Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 20. říjen 2021 | Svátek má Vendelín
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Stáže na specializovaných klinikách jako drahý luxus

foto: shutterstock.com

Stáže na specializovaných klinikách jako drahý luxus

21.05.2015 07:32
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: Iva Bezděková
Lékaři v předatestační přípravě si stěžují, že stáže na specializovaných pracovištích jsou příliš dlouhé a neefektivní. Průměrná kvalita stáží je podle jejich zkušeností velmi slabá. Za pravdu jim dává Česká lékařská komora i řada školitelů. Také ministerstvo zdravotnictví chystá změnu. Chce omezit délku stáží mimo mateřské pracoviště a zjednodušit systém vzdělávání. Někteří šéfové odborných společností jsou proti takovému záměru...

„Stávající pojetí akreditačního řízení je příliš složité a administrativně náročné. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., akreditační řízení zjednoduší a zefektivní... Akreditační komise dostanou zadání zkrátit pobyt mimo mateřské pracoviště na nezbytné minimum,“ píše se mimo jiné vnávrhu ministerstva zdravotnictví.

Chystané změny vítají také mnozí lékaři zterénu. „Zjednodušení postgraduálního vzdělávání je nezbytně nutné. Při dobře zorganizované změně nedojde ke zhoršení kvality vzdělávání,“ vítá změnu vpostgraduálním vzdělávání MUDr. Luboš Kotík, primář I. interní kliniky Thomayerovy nemocnice, který se tímto problémem už dlouhodobě zabývá.

Některým šéfům odborných společností se však záměr zkrátit délku stáží na specializovaných pracovištích nelíbí. Domnívají se, že změkčení požadavků na atestanty povede ke zhoršení kvality péče.

„Snahy redukovat počty a omezit skladbu výkonů a dokonce snížit délku vzdělávacího programu jsou zhoubné, nezodpovědné a ve svých důsledcích se promítnou do kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb,“ uvedl už dříve prof. MUDr. Karel Cvachovec, předseda výboru ČSARIM a vedoucí Katedry anesteziologie a intenzivní medicíny IPVZ Praha.

„Namísto hledání, jak lékařům splnění požadavků vzdělávacího programu umožnit, se ozývají hlasy požadující jeho náročnost snížit. Vdojemné shodě se zde sešly populistické návrhy ČLK stajným přáním managementů zdravotnických zařízení, některých vedoucích pracovníků usnadnit si svoji roli,“ dodal pro Medical Tribune prof. Cvachovec.

Přebujelý systém přípravy atestantů

Jak je vidět, přednostové klinik a primáři běžných oddělení se na řadě otázek postgraduálního vzdělávání neshodnou. Menší nemocnice poukazují na to, že na specializovaných pracovištích se lékař stejně nedostane ke specializovaným výkonům. Buď u těchto výkonů pouze asistuje, nebo dělá administrativní práci.

„Stážista v oboru chirurgiena specializovaném pracovišti by měl provádět určité specializované výkony. Ty mu však budou těžko svěřeny, protože s nimi nemá žádné zkušenosti,“ poznamenává pro Medical Tribune primář chirurgického oddělení nemocnice Příbram MUDr. Jiří Svoboda a poznamenává:

„Lékaře na stáži lze jen těžko nechat provádět invazivní a do jisté míry rizikový výkon, například ortopeda hrudní drenáž. Navíc nemápracovní poměr ve fakultní nemocnici, což může být v případě komplikací problém forenzní. Mladý lékař tak vlepším případě u těchto výkonů asistuje, v horším a bohužel častějším, dělá administrativní práci na oddělení.Na druhé straně řadu měsíců chybí na svém domovském pracovišti, které jej přitom platí, ale práci neodvádí. Z pohledu primáře oddělení okresní nemocnice je pochopitelně taková stáž drahým luxusem,a přitom její praktický přínos pro atestanta je často diskutabilní. Z pohledu přednosty kliniky je to zcela jiné, má k dispozici lékařenavíc, nemusí jej platit a navíc ani nemusí garantovat, že předpokládané výkony, pro které je stáž prováděna, budou rukoustážisty provedeny.Protože rozhodující slovo v odborných společnostech a akreditačních komisích mají právě přednostové klinik, je tento, dle mého názoru nepřínosný a na stáže přebujelý systém přípravy atestantů, dosud realizován,“ říká MUDr. Svoboda, podle kterého je proto potřebné zkrátit pobyt mimo mateřské pracoviště na nezbytné minimum.

Snávrhem na změkčení požadavků však nesouhlasí. „Jen dostatečný počet a rejstřík provedených operací, může být základním předpokladem nejen splnění požadavků na atestanta, ale především předpokladem pro úspěšné samostatné provádění operačních výkonů,“ domnívá se primář chirurgického oddělení vpříbramské nemocnici.

Více krátkodobých stáží

Podobný názor má i primář MUDr. Luboš Kotík. Lékař může podle něj získat zkušenosti se specializovanou medicínou i bez několikaměsíční stáže mimo mateřské pracoviště.

„Vysoce specializované výkony se budou stejně koncentrovat na specializovaných pracovištích. Všichni lékaři specializačního oboru je nemusejí sami ovládat. Stačí, když se seznámí sjejich indikacemi, úskalími, úspěšností, náročností pro pacienta a možnými komplikacemi. Je například zbytečné vyžadovat na každém kardiologovi, aby zvládl techniku koronarografie a angioplastiky, když je na mateřském pracovišti nikdy dělat nebude. Při zbytečné výuce by mohl i řadu nemocných poškodit. Toto by mělo být náplní až funkční specializace sperspektivou, že dotyčný lékař techniku vyšetření využije,“ míní MUDr. Kotík.

Souhlasí také snázorem, že pro domovské pracoviště jsou dlouhodobé stáže na klinikách drahým luxusem. Na druhou stranu upozorňuje, že pobyt lékaře vpostgraduálním vzdělávání na pracovišti vyššího typu je nutný.

„Budu hovořit jen za nechirurgické obory, kde jsem lépe orientován. Osobně se domnívám, že řešením by byla krátkodobá frakcionovaná stáž, například třikrát za měsíc vdobě předatestační přípravy. Vprvní fázi, ihned po absolvování základního kmene, by se za jeden měsíc lékař orientoval vtom, co se může na pracovišti vyššího typu naučit. Měl by mít také konkrétního školitele, který by mu doporučil literaturu kdalšímu vzdělávání. Tu by si mohl po návratu na domovské pracovitě prostudovat. Krátkodobá stáž by měla výhodu, že by takto praktikující lékař byl hůře využitelný pro rutinní práci. Další měsíční pobyt by mohl být za další rok, kde steoretickou přípravou vzádech by mohl více zpobytu profitovat. Poslední měsíční pobyt by mohl být krátce před atestací, kde by mohl frekventant získat odpovědi na otázky, na které zatím nezná odpoěvdi. Navrhuji též, aby jméno pověřeného školitele bylo uvedeno vdokumentaci, kterou bude lékař předkládat zkušební komisi. Školitel by měl pak větší motivaci a zodpovědnost za průběh přípravy,“ poznamenává primář Luboš Kotík.

Plošná evaluace pracovišť a státní finance do vzdělávání

Redakce MT zjišťovala názory na úroveň stáží také mezi těmi, kterých se postgraduální vzdělávání týká. Podle lékařů vpředatestační přípravě je nadmíru obtížné najít stáž, která má jasnou koncepci a pravidla.

„Najdou se lékaři, kteří si určitou zkušenost či novou znalost ze stáže odnesli a najdeme specializovaná pracoviště, kde se lékaři stážistům skutečně věnují. Pokud ale budeme zobecňovat a budeme hodnotit stáže jako celek, tak ano, průměrná kvalita stáží je podle zkušeností našich kolegů ve specializační přípravě velmi slabá,“ říká místopředseda sdružení Mladí lékaři o.s.MUDr. Martin Kočí.

Systém podle něj funguje tak, že mladí doktoři si mezi sebou ústně předávají informace o tom, kam se na stáž jít vyplatí, kam nikoliv, resp. kde si to lékaři "rychle a bezbolestně odkroutí", kde si to "tvrdě odpracují" formou administrativní činnosti anebo kde se něčemu přiučí.

Lékaři vpředatestační přípravě by proto přivítali, aby namísto současného chaosu vpostgraduální výuce byly zavedeny systematické nezávislé evaluace kvality výuky na akreditovaných pracovištích.

„Někde se na pracovištích se stážujícími lékaři nepočítá a jsou tam "tak nějak navíc" a jenom pozorují provoz, aniž by do něj byli správně zapojeni. Jinde je naopak provoz pracovišť do velké míry závislý právě na stážistech, kteří pak vykonávají převážně provozně-administrativní činnosti a jsou jakousi levnou pracovní silou (dokonce za možnost stáže platí), aniž by měli možnost poznat celé pracoviště a zapojit se do všech činností, které by pro ně byly přínosem,“ říká MUDr. Jiří Šedo, předseda sdružení Mladí lékaři poukazuje na to, že v ČR se nikdo systematickému hodnocení kvality specializačního vzdělávání lékařů nevěnuje.

„Stát by měl převzít za vzdělávání lékařů zodpovědnost v tom smyslu, že všechny náklady vyplývající z povinných stáží bude nemocnicím hradit v plné míře tak, jak to dělají všechny země, které chtějí mít kvalitní specialisty. Zároveň by ale bylo nutné provádět i plošnou evaluaci a kontrolovat důsledně kvalitu vzdělávání. Bez toho nelze plošně zvýšení kvality vzdělávání lékařů očekávat,“ navrhuje MUDr. Šedo.

Iva Bezděková, www.tribune.cz
Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky