Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 21. duben 2021 | Svátek má Alexandra
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Regulace jsou menší, přesto s nimi mají lékaři problémy

foto: Shutterstock.com

Regulace jsou menší, přesto s nimi mají lékaři problémy

22.05.2015 14:26
Zdroj: www.tribune.cz
Autor: ivb
Regulačních srážek je čím dál méně, tvrdí VZP. Ostatní pojišťovny se přidávají – za poslední dva roky se týkaly jen minima lékařů, nejčastěji za vyžádané služby. Stále se však se ozývají lékaři, kteří si před pojišťovnami připadají jako poddaní. Principům regulací nerozumějí...

"Pojišťovna mi oznámí, že jsem překročil limity a dá mi finanční srážku. Ta se strhává z další faktury, nebo faktur. Když chci konkrétně sdělit, kde jsem moc léčil, nechtějí mi to zpočátku říci. Když hodně tlačím a požádám o přehled nejdražších pacientů, po nějaké době mi je neochotně pošlou. Já pak napíši k jednotlivým pacientům svůj komentář a očekávám, že se se mnou bude revizní lékař o těchto případech bavit. Ale nic takového se neděje. Pojišťovna mi pouze obecně sdělí, že mi něco uznala, něco ne. Pojišťovna se chová jak panstvo a doktor je jako bezzemek,“ popisuje své negativní zkušenosti spojišťovnou pražský praktický lékař MUDr. Petr Bouzek.

Také MUDr. David Halata ze Vsetínska si myslí, že pojišťovny nemotivují lékaře ke kvalitní péči, spíše naopak. „Zdravotní pojišťovny sledují průměrné náklady lékaře na jednoho pacienta. Lékaře s nízkými a nejnižšími náklady dokonce ještě finančně odmění bez jakékoliv snahy sledovat, jak kvalitní tato poskytnutá péče byla. Skutečně dobře pracujícího lékaře s nutně vyššími průměrnými náklady pokutují. Mnohdy je pak výhodnější ordinovat co nejméně a získat pak ještě za to bonus od pojišťovny.“

Všeobecná zdravotní pojišťovna ale oponuje, že na základě dohod s Českou lékařskou komorou je vůči lékařům votázce regulací mnohem vstřícnější. „Pro vyúčtování za rok 2014 přislíbila VZP, že k regulacím přistoupí stejně vstřícně jako v předchozím roce. Důvodem je, že ambulantní segment následuje doporučení pojišťovny ve formě pozitivních listů na léky a pomáhá tak VZP šetřit. Je to už třetí rok v řadě, co pojišťovna neprovádí žádné regulace za léky.“

Právník JUDr. Ondřej Dostál však poukazuje na to, že dohoda pojišťovny sČeskou lékařskou komorou je zprávního hlediska zcela špatná. „VZP nakládá s penězi pojištěnců, a to nikoliv dle libovůle, ale dle závazných právních předpisů. Podle těch, které platily v roce 2013 (úhradová vyhláška), mají povinnost uplatnit regulaci vždy, pokud jsou překročeny vyhláškové limity, a současně není prokázáno, že je dána některá zvýjimek. Pojišťovna nemůže uplatňovat či neuplatňovat regulaci dle libovůle nebo dle dohod s různými spolky, stejně jako finanční úřad nemůže odpouštět daňové nedoplatky jak a komu si usmyslí," poznamenává JUDr. Dostál.

Pětatřicet zregulovaných lékařů za celkem 18 milionů korun

Podle informací Všeobecné zdravotní pojišťovny je počet regulací vposledních letech velmi malý. „Vroce 2013 uplatnila pojišťovna regulaci pouze u 35 poskytovatelů ambulantní péče. Ve třech případech šlo o praktické lékaře, regulováni byli tři gynekologové a 29 specializovaná ambulantní péče,“ odpověděl na dotaz Medical Tribune mluvčí Oldřich Tichý stím, že nejvíce regulací se týkalo genetiků. Mluvčí pojišťovny dále vysvětluje, na základě jakého klíče byli právě tito regulovaní lékaři vybráni:

„VZP neregulovala žádného poskytovatele, který překročil limit o méně než 200 tisíc korun. U těch poskytovatelů, kteří limit překročili o více než 200 tisíc korun, posuzoval oprávněnost překročení limitu rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru.Na základě tohoto posouzení bylo následně rozhodnuto, že VZP přistoupila kregulacím u konkrétních 35 poskytovatelů,“ odpovídá Oldřich Tichý.

Zpodkladů pojišťovny je zřejmé, že celková hodnota uplatněné regulace vpředloňském roce byla 18.5 milionů korun. Je zajímavé, že na jednoho poskytovatele tak vprůměru vychází půlmilionová pokuta za překročení regulací. Zůstává také nejasné, jakým způsobem probíhají smírčí řízení mezi lékaři a pojišťovnou, a jak tato řízení nakonec dopadají.

SPL: Odůvodnění nákladů na péči je vpraxi složité

Sdružení praktických lékařů potvrzuje, že vposledních letech je počet uplatněných regulací vůči praktikům poměrně nízký. „Případů regulací je v segmentu praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost v posledních letech naprosté minimum. V současnosti řešíme dva případy regulací za rok 2013. Jde o regulace na vyžádanou péči – tedy laboratorní vyšetření a komplementární vyšetření,“ odpovídá na dotaz MT právník sdružení Mgr. Jakub Uher.

Lékař, kterému je vyměřena regulace, má sice možnost péči odůvodnit, ale v praxi je toto podle Mgr. Uhra velmi obtížné a náročné.„Vzhledem k tomu, že nejde o jeden konkrétní úkon, indikaci či předpis léku, je to tak, že musí být odůvodněna minimálně péče ve finančním vyjádření odpovídající překročení limitu. Pokud lékař odůvodnění provede, pak je v zásadě na zdravotní pojišťovně, zda odůvodnění uzná, či jej uzná alespoň z části. Potom už je řešením pouze soudní spor, který je ovšem časově náročný a řada lékařů jej nechce absolvovat s obavou z „odvetných akcí“ ze strany pojišťovny,“ upozorňuje právník SPL.

Regulace lékařů ze strany pojišťoven

U kolika procent lékařů uplatnila pojišťovna regulační srážky v jednotlivých segmentech a v jakém objemu?Jakou měrou se podílí na celkových regulacích regulace za léky, ZUMy, vyžádanou péči anebo další?Jak dopadají smírčí řízení? Jsou veřejně přístupné informace o tom, u kterých lékařů a v jaké míře VZP nakonec regulační srážky neuplatní?

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Data za rok 2013 poskytujeme vtabulce níže. Konečná data za rok 2014 ještě nejsou kdispozici. Obecně mohu dát kdispozici informaci, kterou VZP zveřejnila loni vprosinci a která vyplývá zdohod sČLK: „Pro vyúčtování za rok 2014 VZP přislíbila, že k regulacím přistoupí stejně vstřícně jako v předchozím roce. Důvodem je, že ambulantní segment následuje doporučení pojišťovny ve formě pozitivních listů na léky, a pomáhá tak VZP šetřit. Je to už třetí rok v řadě, co pojišťovna neprovádí žádné regulace za léky.“ Dále mohu upřesnit, že nejvíce regulováni byli genetici. Regulační srážky se týkají výhradně vyžádané péče. Na nic jiného uplatněny nebyly.VZP neregulovala žádného poskytovatele, který překročil limit o méně než 200 tisíc korun.U těch poskytovatelů, kteří limit překročili o více než 200 tisíc korun, posuzoval oprávněnost překročení limitu rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru. Na základě tohoto posouzení bylo následně rozhodnuto, že VZP přistoupila kregulacím u konkrétních 35 poskytovatelů. Regulace (ne)uplatňuje VZP na základě dohody sČLK. Obsah této dohody, ze kterého plyne, vjakých případech (ne)bude pojišťovna regulovat, byl zveřejněn na tiskové konferenci vprosinci 2013 a následně vtiskové zprávě, která je veřejně dostupná ZDE.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Vyjdeme-li ze znění úhradové vyhlášky (v případě roku 2015 jde o vyhlášku 324/2014 Sb.), pak jsou pod "regulačním omezením" uvedeny regulační omezení na zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál, regulační omezení na preskripci léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, regulační omezení na vyžádanou péči v odbornostech 222, 801 - 823. Tyto regulační omezení nebyly ZP MV ČR vůči PZS za rok 2014 uplatněny (doúčtování lůžkových PZS prozatím neproběhlo). Stejný postup zvolila ZP MV ČR i v předchozích dvou letech.

Regulační srážky vambulantním segmentu za rok 2013

Segment Počet PZS
s uplatněnou
regulací
Počet PZS
celkem
Podíl PZS
s regulací

Hodnota
uplatněné
regulace (Kč)
Celkové
úhrady (Kč)
Podíl
regulace/
úhrada
PL a PLDD 3 6 678 0,04% 681 512 7 811 536 000 0,0087%
Gynekologie 3 1 294 0,23% 3 953 194 1 822 694 000 0,2160%
Spec. amb. péče 29 6 108 0,47% 13 867 307 11 521 670 000 0,1200%
Celkem PAS 35 14 080 0,25% 18 502 013 21 155 900 000 0,0874%

Oborová zdravotní pojišťovna

V posledních dvou letech OZP neuplatňovala žádnému poskytovateli regulační srážku za předepsané léčivé přípravky a zdravotní prostředky jelikož v roce 2013 i 2014 skutečná výše nákladů OZP za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky nepřevýšila plánovanou výši nákladů ze zdravotně pojistných plánů OZP pro rok 2013 a 2014. Regulační srážky za indukované služby komplementu OZP neuplatňovala za rok 2014, obdobně jako u léků byl důvodem fakt, že plánovaná výše nákladů na zdravotní služby komplementu ze zdravotně pojistného plánu OZP na rok 2014 nebyla ve skutečnosti překročena. Za rok 2013 OZP uplatnila regulační srážky za vyžádané služby komplementu pouze u 3,4% z celkového počtu smluvních poskytovatelů v segmentu praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, u 6,1% z celkového počtu smluvních poskytovatelů v segmentu gynekologických zdravotních služeb a u 5,0% z celkového počtu smluvních poskytovatelů OZP v segmentu ambulantních specializovaných služeb.

Revírní bratrská pokladna

Zaléta 2011 a 2012 Revírní bratrská pokladna regulační srážky neuplatňovala a neuplatní je ani za rok 2014. Za rok 2013 byla uplatněna regulace pouze vsegmentu poskytovatelů ambulantní specializované péče, a to vůči 18 zařízením, tj. 0,85 % smluvních poskytovatelů této péče, vcelkovém objemu 482 tis. Kč, což reprezentuje cca 0,07 % ročních výdajů RBP na zdravotní služby předmětného segmentu. Uplatněná regulace se týkala preskripce léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a vykázaného ZUM, nikoli vyžádané péče. Smírčí řízení nebyla ze strany dotčených poskytovatelů vyvolána. U části poskytovatelů (mimo výše uvedená data) bylo na základě jejich zdůvodnění od regulací ustoupeno. Bližší informace ktomuto kroku však nezveřejňujeme.


Iva Bezděková, www.tribune.czCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky