Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 20. leden 2020 | Svátek má Ilona
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Poslanci přehlasovali senát a schválili i novelu zákona o vzdělávání

foto: JupiterImages

Poslanci přehlasovali senát a schválili i novelu zákona o vzdělávání

01.02.2017 07:06
Zdroj: MT
Autor: kol
Zatímco vláda si od novely zákona o vzdělávání lékařů slibuje stabilizaci a zkvalitnění systému vzdělávacího systému, senátoři většinově zastávali téměř opačný názor. Změny podle nich ke zjednodušení a zpřehlednění systému režimu vzdělání nepovedou, pouze zakonzervují a prohloubí neutěšený stav zdravotnictví.

Poslanci 31. ledna odhlasovali a poslali k podpisu prezidenta i další z kontroverzních zdravotnických zákonů, který jim byl vrácen Senátem - novelu zákona 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Touto novelou, která je již nyní označována za nedokonalou a kompromisní, mimo jiné zanikne samostatný základní specializační obor praktického lékařství pro děti a dorost, což zůstává ohniskem řady sporů.

Zatímco vláda spolu s většinou poslanců si od novely slibují stabilizaci a zkvalitnění vzdělávacího systému, většina senátorů a velká část lékařů zastává téměř opačný názor. Novelu zcela odmítla i Čeká lékařská komora. Změny podle nich ke zjednodušení a zpřehlednění systému vzdělání nepovedou, pouze zakonzervují a prohloubí neutěšený stav zdravotnictví. Novelu nakonec podpořilo 124 ze 150 přítomných poslanců, proti bylo 17.

Terčem kritiky byly zejména úpravy, kterými vládní předlohu při předchozím projednávání celkově pozměnila dolní komora. Ačkoli původní návrh předpokládal snížení základních specializačních oborů o více než čtvrtinu, ze 46 na 33, Sněmovna jich schválila 43. Novelou by měl vzrůst počet základních kmenů, které jsou součástí specializačního vzdělávání lékařů, a to ze 17 na 19. Vláda původně navrhovala 18 kmenů.

„Přestože se předložený návrh zákona poněkud odchýlil od původního vládního návrhu v jednom ze zamýšlených cílů, a to od záměru výrazně zredukovat základní obory, je jeho výsledné znění maximálně možným odborným i politickým kompromisem. Ono odchýlení, které také bylo předmětem diskuse, spočívá v tom, že namísto navrhované redukce ze 46 na 33 specializačních oborů došlo nakonec pouze k redukci na 43 specializačních oborů. V počtu specializačních oborů není jednotná ani EU, ale počty oborů v nejvyspělejších zemích se pohybují právě kolem 43,“ uvedl na začátku projednávání novely ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

Problém s počtem oborů vznikl podle poslance Leoše Hegera již v roce 2004, kdy vzniklo 83 oborů a už tehdy byly v zákoně a potom se dostaly teprve do vyhlášky a postupně byly redukovány na současných 43. Bohužel těch zbylých 40 zůstalo jako obory specializační a není velmi dobře definován jejich vztah ke kompetencím lékařů, není definováno, co může dělat lékař, který vystuduje základní obor, a co ten, který studuje potom obor nástavbový. „Pokud zákon projde, bude v rukou Ministerstva zdravotnictví, které má na to značné exekutivní pravomoci pomocí vyhlášek nadefinovat podmínky a hlavně spektrum činností ve výše specializovaných nástavbových oborech, které by měly být opravdu rezervované jenom na výjimečné činnosti, které nebudou v základních oborech vyučovány ve standardním curriculu. Jinak znovu opakuji, že já a řada mých spolupracovníků jsme přesvědčeni, že ten zákon přinese výraznou inovaci do toho současného stavu,“ uvedl Heger.

Opačného názoru byl ale např. poslanec Ludvík Hovorka, podle něhož novela neřeší téměř nic z původních záměrů. „Tato novela měla zjednodušit systém postgraduálního vzdělávání, což není zcela splněno. Vzdělávání je nadále roztříštěno mezi osm lékařských fakult a Institut postgraduálního vzdělávání lékařů, a to včetně zařazování do oborů a atestací… Snížení počtu oborů - opět nesplněno… Zřízení fakticky personálně neobsazeného oboru maxiofaciální chirurgie, vyřazení základních oborů angiologie, pracovního lékařství a traumatologie. Rovněž velmi problematického zrušení oboru nebo sloučení oboru praktický lékař pro děti a dorost s oborem pediatrie nelze v žádném případě považovat za rozumnou reformu. Nadále tedy přetrvává atomizace oboru postgraduálního vzdělávání,“ je přesvědčen Hovorka, podle něhož nesplněno zůstává i zjednodušení financování postgraduální přípravy a nadále zůstává beze změny velmi složitý a administrativně náročný systém rezidenčních míst, který navíc zvýhodňuje pouze některé obory specializačního vzdělávání.

Přehled přínosů přijaté novely podle MZ ČR

* Poprvé vymezuje do právního řádu ČR přesným způsobem kompetence lékaře ve specializační přípravě tím, že definuje odborný dozor nad lékařem bez základního kmene a odborný dohled nad lékařem po kmeni, čímž pomůže právní jistotě lékařů školenců i těch, kteří je školí,

* přesně definuje školitele a dává mu kompetence stanovit rozsah činností školence,

* předpokládá vytvoření prováděcích právních předpisů, které pomohou vymezit kompetence lékaře ve specializační přípravě,

* zkvalitňuje průběh aprobačního řízení vymezením přímého odborného vedení,

* zpřísňuje průběh aprobačního řízení přesným vymezením obsahu odborné praxe v rámci aprobačního řízení (nově bude moci obsah aprobace výrazněji ovlivnit příslušná profesní komora),

* zpřísňuje průběh aprobačního řízení podmínkou absolvovat odbornou praxi na akreditovaném pracovišti, nově se totiž akreditace udělují i pro zajištění odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky,

* vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené a osobám pečujícím o dítě do zahájení povinné školní docházky, neboť se jim bude do specializačního vzdělávání započítávat praxe, která nesmí být menší než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby,

* vychází vstříc osobám na rodičovské dovolené, které jsou zařazeny do oboru specializačního vzdělávání pediatrie, neboť na základě doporučení odborné pediatrické společnosti jim bude do specializačního vzdělávání započítána péče o vlastní dítě,

* vychází vstříc osobám, které přerušily výkon povolání lékaře, neboť o rok prodlužuje lhůtu, po kterou není potřeba vykonat tzv. doškolení. Poprvé je taktéž přesně definováno přerušení výkonu povolání lékaře a vylepšena definice doškolení,

* snaží se zabezpečit vylepšení průběhu atestační zkoušky poskytnutím zpětné vazby školiteli,

* zřizuje tzv. vzdělávací rady lékařů, zubních lékařů a farmaceutů,

* nově definuje složení akreditačních komisí,

* zjednodušuje proces akreditací, neboť žádosti o akreditaci na kmen nemusí být předkládány akreditační komisi,

* nově definuje složení atestačních komisí a vyhlašování termínů atestačních zkoušek.

kolCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky