Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 26. září 2021 | Svátek má Andrea
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Jak úspěšně žádat o evropské dotace na vědu a výzkum?

Jak úspěšně žádat o evropské dotace na vědu a výzkum?

Medical Tribune 18/2013
23.09.2013 10:38
Zdroj: Medical Tribune
Autor: miš

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EF PIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Výzva umožňuje výzkumníkům, kteří se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance, spolupracovat v tzv. konsorciích na společných projektech s inovativním farmaceutickým průmyslem. Vítězná konsorcia získají na výzkum a vývoj až 3,6 miliardy korun. Jak vytvořit úspěšné konsorcium, které bude moci z 9. výzvy IMI čerpat finanční prostředky, objasňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

První fáze: Vytvoření žadatelských konsorcií

Instituce, které mají zájem zapojit se do 9. výzvy iniciativy IMI, musejí splnit podmínky, rozdělené do dvou fází.

Do první fáze mohou vstupovat zájemci z řad akademické obce, výzkumných center, malých a středních podniků, pacientských organizací nebo společností, které nejsou členy EFPIA. Zájemci jsou vyzváni, aby vytvořili tzv. žadatelská konsorcia (Applicant Consortia) a vyjádřili svůj zájem předložením úvodního dokumentu (Expression of Interest). Žadatelská konsorcia se musejí skládat alespoň ze dvou nezávislých právních subjektů způsobilých k získání dotace. „Partnery do žadatelských konsorcií mohou zájemci hledat po celé Evropě. V hledání jim pomohou online nástroje, které lze nalézt přímo na stránkách IMI,“ uvedl Jakub Dvořáček. Nejzazší termín pro podání úvodního dokumentu pro žadatelská konsorcia je 9. října 2013 v 17.00 hodin (CET).

Čeho by se měly vědecké týmy vyvarovat?

„Účastníci výzvy by se měli vyvarovat častých chyb, mezi které patří především zmeškání podací lhůty a kritérií pro vznik žadatelského nebo kompletního konsorcia. Žadatel o vstup do konsorcia musí mít také na paměti, že rozpočet projektu je třeba přizpůsobit vědeckovýzkumným cílům a očekávaným hlavním výsledkům projektu,“ doplnil Jakub Dvořáček.

Kde najít partnera pro žadatelské konsorcium

IMI Partner Search Tool (PST): https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi‑pst.

IMI Partnering Platform: http://www.imi‑partnering.eu/

Druhá fáze:

Propojení s inovativními farmaceutickými společnostmi

Žadatelská konsorcia, jejichž úvodní dokument je kladně vyhodnocen nezávislou komisí, se dostávají do druhé fáze. Zde jsou vyzvána k propojení s tzv. EFPIA konsorciem (EFPIA Consortium) tvořeným alespoň dvěma členskými společnostmi EFPIA. Vzniká tak cílové uskupení, tzv. kompletní konsorcium (Full Project Consortium), které se uchází o finanční příspěvek z 9. výzvy IMI. „Kompletní konsorcium je vyzváno k předložení úplného návrhu projektu. Ten je hodnocen v souladu s původním zadáním, vědeckou odborností, kvalitou prováděcího plánu a potenciálním dopadem výsledků výzkumu,“ doplnil Jakub Dvořáček. Kompletní konsorcia budou projekty předkládat nejpozději v dubnu 2014.

9. výzva IMI– důležité informace

-Termín pro podání úvodního dokumentu žadatelskými konsorcii: 9. 10. 2013 v 17.00 (CET).

- Vyhodnocení úvodního dokumentu a návrhu projektu:

\\ Žadatelské konsorcium (Applicant Consortium): konec listopadu 2013.

\\ Kompletní konsorcium (Full Project Consortium): duben 2014.

-Zahájení projektů: 3Q/2014.

WANTED: New drugs, new ways and new tools

Pro devátou výzvu IMI (Innovative Medicines Initiative) byla zvolena čtyři témata, která vám nyní zblízka představujeme. Jedná se o nové způsoby léčby sarkopenie ve stáří, nástroje sledování nežádoucích účinků léků (WEBAE), vývoj nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci a klinický vývoj antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím.

Nové způsoby léčby sarkopenie ve stáří

Atrofie svalové tkáně má neblahé následky pro zdraví i kvalitu života seniorů. Je spojena s únavou, úbytkem hmotnosti, častými infekcemi, pády a poruchami mobility. Pacienti se mnohdy neobejdou bez pomoci druhých ani při běžných denních aktivitách. Sarkopenie je dnes značně podceňována a poddiagnostikována. Přitom snaha o zachování mobility do vysokého věku je a bude přínosem nejen pro samotné pacienty a jejich blízké okolí, ale i pro zdravotní systém. Projekt zaměřený na hledání nových možností prevence a léčby sarkopenie bude zahrnovat například rozsáhlé klinické studie srovnávající léčbu založenou na pohybu s postupy bez pravidelné fyzické aktivity atp. (Celkový rozpočet projektu sarkopenie ve stáří: 49,31 mil. eur.)

Nástroje sledování nežádoucích účinků léků

V současné době probíhá monitoring případných nežádoucích účinků léčiv především na základě oficiálních informací lékařů. Těm se však pacienti mnohdy s nežádoucími účinky nesvěří, případy jejich výskytu proto mohou unikat. Vhodným nástrojem ke sledování bezpečnosti léčivých přípravků se může stát internet, resp. sociální sítě a interaktivní aplikace. Cílem projektu IMI – WEBAE („Web Adverse Events“) je vyvinout vhodný on‑line nástroj ke sledování nežádoucích účinků, který by pacientům umožnil sdílet informace o případných vedlejších účincích a stal se jejich průvodcem správným užíváním léků. (Celkový rozpočet projektu sledování nežádoucích účinků léků: 4,56 mil. eur.)

Vývoj nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci

Cílem této části je vytvořit specifický model, který podpoří uvážlivé používání antibiotik v praxi a udržení jejich účinnosti v dlouhodobém horizontu. Sekundárním cílem je nalezení nového komerčního modelu, který by farmaceutické společnosti podpořil v dalším investování do vývoje nových antibiotik. (Celkový rozpočet vývoje nového modelu investic do programu proti mikrobiální rezistenci: 9,4 mil. eur.)

Klinický vývoj antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím

Již v roce 2011 byl připraven Akční plán proti vzrůstající hrozbě antimikrobiální rezistence, který vyzývá k výzkumné spolupráci všech subjektů v této oblasti. Na úrovni IMI byla proto vytvořena iniciativa New Drugs for Bad Bugs (ND4BB), v jejímž rámci byly spuštěny již dva programy. Prvním z nich je COMBACTE – projekt orientovaný výhradně na vývoj nových léčiv proti mikrobiální rezistenci a nové způsoby navrhování a realizace klinických studií. Druhým je TRANSLOCATION, zaměřený na multirezistentní gramnegativní bakterie a způsoby efektivnější léčby. (Celkový rozpočet klinického vývoje antibiotik proti rezistentním gramnegativním bakteriím: 72,1 mil. eur.)

Zájemci o účast v projektech 9. výzvy IMI z řad vědeckých pracovníků, organizací veřejného sektoru, klinických pracovišť, malých a středních soukromých podniků, oficiálních institucí i pacientských sdružení se mohou přihlásit prostřednictvím www.imi.europa.eu. Obrátit se mohou také na Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu – www.aifp.cz.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky