Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 19. září 2020 | Svátek má Zita
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Dědičný syndrom nádorů prsu a ovaria

Medical Tribune 5/2015
26.03.2015 13:53
Zdroj: Medical Tribune
Autor: Doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D., Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů, Masarykův onkologický ústav, Brno

Dědičné formy nádorů prsu a ovaria je nutné diagnostikovat včas, neboť díky časně zavedené specializované sekundární prevenci i preventivním operacím je možné zlepšit přežívání žen. Genetické poradenství a testování je dostupné ve všech částech ČR (www.slg.cz), následná prevence by měla být u vysoce rizikových žen zajištěna v rámci komplexních onkologických center. Genetické testování indikuje genetik, neboť je nutná edukace pacientky, rozhodnutí o testování vhodných rizikových genů, stanovení postupu vyšetřování v rodině a zajištění správné interpretace výsledků, jak pozitivních, tak negativních, v kontextu celé rodinné anamnézy.

Dědičné nádory prsu nebo ovarií tvoří pouze 5–10 % ze všech těchto nádorů. U nádorů prsu se předpokládá, že asi tři procenta neselektovaných nádorů bude spojeno s mutací v genu BRCA1 nebo BRCA2, u neselektovaných nádorů ovarií se jedná o 10–15 % pacientek. V rodinách s nádory ovarií nebo s nádory prsu a ovarií je dvojnásobně vyšší záchyt BRCA1/2 mutací než v rodinách s výskytem jenom nádorů prsu.

Hereditární syndrom nádorů prsu a/nebo ovaria – geny BRCA1 a BRCA2.

Geny BRCA1 a BRCA2 jsou nejdůležitější příčinou hereditární formy onemocnění nádorem prsu nebo vaječníků. Frekvence mutací v populaci v ČR není známa, ve světě se uvádí frekvence 1 : 300–800, v některých etnických skupinách i vyšší. V rodinách je evidentní opakované onemocnění v rodinné linii, časnější výskyt nemoci, mnohdy bilaterální nádory a vícečetné malignity, duplicity nádoru prsu i ovaria. U poloviny pacientek je možné, že zdědily mutaci od svého otce, kde riziko malignit je výrazně menší než u žen a může se stát, že rodinná anamnéza je negativní. Kompletní testování obou genů se provádí po genetické konzultaci, indikaci genetikem a podepsání informovaného souhlasu. Testování vysoce penetrantních genů se nedoporučuje bez provedení genetického poradenství před a po testování. Interpretace výsledků musí být provedena genetikem v kontextu celé rodinné anamnézy.

Geny BRCA1 a BRCA2 patří do skupiny tumor supresorových genů a mají význam při regulaci buněčného cyklu a při opravách chyb v DNA. Oba geny jsou velké a kódují proteiny BRCA1 a BRCA2 o velikosti 1 863 a 3 418 aminokyselin. Jedná se o fosfoproteiny, které jsou přítomné ve všech tkáních a interagují s mnoha dalšími faktory. Jako multiproteinové komplexy se účastní homologní rekombinace a reparace poškozené DNA a jsou důležité pro udržení integrity a stability genomu. Zdědění jedné poškozené alely genu BRCA1 nebo BRCA2 je dostatečné pro vyvolání nádorové predispozice. Inaktivace i druhé kopie genu v somatické buňce vede k narušení reparačních procesů, k hromadění dalších mutačních změn, a tím k malignímu zvrhnutí. Zárodečné mutace jsou rozprostřeny ve všech kódujících oblastech obou genů a při testování je nutné podrobné vyšetření všech těchto oblastí na konvenční mutace, tj. malé delece, inzerce i záměny bází, ale i na velké přestavby, jako jsou chybění nebo duplikace celých exonů nebo dokonce i chybění celé alely. Kromě BRCA1 a BRCA2 genů existují i jiné příčiny hereditárního rizika nádorů prsu nebo vaječníků.

-Testování by mělo být prováděno ve specializovaných laboratořích, které každoročně podstupují mezinárodní kontroly kvality a prokáží tím, že jsou schopny kvalitně vyšetřovat celé geny BRCA1 a BRCA2, ne jen několik vybraných mutací. V genech BRCA1 a BRCA2 bylo dosud popsáno přes 2 000 různých mutací.

-Testování musí být v rukou odborných pracovišť. Důležité je odeslání žen s rizikovou rodinnou anamnézou ke genetické konzultaci a eventuálnímu testování genů BRCA1/2 na genetickém pracovišti, kde provádějí kompletní testování obou genů podle doporučených metodik. Společnost lékařské genetiky nedoporučuje testování DTC – „direct to consumer“, tj. bez genetické konzultace. Firmy nabízejí jednoduché testy s nízkou senzitivitou, tj. jen minimální počet (šest) vyšetřených mutací. Každý lékař je zodpovědný za správnou indikaci genetického vyšetření a nepodcenění důležitých rizik.

Preventivní sledování nosičů mutace

Většina vysoce rizikových osob bude sledována v rizikových ambulancích v rámci onkologických center, která musejí zajistit jejich dispenzarizaci, lidé s menšími riziky však budou sledováni v ordinacích praktických lékařů, gynekologů a dalších specialistů.

Primární prevence – preventivní operace

Vzhledem k velmi vysokým rizikům onemocnění, která pomocí sekundární prevence nelze snížit, je nosičkám mutace nabízena primární prevence i formou preventivních operací. Rozhodování všech žen je velice individuální podle jejich osobní a rodinné situace.

Profylaktická mastektomie (preventivní odstranění prsních žláz s rekonstrukcí)

Provedení profylaktické mastektomie u zdravých nosiček snižuje riziko nádoru prsu z celoživotních 85 % na 1–5 %. Zbývající riziko může souviset s problematikou odstranění celé tkáně mléčné žlázy. Je možné ji nabídnout i před plánovanými graviditami po konzultaci s onkologem. Tato operace by měla být prováděna ve specializovaném centru plastické chirurgie s maximální snahou o odstranění celé prsní žlázy. Možnosti rekonstrukce vždy stanoví plastický chirurg. Jsou možné rekonstrukce prsou z vlastní tkáně (TRAM, DIEP) nebo pomocí implantátů. Tyto operace jsou hrazeny pojišťovnou.

Profylaktická adnexektomie (preventivní odstranění vaječníků a vejcovodů)

Další možností k významnému snížení rizika onemocnění je profylaktická adnexektomie, která snižuje riziko onemocnění nádorem ovaria u nosiček mutace z předpokládaných 60 % (BRCA1 nosičky) nebo 20 % (BRCA2 nosičky) na 1–5 %. Operace se doporučuje ve věku od 35 do 40 let, kdy by žena měla mít ukončeny plánované gravidity. Odstranění ovarií může také sekundárně snížit riziko onemocnění nádorem prsu o 50 % díky estrogenní depleci.

Prenatální nebo preimplantační diagnostika

Pokud známe rodinnou mutaci, je možné nabídnout zjištění nosičství mutace u plodu. V současné době je eticky přijatelnější provedení preimplantační diagnostiky u embryí a implantace embrya bez nosičství mutace. Vyšetření je hrazeno pojišťovnou a musí být indikováno genetikem. Preimplantační diagnostika je nabízena nosičkám s tím, že budou do budoucna velmi dobře sledovány a je vhodné provedení preventivní adnexektomie do 40 let.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky