Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Středa 23. září 2020 | Svátek má Berta
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Podiatrická péče v ČR

Podiatrická péče v ČR

Medical Tribune 03/2016
29.02.2016 15:06
Autor: MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Syndrom diabetické nohy (SDN) je definován jako porucha tkání nohy distálně od kotníku, způsobená diabetickou neuropatií a různým stupněm ischémie. Odborná péče o pacienty s tímto syndromem se většinou odehrává v podiatrické ambulanci, která hraje nezastupitelnou roli v péči o pacienty se SDN. Podle odborných doporučení by se jejich počet v ČR měl pohybovat kolem stovky. A jaká je realita? Podle externích auditů je podiatrických ambulancí méně než polovina tohoto počtu a úplně optimální není ani jejich regionální rozložení. Kromě toho by bylo zapotřebí zlepšit jejich personální i přístrojové vybavení.

Podle Národního diabetologického programu 2012–2022 a na základě aktualizace Mezinárodního konsensu pro syndrom diabetické nohy je péče o pacienty se syndromem diabetické nohy organizována ve třech úrovních. Prvním stupeň je tzv. minimálním modelem – lékař, který je vyškolený v podiatrii, a podiatrická sestra, pracující kdekoli v nemocnici nebo ambulantní sféře, druhým stupněm je intermediární model, který představuje podiatrická ambulance, a třetí stupeň představuje specializované podiatrické pracoviště, které oproti klasické podiatrické ambulanci poskytuje navíc superkonziliární služby, edukuje další zdravotnické pracovníky, je napojené na větší nemocnici s odbornými pracovišti a provádí výzkum i inovaci diagnostických a terapeutických metod.

Náplň práce podiatrických ambulancí

Mezi činnosti, které zajišťují podiatrické ambulance, patří identifikace vysoce rizikových pacientů s diabetem, edukace a prevence vzniku ulcerace, ošetření preulcerativních lézí u rizikových pacientů, vyšetření etiologie a léčba pacientů s diabetickou ulcerací a v neposlední řadě také dispenzarizace pacientů se syndromem diabetické nohy.

Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy vyžaduje multidisciplinární spolupráci, je tedy týmovou záležitostí. V čele týmu podiatrické ambulance stojí atestovaný diabetolog‑endokrinolog vyškolený v podiatrii, který je koordinátorem péče a zodpovídá za všechny fáze diagnostiky a léčby pacientů. Musí umět zhodnotit závažnost léze, určit stupeň neuropatie a ischémie a musí umět provádět débridement a přípravu spodiny rány. Diabetolog rozhoduje o nutnosti hospitalizace, antibiotické léčbě, léčbě diabetu a přidružených interních onemocnění. Ve spolupráci s intervenčním radiologem a cévním chirurgem rozhoduje o nutnosti případné revaskularizace a společně s protetikem či ortopedem volí způsob odlehčení končetiny.

Dalším velmi důležitým členem týmu je podiatrická sestra, což je všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí v podiatrii po absolvování certifikovaného kursu. Podiatrická sestra se společně s lékařem stará v podiatrické ambulanci o pacienty se syndromem diabetické nohy, podílí se na lokální léčbě ulcerací, samostatně provádí edukace pacientů, zajišťuje prevenci vzniku ulcerací u rizikových pacientů a je schopna samostatně ošetřit preulcerativní léze. Podle potřeby spolupracuje s lékařem i na dalších úkonech (stěry, odběry) a participuje na neinvazivních neurologických a cévních vyšetřeních a měření kožní teploty.

V podiatrickém týmu nesmí chybět chirurg vyškolený v podiatrii, který zajišťuje débridement rozsáhlejších lézí a provádí akutní, kurativní nebo profylaktické chirurgické výkony na nohou diabetiků. Spolu s diabetologem rozhoduje i o nutnosti nízké nebo vysoké amputace. Dalšími členy podiatrického týmu jsou i angiolog podílející se na vyšetřování stupně ischémie, intervenční radiolog a cévní chirurg, kteří zodpovídají za provedení revaskularizace, dále ortoped a protetik.

Protetik zodpovídá za výrobu terapeutické obuvi, individuálních odlehčovacích ortéz a za další pomůcky sloužící k odlehčení ulcerace.

Podiatrická ambulance by měla fungovat alespoň jeden pracovní den v týdnu a měla by zajišťovat spádovou oblast optimálně pro asi 100 000 obyvatel, takže v ČR by za ideálních okolností mělo pracovat sto podiatrických ambulancí druhého a třetího stupně.

V současné době je registrováno v ČR celkem 34 podiatrických ambulancí – adresy, kontakty a ordinační hodiny jsou k dispozici na adrese http://www.diab.cz/seznam‑podiatrickych‑ambulanci.

Nezbytnou součástí práce podiatrické ambulance je i hodnocení kvality péče pomocí externích a interních auditů. V posledních letech je pravidelně jednou za dva roky prováděn externí audit, při kterém jsou všechny ambulance obeslány dotazníkem na jednotlivé formy činnosti, přístrojové vybavení a počty ošetřených pacientů. Z těchto auditů vyplývá, že průměrná ordinační doba lékaře v podiatrické ambulanci je 24,7 hodiny týdně, každá ambulance ošetří v průměru 28 diabetiků s ulcerací za týden. Podiatrické sestry provádějí edukace pacientů ve všech ambulancích, ve 27 z nich provádějí i samostatné ošetření preulcerativních lézí. Vyšetření neuropatie je standardem ve všech podiatrických ambulancích, kdežto důsledné vyšetření angiopatie (včetně změření palcových tlaků nebo vyšetření transkutánní tenze kyslíku) je zavedeno jen v polovině z nich. Ostrý débridement provádí 32 ambulancí, larvální léčbu má k dispozici 19 ambulancí a léčba rány pomocí podtlaku (V.A.C.) je dostupná ve dvaceti ambulancích.

Na workshopu pro zástupce podiatrických ambulancí, který se konal 26. listopadu jako součást konference Syndrom diabetické nohy, bylo odsouhlaseno i pravidelné provádění interních auditů. První z nich bude zahájen na jaře 2016. Doporučeno bude nabrat třicet konsekutivních pacientů a za půl roku zhodnotit jejich osud – kolik bylo provedeno revaskularizací, kolik nízkých a vysokých amputací, kolik pacientů bylo léčeno antibiotiky atd.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky