Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 22. duben 2021 | Svátek má Evžénie

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Změna vzdělávání sester: Vlk se nažral a koza zůstala celá

Změna vzdělávání sester: Vlk se nažral a koza zůstala celá

15.02.2016 14:18
Zdroj: www.osetrovatelstvi.info
Autor: Lenka Šnajdrová

Ministr zdravotnictví Němeček slíbil poslat vbřeznu do vlády návrh změny zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, a jak slíbil, tak činí. Rovněž slíbilzjednodušení vzdělávání sestera protože návrh zákona užspatřil světlo světa, můžeme se podívat, jak jednoduché to bude.

Návrh zákona přináší změny např. voblasti získávání registrace sester, radiologických asistentů, fyzioterapeutů a voblasti akreditace vzdělávacích programů a specializačního vzdělávání. Dále zavádí obor dětská sestra jako kvalifikační, nikoli jako specializaci. Ty netrpělivě očekávanézměny ve vzdělávání sester a zdravotnických asistentů jsou tu také, a těm se budu ve svém komentáři věnovat. Bude to dlouhé, uvařte si kávičku:-)

Změna č. 1: Zákon zavádí nový obor PRAKTICKÁ SESTRA

Kdo je praktická sestra?

 1. Absolvent SZŠ v oboru praktická sestra
 2. Absolvent SZŠ v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019
 3. Absolventi akreditovaných kvalifikačních kurzů voboru praktická sestra či zdravotnický asistent a další, kdo doposud získali způsobilost zdravotnického asistenta

Co to znamená ve člověčině?

Od školního roku 2019/2020 se budou na SZŠ vzdělávat praktické sestry a všichni, kdo do té doby získali kvalifikaci zdravotnického asistenta se stávají automaticky praktickou sestrou nebo praktickým ošetřovatelem, vpřípadě mužů.

Co dělá praktická sestra?

Zákon: Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče pododborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Co to znamená ve člověčině?

 1. Praktická sestra bude vykonávat některé činnostipod odborným dohledem (stejně jako nyní zdravotnický asistent)
 2. Praktická sestra se nemůže registrovat (stejně jako nyní zdravotnický asistent)
 3. Praktická sestra nemůže získat specializaci (stejně jako nyní zdravotnický asistent)

Co je odborný dohled?

Zákon: Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo kekterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady, pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a vrozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis7a). Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut vrozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Odborný dohled je vnávrhu zákona upraven, nově obsahuje věty: Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis7a). Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Co to znamená ve člověčině?

Znamená to, že praktická sestra bude pod odborným dohledem a podle pokynů dohlížejícího pracovníka vykonávat činnosti určené vyhláškou. To tajemné číslo7a)označuje vyhlášku č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. To je ta skvělá vyhláška, podle které současný zdravotnický asistentmůže aplikovat nitrožilní lékya zároveňnemůže aplikovat nitrožilní léky. Mluví se ale o tom, že bude novelizována,tak snad bude přesnější.

Dále to znamená,že praktická sestra může klidně sloužit sama, pokud bude mít kdispozici na telefonu dohlížející sestru (porodní asistentku), která bude schopna vpřípadě potřeby dostavit se do 30 minut na pracoviště.

Změna č. 2: Zákon zavádí možnost zkráceného kvalifikačního studia všeobecných sester na VOŠ

Vzdělání sester zůstává až na jeden bod stejné, nadále je nutné pro pozici všeobecné setry vystudovat VOŠ/VŠ a způsobilost mají samozřejmě nadále i sestry vzdělané podle dřívějších předpisů (se „starou zdrávkou“). Tím jedním bodem je přidaný odstavec zákona:

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním

c) studia voboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti kvýkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl vsouladu s§ 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijat do vyššího ročníku než prvního,

Co to znamená ve člověčině?

Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ

 1. Praktická sestra
 2. Zdravotnický záchranář
 3. Porodní asistentka
 4. Dětská sestra, která vystudovala bakalářský stupeň VŠ nebo VOŠ voboru dětská sestra

která vystuduje na VOŠ obor všeobecná sestra, aniž by absolvovala celou VOŠ – může být přijata do ročníku vyššího než prvého ( tzn. do ročníku druhého či třetího), podle podmínek stanovených školským zákonem.

Všeobecnou sestrou se může, tak jako tomu bylo dříve, stát:

 1. Absolvent jakékoli střední školy smaturitou, který vystuduje obor ošetřovatelství na VOŠ či VŠ vklasickém tříletém režimu.Čili absolvent gymnázia nebo zdravotnického lycea nemůže studovat jen rok.
 2. I absolvent SZŠ voboru zdravotnický asistent/praktická sestra si může zvolit klasické tříleté studium na VŠ/VOŠ

Jak bude vypadat zkrácené studium na VOŠ

Školský zákon stanoví pro přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole tyto podmínky:

(1) Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

(2) V případě zdravotnických oborů může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.

Co to znamená ve člověčině?

Výše uvedená podmínka znamená, že uchazeč o tento způsob zkráceného studia na VOŠ může dělat přijímací zkoušku. Ředitelnemusí přijmout uchazeče hned do třetího ročníku, ale třeba do druhého. Zákon nestanoví, zda studium mábýt denní nebo kombinované. Dále to znamená, že student zkráceného studia na VOŠ musí studium zakončit absolutoriem a získat neakademický titul DiS. stejně jako studenti ve standardním tříletém studiu.

Závěr

Závěr vyjadřuje můj osobní názor.

Nyní tu máme všeobecné sestry a zdravotnické asistenty, kteří svým názvem představují odlišnost. Vpřípadě názvu všeobecná sestra a praktická sestra tak nějak nevím, jak moc jsou obory odlišné a navíc praktická sestra ve mně vyvolává představu, že existují sestry nepraktické. Dokážu si představit, že označení praktická sestra je atraktivnějsí než zdravotnický asistent, ale nejsem si jistá, zda to především u laické veřejnosti a zájemců o studium na SZŠ nebude vyvolávat další chaos.

Vezmeme-li vpotaz, že praktická sestra bude stále pod odborným dohledem, vychází mi ztoho, že její pozice bude nadále (stejně jako u ZA) složitá a neatraktivní, a stejně jako většina ZA budou praktické sestry usilovat o vzdělání všeobecné sestry.

Vezmeme-li vpotaz, že odborný dohled je vzákoně nyní specifikován jako telefonický, vychází mi ztoho, že praktické sestry budou ohroženy „zneužíváním“ ještě více než ZA. Mohou být ponecháni na pracovišti samotní a natlačeni do kompetencí všeobecné sestry (za plat praktické sestry). Odborný dohled považuji za opičárnu nemající obdoby. Jsem – li zaučený pracovník, tak buď mám vzdělání a schopnosti k tomu, udělat nějakou práci – a pak ji udělám se vší zodpovědností, nebo vzdělání a schopnosti nemám, a pak na tu práci nemám co sahat, ani kdyby na mě dohlíželo FBI. A naopak, jakožto zaučený pracovník můžu dohlížet a kontrolovat nové kolegy, ale požádá-li mě o radu či pomoc někdo po telefonu s třicet minut dlouhým kabelem, nejsem si jistá, zda to pro mě není příliš velká zodpovědnost, která notabene není zaplacená.

Vezmeme-li vpotaz, že vyhláška o činnostech může kompetence praktické sestry zvýšit směrem ksamostatnější práci, pak je na místě se ptát – jaký bude vpraxi rozdíl mezi praktickou a všeobecnou sestrou? Zvýší se kompetence i všeobecným sestrám?

Vezmeme-li vpotaz, že pouze jeden rok studia na VOŠ a úspěšné vykonání absolutoria, a možná i při zaměstnání, bude extrémně náročný, vychází mi ztoho, že tento způsob studia si mohou zvolit jen extrémně dobří studenti (a tím nemyslím jen znalosti, ale i další předpoklady jako třeba výdrž). Ze svých zkušeností soudím, že extrémně dobří studenti dnes volí studium na gymnáziu spíše než studium na SZŠ , a extrémně dobří studenti ze SZŠ volí spíše vysokoškolské vzdělání než VOŠ, takže se ptám, kdo se do toho zkráceného studia pohrne a kolik studentů ho řádně dokončí?

Duplicita VOŠ a VŠ je dlouhodobě kritizována, protože stát hradí odbornou kvalifikaci 2x. Absolventi ze staré SZŠ studují ještě VOŠ, absolventi VOŠ opět VŠ, obor zdravotnický asistent má část školních znalostí shodných se všeobecnou sestrou. Bohužel tento návrh ji minimálně v oboru všeobecná sestra neodstraňuje, ale roli VOŠ spíše posiluje.

Aby nedošlo kmýlce, zdravotnickým asistentům to zkrácené studiu přeju,dokonce jsem ho sama navrhovala, ale líbilo by se mi zapředpokladu, že se bude jednat o přechodné opatření, než se obor ZA zruší. A zatím to vypadá, že se nezruší, jen se bude jmenovat praktická sestra a byť bude mít nové (patrně náročnější) školní osnovy, odborný dohled jí stejně zůstane.

Máme tu všeobecné sestry se SZŠ, sestry DiS., sestry bakalářky, sestry magistry, nyní přibudou ještě praktické sestry a sestry DiS., s ročním možná dvouletým vzděláním na VOŠ. On to sice na nich v praxi pak nikdo nepozná, že studovaly na VOŠjen rok, ale asi nezabráníme tomu, aby kromě sporů mezi sestrami a ZA nevznikaly ještě třenice další. Čím víc chaos, tím víc české zdravotnictví?

Zatím se neví, zda tato změna bude schválena tak jak je, ale bude-li, tak sama o sobě podle mě více personálu do zdravotnických zařízení nepřivede. Studium praktické sestry na mě nepůsobí o nic atraktivněji než studium zdravotnického asistenta, a zkrácené studium na VOŠ určitě nebude pro svou náročnost pro každého, takže ani nějaké výrazné „zjednodušení“ vzdělání zákon nepřináší. Systém registrace a získávání kreditů zůstává víceméně stejný. Takže za mě změny typu „ vlk se nažral a koza zůstala celá.“ Ale třeba se mýlím, a za 10 let budeme mít plná zařízení nadšených všeobecných a praktických sester.

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.infoCopyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky