Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Zdravotnický asistent vs. zdravotní sestra

Zdravotnický asistent vs. zdravotní sestra

11.09.2013 08:14
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Mgr. Miloš Máca
Smí či nesmí sestra vykonávat pozici zdravotnického asistenta? Je správné, když má zdravotnický asistent v pracovní náplni i odborné výkony sester? Jaká případná rizika pro oba zúčastněné z takové smlouvy vyplývají? Odpověď čtěte v poradně Medical Tribune.
Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.tribune.cz v rámci monitoringu médií.
Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

Jsem zdravotní sestra. Stále se opakují stejné problémy a potíže nás sester a i ostatních zdravotníků s pozicí zdravotnického asistenta. Zda smí či nesmí sestra vykonávat pozici ZA. Zda, když už tuto práci vykonává, je správné, že má v pracovní náplni i odborné výkony sester a to i ty nejodbornější? Jaká případná rizika pro oba zúčastněné z takové smlouvy vyplývají?

Odpovídá právník se zaměřením na medicínské právo Mgr. Miloš Máca.

Nejdůležitějším dokumentem pro posouzení, zda je zdravotní sestra povinna na základě příkazu zaměstnavatele vykonávat činnost, která spadá do náplně práce zdravotnického asistenta, totéž i naopak, bude Vaše pracovní smlouva, kterou máte se zaměstnavatelem uzavřenu. Povinnou náležitostí každé pracovní smlouvy je druh práce, které se pracovní poměr týká. Tento druh práce by měl být vymezen právě označením buď „zdravotní sestra, anebo „zdravotnický asistent“. Dále by měl zaměstnavatel buď vpracovní smlouvě, anebo vsamostatném dokumentu předpokládaném pracovní smlouvou specifikovat konkrétní náplň práce a úkoly, kterými bude zaměstnanec vpracovním poměru pověřován. Bude tedy potřeba, abyste prozkoumala tyto dokumenty a na základě toho byste poté zjistila, zda Vás zaměstnavatel pověřuje či nepověřuje úkoly, které jsou vrozporu se sjednanou pracovní smlouvou a náplní práce.

Samozřejmě může také nastat situace, že by Vás zaměstnavatel pověřil úkolem, který by třeba mohl Vašim ujednáním vpracovněprávním vztahu odpovídat, nicméně by se mohlo stát, že by tento úkol odporoval právnímu předpisu, tzn., že by tato činnost nespadala do náplně práce zdravotní sestry nebo zdravotnického asistenta podle obecně závazného právního předpisu, či přesněji řečeno, že by určitá činnost byla právním předpisem vyhrazena jen jednomu ztěchto zdravotnických pracovníků a ten druhý ji vykonávat objektivně nesměl.

Vedle pracovní smlouvy bude tedy druhým důležitým dokumentem onen obecně závazný právní předpis. Ocitujme si nyní náplň činnosti a oprávnění jednak všeobecné sestry a jednak zdravotnického asistenta podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., která vsoučasné době upravuje náplně činností jednotlivých zdravotnických pracovníků. Pomineme vtuto chvíli vysoce specializované činnosti všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, vystačíme si sustanoveními, která upravují náplň činností obou zdravotnických pracovníků sodbornou způsobilostí.

Podle § 4 této vyhlášky:

(1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může

a) vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),

b) sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry,

c) pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,

d) zajišťovat herní aktivity dětí,

e) zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),

f) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost,

g) hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy,

h) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility,

i) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,

j) edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,

k) orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,

l) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,

m) provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,

n) přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek, (dále jen „léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,

o) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.

(2) Všeobecná sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.

(3) Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak,

b) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

c) provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,

d) provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,

e) provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,

f) provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,

g) provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.

(4) Všeobecná sestra pod odborným dohledem lékaře může

a) aplikovat nitrožilně krevní deriváty,

b) asistovat při zahájení aplikace transfuzních přípravků a dále bez odborného dohledu na základě indikace lékaře ošetřovat pacienta v průběhu aplikace a ukončovat ji.

Podle § 30 téže vyhlášky:

(1) Zdravotnický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 2 (pozn. - tzn., že obecně poskytuje zdravotní péči vsouladu správními předpisy a má oprávnění pracovat se zdravotnickou dokumentací) a dále pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje základní ošetřovatelskou péči a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, v rozsahu své odborné způsobilosti může získávat informace nutné k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou nebo porodní asistentkou plní ošetřovatelský plán a provádí ošetřovatelské výkony. Přitom pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky zejména může

a) sledovat fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenávat je do dokumentace, pečovat o vyprazdňování, provádět komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin, rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, zajišťovat aplikaci tepla a chladu,

b) provádět rehabilitační ošetřovatelství, včetně prevence poruch imobility,

c) provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta,

d) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajištění herních aktivit dětí,

e) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků10),

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby.

(2) Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře může

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku,

b) odebírat biologický materiál, provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),

c) zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,

d) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při ošetření akutní a chronické rány,

e) připravovat pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovat, poskytovat ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich,

f) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů.

(3) Zdravotnický asistent pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru může v rozsahu své odborné způsobilosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče vykonávat činnosti uvedené v odstavci 1.


Pro další vysoce specializované činnosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí Vás blíže odkazuji na text vyhlášky 55/2011 Sb., kterou jistě najdete na internetu. Nyní zde takto zdlouhavě cituji alespoň ustanovení, která se týkají všeobecné sestry a zdravotnického asistenta s odbornou způsobilostí, abyste mohla posoudit, které činnosti může vykonávat jeden nebo druhý zdravotnický pracovník.

Jak je zde vidět, některé druhy činností se u zdravotní sestry i zdravotnického asistenta překrývají. Zásadním rozdílem však je, že některé výkony může sestra provádět samostatně, kdežto zdravotnický asistent veškeré výkony vždy provádí pod odborným dohledem, příp. dokonce i pod přímým vedením všeobecné sestry. Ztoho lze dovodit, že je-li zdravotní sestra oprávněna dohlížet na zdravotnického asistenta, může příslušné výkony sama provádět. Nejde to však naopak, neboť vzdělání a kompetence zdravotnického asistenta jsou nižší.

Mohou tedy vpraxi nastat následující varianty:

1) Všeobecná sestra má vzdělání všeobecné sestry, pracovní smlouvou je zařazena na pozici zdravotní sestry. Může ji zaměstnavatel pověřit činnostmi zdravotnického asistenta? Odpověď: Může. Neodporuje to ani pracovní smlouvě, ani vyhlášce č. 55/2011 Sb., vzdělání zdravotní sestry je vyšší než vzdělání zdravotnického asistenta. Zdravotní sestra vždy na zdravotnického asistenta dohlíží, zčehož lze dovodit, že může jednotlivé asistentovy úkoly provést i sama.

2) Všeobecná sestra sestra má vzdělání všeobecné sestry, pracovní smlouvou je však zařazena na pozici zdravotnického asistenta. Může ji zaměstnavatel pověřit činnostmi, které vyhláška vyhrazuje zdravotním sestrám? Odpověď: Nemůže. Jakkoliv tato pracovnice má vzdělání všeobecné sestry, tudíž tato činnost sice teoreticky neodporovala vyhlášce č. 55/2011 Sb., ale již by odporovala pracovní smlouvě, která byla uzavřena na pozici zdravotnického asistenta a úkoly zaměstnavatele, které tento sjednaný druh práce překračoval, by byly vrozporu právě spracovní smlouvou. Vycházeje zpracovní smlouvy je tedy zaměstnavatel povinen ukládat jen ty úkoly, které spadají podle vyhlášky do činnosti zdravotnického asistenta, bez ohledu, že taková zaměstnankyně by vzdělání pro pozici všeobecné sestry formálně splňovala.

3) Zdravotnický asistent má vzdělání zdravotnického asistenta, pracovní smlouvou je zařazen na pozici zdravotnického asistenta. Může ho zaměstnavatel pověřit činnostmi, které vyhláška vyhrazuje zdravotním sestrám? Odpověď: Nemůže. Odporovalo by to jak pracovní smlouvě, tak vyhlášce č. 55/2011 Sb.

4) Případ sice extrémní a pevně doufám, že vpraxi se nevyskytuje, ale pro úplnost - zdravotnický asistent má vzdělání zdravotnického asistenta, pracovní smlouvou je však zařazen na pozici všeobecné sestry. Odpověď: Něco naprosto nepřípustného, což by svelkou pravděpodobností zakládalo neplatnost pracovní smlouvy (tzn. neplatnost právního úkonu na základě tzv. nemožnosti plnění – nelze objektivně zařídit, aby pracovník snižším vzděláním byl oprávněn vykonávat práci na pozici pracovníka, u kterého je vyžadováno vyšší vzdělání). Zakládalo by to několik druhů právní odpovědnosti jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, jehož nástup do takového pracovního poměru by musel být kvalifikován jako vědomé a úmyslné jednání vrozporu správními předpisy, neboť by zaměstnanec těžko odůvodnil, že o těchto skutečnostech „nevěděl“.

Doporučuji tedy takovému zdravotnickému pracovníkovi, který by narazil na jeden zvýše uvedených rozporu spracovní smlouvou, právním předpisem, anebo obojím, aby neprodleně o této skutečnosti písemně informoval zaměstnavatele a proti takovým úkolům zaměstnavatele se ohradil. Jestliže by zaměstnavatel oprávněnou námitku zaměstnance nerespektoval, lze rovněž podat podnět příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce. Jak už jsem ve svých odpovědích na své dotazy několikrát uváděl, dokážu si totiž představit i situaci, že pokud by jakýkoliv zdravotnický pracovník mlčky respektoval příkaz zaměstnavatele a prováděl by výkony, které nespadají do výčtu jeho oprávnění podle vyhlášky č. 55/2011 Sb., příp. by byly vrozporu spracovní smlouvou, o tomto rozporu svyhláškou či smlouvou by zaměstnanec věděl a nijak na toto zaměstnavatele či nadřízeného pracovníka předem neupozornil, mohla by být část právní odpovědnosti za případná pochybení přenesena i na samotného zaměstnance.

www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky