasickou pracovní smlouvu a dále musel podepsat tzv. stabilizační dohodu se státem, kde se musel zavázat, že setrvá v zaměstnaneckém poměru k zaměstnavateli, složí atestační zkoušku v patřičném limitu a pět let po složení atestační zkoušky bude pracovat v ČR v určeném oboru po dobu minimálně 5 let – pokud by jakoukoli z těchto povinností nesplnil, musel by státu splatit dotaci, kterou stát poskytl zdravotnickému zařízení.

Tento systém rezidenčních míst však byl velmi kritizovaný z celé řady důvodů nejen ze strany Mladých lékařů, ale prakticky od všech účastníků systému. Po nástupu ministra Hegera došlo k zásadní změně a od roku 2012 byl na základě novely zákona č. 95/2004 Sb. nastaven nový systém rezidenčních míst, který si nyní blíže popíšeme.

Nový systém rezidenčních míst

Od roku 2012 systém rezidenčních míst funguje v dvojím režimu. Podle výše uvedeného zákona odst. 4a), který se týká drtivé většiny oborů, je dotace poskytována pouze na dobu prvních 24 měsíců – tedy na období do získání tzv. kmene. Podle odstavce 4b) ve vybraných oborech je poskytována dotace na celou dobu specializačního vzdělávání. Mezi tyto vybrané obory jsou zařazeny ty, kde je dle MZ nejpalčivější nedostatek specialistů. Pro každý z těchto oborů byl stanoven maximální počet rezidenčních míst a o tato rezidenční místa musejí opět zařízení žádat stejně jako v systému starém a stejně tak probíhá výběr rezidenta.

V oborech, které jsou dotovány podle odstavce 4a), tedy ve většině oborů, je sice dotace poskytována pouze na první dva roky, ale na druhou stranu je dostupná pro všechny absolventy nebo lékaře, kteří zatím žádný kmen neukončili, a proto se na tato rezidenční místa nevypisují žádná výběrová řízení, a zdravotnické zařízení tedy pouze po nástupu lékaře zažádá ministerstvo zdravotnictví o dotaci. Jedinou podmínkou pro uznání dotace je to, aby zdravotnické zařízení mělo patřičný obor akreditovaný, nepřekročilo maximum školicích míst, jež mu byla schválena v rámci akreditace, a hlavně musí mít s rezidentem podepsanou pracovní smlouvu minimálně na dobu celého specializačního vzdělávání, což je podmínka klíčová. Ta totiž zařízení zavazuje k tomu, že rezidentovi umožní celé specializační vzdělávání, jinak by musela získanou dotaci vrátit, a to třeba i zpětně.

Důležité je, že na rozdíl od starého systému rezidenčních míst již nejsou na rezidenty kladeny žádné závazky, což se týká všech oborů, ať již spadají pod odstavec 4a) či 4b) zákona. Rezident tak může kdykoli v průběhu vzdělávání změnit zaměstnavatele s odpovídající akreditací a dotace je následně přesměrována tomuto novému zaměstnavateli. Taktéž nad rezidentem nevisí žádná hrozba vracení prostředků v případě, že po ukončení vzdělávání odejde do zahraničí nebo nebude vykonávat práci lékaře v daném oboru. Důvodem pro zrušení tohoto závazku je fakt, že příjemcem dotace není ani nikdy nebyl samotný rezident, ale pouze zdravotnické zařízení, a proto neměl závazek rezidenta žádné opodstatnění.

Zcela správně však v systému rezidenčních míst zůstává závazek příjemce dotace – tedy zdravotnického zařízení, které musí v případě přijetí dotace umožnit rezidentovi celé specializační vzdělávání bez zbytečných průtahů a bez kladení dalších podmínek. Zdravotnické zařízení tedy například nemůže podmiňovat specializační vzdělávání podpisem tzv. kvalifikační dohody ze strany rezidenta, jak bylo dříve bohužel velmi rozšířeným zvykem.

Slabá místa nového systému rezidenčních míst

Zásadní podmínkou pro fungování nového systému rezidenčních míst je dostatečné finanční krytí, které zajistí hlavně v oborech dotovaných pouze po dobu kmene dostatečně motivační výšku dotace. To se však zcela jednoznačně nestalo. Dotace na rok 2013 byla stanovena ve výši 5 000 Kč měsíčně, což znamená, že zaměstnavatel může za dva roky obdržet dotaci v maximální výši 120 000 korun.

Tato částka je velkou částí zařízení hodnocena jako nedostatečná vzhledem k výši nákladů, které je třeba na vzdělání lékaře vynaložit, a proto do systému rezidenčních míst často vůbec nevstupují, čímž se vyhnou nákladům na administraci dotace a hlavně závazkům z tohoto systému plynoucím.

Co tedy mladým lékařům doporučujeme?

1) Pracujte pouze pro zaměstnavatele, kteří o Vaši práci skutečně stojí a mají zájem na tom, abyste včas a řádně odatestovali.

2) Před nástupem do zaměstnání se vždy ptejte, zda bude na Vaše místo žádána dotace na rezidenta. Pokud ano, nedoporučujeme podepisovat tzv. kvalifikační dohodu, protože zaměstnavatel Vám v případě příjmu dotace musí specializační vzdělávání umožnit bez dalších podmínek. Za každých okolností žádejte řádné plnění podmínek specializačního vzdělávání ze strany zaměstnavatele, aby Vaše specializovaná způsobilost nemohla být v budoucnu zpochybněna.

3) Pokud se chcete specializovat v některém z oborů hrazených v rámci odstavce 4a), najděte si včas zařízení, které bude o přidělení dotace žádat, nebo případně takové zařízení k podání žádosti pobídněte. Po vyhlášení výběrového řízení na rezidenta se včas přihlaste jako zájemce.

4) Nepodceňujte správný výběr oboru. Pokud svoje rozhodnutí v průběhu vzdělávání změníte, můžete ztratit nárok na dotaci.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky