Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 29. říjen 2020 | Svátek má Silvie
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

Studie, která posouvá možnosti chemoterapie u karcinomu prsu

Medical Tribune 14/2014
30.06.2014 14:59
Zdroj: Medical Tribune
Autor: lon
Na 50. výročním zasedání ASCO se většina prezentací týkala látek pro cílenou terapii, případně imunoterapii. Prospěch konkrétním nemocným však přinášejí i studie, jejichž cílem je optimalizace chemoterapie.

Příkladem může být klinické hodnocení, které dokládá, že kombinace vinfluninu s kapecitabinem významně zlepšuje přežití bez progrese onemocnění při nízké úrovni toxicity a zachované kvalitě života pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Na letošním kongresu ASCO byly zveřejněny závěry klinické studie fáze III, která se zaměřila na hodnocení účinnosti a bezpečnosti léčby kombinací vinfluninu s kapecitabinem u pacientek s karcinomem prsu, které byly předléčeny antracykliny a vykazují rezistenci na taxany. Ta vyplňuje určité prázdné pole v algoritmu léčby pokročilého karcinomu prsu. U této skupiny nemocných jsou jen velmi omezené terapeutické možnosti a navíc standardizace léčby těchto pacientek je v počátcích a na mnohé otázky kliniků chybějí odpovědi. Studií, které by naznačovaly další postup je, jen velmi málo.

Kapecitabin se často používá u pacientek předléčených antracykliny a taxany až do relapsu onemocnění. Cílem studie 305 s vinfluninem bylo vyhodnotit kombinaci vinfluninu a kapecitabinu oproti kapecitabinové monoterapii u pacientek, které již byly dříve léčeny antracykliny a mají rezistenci na taxany.

Studie se zúčastnilo celkem 770 pacientek z 21 zemí, 27 procent z nich mělo triple negativní karcinom. Primárním cílovým ukazatelem bylo přežití bez progrese onemocnění (PFS). Ten se podařilo naplnit. U pacientek s kombinací došlo v porovnání s kontrolní větví k 30% zvýšení mediánu PFS (p = 0,0426) dle stanovení nezávislé hodnotící komise (IRC), která v zaslepení všechny údaje posuzovala. Mezi sekundárními kritérii byla ve větvi s kombinací vinfluninu a kapecitabinu zaznamenána významně vyšší kontrola onemocnění (n = 384) oproti kontrolní větvi s monoterapií kapecitabinem (n = 386): 57,3 % vs. 47,9 % při p = 0,0089. Dle IRC proti kontrolní skupině ve větvi se studijním lékem také déle přetrvávala odpověď na léčbu, a sice o 2,9 měsíce (8,4 měsíce oproti 5,5 měsíce). Dle referenčního dotazníku EORTC QLQ‑C30, používaného k hodnocení kvality života se vztahem ke zdravotnímu stavu, vykázala větev s kombinovanou léčbou oproti monoterapii zlepšení celkového zdravotního stavu, přičemž úroveň kvality života se začala snižovat ve 12. týdnu. Data z této studie také prokázala, že kombinovaná léčba se nepojila se žádnou další závažnou toxicitou.

Dr. Matti Aapro, vedoucí Multidisciplinárního onkologického institutu ve švýcarském Genolier a hlavní investigátor studie, k tomu řekl: „Jde o silně validní údaje, které ukazují na významnou účinnost bez zhoršení kvality života pacientek, u nichž došlo ke vzniku rezistence karcinomu prsu na většinu našich v současnosti nejúčinnějších chemoterapeutik, která se obecně u nádorového onemocnění prsu používají.“

Zjištění této studie jsou o to významnější vzhledem k tomu, že incidence vzniku rezistence vůči taxanům vykazuje narůstající tendenci. Gabriel N. Hortobagyi z M.D. Anderson Cancer Center v americkém Houstonu k tomu uvádí: „Narůstající obavy, a to dokonce i mezi pacientkami, týkající se potenciální kardiologické toxicity antracyklinů, vedly k rozsáhlejšímu využívání taxanů a tudíž ke zvýšení pravděpodobnosti výskytu rezistence recidivujícího karcinomu prsu vůči této skupině léčiv.“

Taxanová rezistence je závažným problémem, jelikož s sebou nese mnohem agresivnější průběh onemocnění, které nadále rychle progreduje, a to i přes nasazenou léčbu. Kromě toho se u většiny pacientek zařazených do studie 305 s vinfluninem objevovaly četné metastázy s viscerální lokalizací, které z důvodu podstatně kratší očekávané délky přežití (6 až 13 měsíců) v tomto konkrétním případě vyžadovaly rychlou a účinnou léčbu.

Na základě výsledků studie 305 předložila firma Pierre Fabre evropským regulačním úřadům žádost o schválení použití léku vinflunin (Javlor) v této nové indikaci. Žádost momentálně posuzuje Evropská léková agentura (EMA).

Dr. Aapro k tomu dodává: „Až doposud se většina lékařů u metastazujícího karcinomu prsu kombinované léčbě snažila vyhýbat, jelikož u pokročilých nádorů má tato léčba tendenci zvyšovat toxicitu bez dostatečně potvrzených benefitů ve smyslu omezení progrese nemoci. Tato studie jasně prokazuje, že ve větvi s kombinací vinfluninu a kapecitabinu bylo dosaženo lepší účinnosti při zvladatelném bezpečnostním profilu, který při porovnání s větví léčenou kapecitabinem v monoterapii vykazuje lepší výsledky, u nichž se dokonce časem ukazuje pozitivní trend, co se týká kvality života. To v léčbě pacientek s pokročilým karcinomem prsu představuje zásadní terapeutickou příležitost.“

Vinflunin je bifluorovaný inhibitor mikrotubulů – MTI. Tato látka se váže na tubulin, dochází tak k inhibici jeho polymerizace na mikrotubuly, což vede k supresi, přerušeni dynamiky mikrotubulů, mitotické zástavě a apoptóze nádorových buněk. Ve srovnání s ostatními vinka‑alkaloidy se vinflunin jeví jako účinnější a méně toxický.

Kromě dokončené pilotní studie fáze III s vinfluninem u metastazujícího karcinomu prsu zahájila společnost Pierre Fabre se stejnou látkou i studii fáze III u rakoviny hlavy a krku a vstoupí též do klinického hodnocení fáze II s inhibitorem topoizomerázy 2 u akutní myeloidní leukémie. V roce 2013 společnost Pierre Fabre také zahájila klinickou studii fáze I s monoklonální protilátkou inhibující CXCR4 a věnuje se též výzkumu nových imunokonjugátů.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky