Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 23. leden 2021 | Svátek má Zdeněk
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Lékař zemřel. Jak prodat jeho praxi?

Lékař zemřel. Jak prodat jeho praxi?

01.07.2013 08:01
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Bc. Miloš Máca
Lékař, který provozoval svou ordinaci jako fyzická osoba, nečekaně zemřel. Jeho dědicové se ptají poradny Medical Tribune, zda je možné jeho praxi bez hmotných věcí v ordinaci prodat či převést na jiného lékaře s s.r.o. Odpovídá právník se zaměřením na medicínské právo Mgr. Miloš Máca.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Můj otec - lékař nečekaně zemřel a provozoval svou ordinaci jako fyzická osoba. Můj dotaz spočívá v tom, zda-li by bylo možné jeho praxi bez hmotných věcí v ordinaci prodat/převést na jiného lékaře s s.r.o., i třeba za zlomek ceny, co by byl odhad (pokud by s tím onen lékař souhlasil)? Je to možné u již zemřelé osoby? Otec byl rozvedený a dědicové jsme my, dvě děti.

Odpovídá právník se zaměřením na medicínské právo Mgr. Bc. Miloš Máca.

Bohužel hmotný majetek lékařské praxe (přístrojové vybavení, počítač, nábytek apod.) je právě naopak to jediné, co na dědice po zemřelém lékaři, který svou soukromou praxi provozoval jako fyzická osoba, ze zákona přechází. To nejdůležitější na lékařské praxi, tedy zejména oprávnění kposkytování zdravotních služeb, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zavedenost praxe, její dobrá pověst, klientela a veškerá další nehmotná část, přechází na dědice pouze, pokud zemřelý lékař provozoval svou praxi jako s.r.o., nikoliv však už jako fyzická osoba. Zde podle § 22 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, smrtí poskytovatele oprávnění kposkytování zdravotních služeb zaniká. A jestliže zaniká oprávnění, které je předpokladem pro trvání smluv sezdravotními pojišťovnami, zanikají i tyto smlouvy. Na dědice oprávnění ani smlouvy zemřelého lékaře - fyzické osoby nepřecházejí, tudíž tito dědicové nedisponují právem praxi prodat, ať už jiné fyzické osobě, anebo již existujícímu s.r.o., to je zhlediska těchto zákonných zásad nepodstatné. Nepodstatná je rovněž cena lékařské praxe. Tolik kprincipům, které vycházejí automaticky ze zákona.

Výjimku ztěchto zásad zná zákon pouze jednu, nejde o automatický přechod praxe na dědice, nýbrž bude představovat Vaši vlastní nemalou aktivitu. Jde o institut tzv.pokračování vposkytování zdravotních služeb podle § 27 zákona č. 372/2011 Sb. Zemře-li poskytovatel fyzická osoba, může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba (dědic), která je je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel (např. tedy přechází na něj vlastnické právo kprostorům ordinace nebo na dědice přechází nájemní smlouva) a splňuje podmínky pro udělení oprávnění.

Pokud je dědicem zemřelého lékaře opět lékař ve stejné odbornosti se způsobilostí ksamostatnému výkonu povolání, bývá situace ulehčena. Jsou-li dědicové nelékaři, nezbývá jim, než bez zbytečného odkladu sehnat jiného lékaře pro pokračování vposkytování zdravotních služeb. Tento lékař bude odborným zástupcem poskytovatele a zároveň tím, kdo bude vordinaci fyzicky poskytovat lékařskou péči.

Úmysl pokračovat vposkytování zdravotních služeb musí dědic oznámit do 15 dnů od úmrtí lékaře příslušnému krajskému úřadu, který vydal zemřelému lékaři oprávnění, a taky všem zdravotním pojišťovnám, se kterými měl zemřelý lékař uzavřeny smlouvy. A to je velmi krátká lhůta nejen na samotné oznámení, ale i na dohodu spřípadným odborným zástupcem – cizím lékařem.

Od tohoto oznámení krajskému úřadu a zdravotním pojišťovnám musí být započato spokračováním vposkytování zdravotních služeb nejpozději do 60 dnů od úmrtí lékaře. Dědic je povinen písemně oznámit příslušnému krajskému úřadu datum, od kterého pokračuje v poskytování zdravotních služeb, a to nejpozději do 10 dnů od tohoto data. Součástí oznámení jsou doklady prokazující splnění podmínek pro pokračování vposkytování zdravotních služeb. Pokud krajský úřad ověří splnění podmínek spozitivním výsledkem, vydá o tomto osvědčení. Vtéto fázi může začít dědic praxi po zemřelém lékaři provozovat, příp. ji prodat.

Marným uplynutím některé ze jmenovaných lhůt zanikají veškeré možnosti vpokračování provozu praxe. Jak je tedy zřejmé, proces to není jednoduchý a je velmi administrativně i lidsky náročný. Potenciálně tedy zákon možnost vpokračování provozu ordinace po zemřelém lékaři dává, ale je třeba na rovinu konstatovat, že splnit všechny podmínky vrelativně dosti krátkých lhůtách je vpraxi mnohdy nereálné. Neznám mnoho případů, ve kterých by dědicové po zemřelém lékaři – fyzické osobě úspěšně pokračovali vposkytování zdravotních služeb.

Navíc je nutno taky zdůraznit ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vplatném znění, podle kterého fyzická nebo právnická osoba, které bylo podle zákona o zdravotních službách vydáno osvědčení o splnění podmínek pro pokračování v poskytování zdravotních služeb na základě oprávnění zemřelého poskytovatele, má po dobu 90 dnů ode dne vydání tohoto osvědčení právo na úhradu poskytnutých zdravotních služeb v rozsahu vyplývajícím ze smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi zemřelým poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. Tedy shrnuto – i když krajský úřad vydá dědici osvědčení o splnění podmínek, dosavadní smlouvy sezdravotními pojišťovnami platí jen 90 dnů a pak je třeba spojišťovnami jednat o smlouvách nových.

Ztoho důvodu jsem vúvodu stručného popisu tohoto možného postupu nazval tuto variantu jako výjimku. Existují-li přece jen určité předpoklady, že by mohlo pokračování vposkytování zdravotních služeb zVaší strany připadat vúvahu, doporučuji neprodleně kontaktovat krajský úřad a zdravotní pojišťovny stímto oznámením a obratem začít u krajského úřadu zjišťovat podrobnosti a vyžádat si příslušné podklady. Absolvování tohoto procesu je totiž nezbytným předpokladem, abyste praxi poté mohli jako dědicové buď znovu začít provozovat, anebo prodat zájemci. Dříve či automaticky ze zákona vpřípadě zemřelého lékaře – fyzické osoby bohužel ne.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky