Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 29. květen 2020 | Svátek má Maxmilián a Maxim
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Užívání antidepresiv v těhotenství nezvyšuje riziko autismu u dětí

Foto: Shutterstock

Užívání antidepresiv v těhotenství nezvyšuje riziko autismu u dětí

Medical Tribune 09/2017
10.05.2017 10:47
Zdroj: MT
Autor: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Nejméně deset let se objevují zprávy, které dávají do souvislosti poruchy autistického spektra u dětí s užíváním antidepresiv jejich matkami během těhotenství. Často je tento negativní vliv připisován selektivním inhibitorům zpětného vychytávání serotoninu. Důkazy o příčinné souvislosti mezi oběma jevy ale stále nejsou přesvědčivé.

Ověření cílenými studiemi je komplikované, protože deprese zdaleka nejsou homogenní v typech projevů i jejich intenzitě. Z etického hlediska je prakticky nemožné provést randomizovanou studii s potřebnou kontrolní skupinou, která by neužívala antidepresiva. Není proto jasné, zda pozorované zvýšené riziko poruch autistického spektra souvisí se samotnými depresemi matek a jejich genetickým základem, nebo zda je to důsledek vlivu antidepresiv na vývoj mozku embrya či plodu. Obě možnosti přitom připadají v úvahu, protože serotonin hraje při vývoji mozku významnou roli a řada studií potvrdila genetické propojení mezi sklonem k depresím a rizikem výskytu poruch autistického spektra.

Dvě nové studie publikované v předním lékařském časopise Journal of the American Medical Association se pokusily rozplést vztahy mezi užíváním antidepresiv v těhotenství a rizikem poruch autistického spektra u dětí pomocí velice důkladného statistického vyhodnocení dat z velkých souborů. Americko‑švédský tým vedený Ayeshou Sujanovou z Indiana University sledoval vztah mezi užíváním antidepresiv v prvním trimestru gravidity a výskytem poruch autistického spektra či hyperaktivity a poruch soustředění u více než 1,5 milionu dětí. Data z velmi důkladných švédských registrů dovolila zahrnout do hodnocení i faktory rodinného prostředí, doby vystavení antidepresivům a vlivy otce. Užívání antidepresiv v prvním trimestru gravidity bylo spojeno s malým nárůstem rizika předčasného porodu. Spojitost s rizikem poruch autistického spektra nebo s hyperaktivitou a poruchami soustředění byla neprůkazná. Pokud bylo možné porovnat výskyt poruch autistického spektra u dětí, které během intrauterinního vývoje nebyly vystaveny působení antidepresiv, s jejich vlastními sourozenci, kteří účinku antidepresiv vystaveni byli, pak v prvním případě se vyskytl autismus u 4,6 procenta dětí a v druhém případě u 5,5 procenta dětí. To dokumentuje, že tito sourozenci zjevně sdílejí genetický základ sklonu k poruchám autistického spektra a/nebo byli vystaveni stejným faktorům vnějšího prostředí, které k rozvoji těchto poruch přispívají.

Kanadský tým pod vedením Hilary Brownové z University of Toronto vyhodnotil výskyt poruch autistického spektra u bezmála 36 000 dětí, jejichž matky během těhotenství užívaly selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Při porovnání s dětmi, jejichž matky během těhotenství tato antidepresiva neužívaly, opět nebyl shledán významný rozdíl ve výskytu poruch autistického spektra.

Jak v komentáři pro Journal of the American Medical Association uvádějí Tim Oberlander z University of British Columbia a Lonnie Zwaigenbaumová z University of Alberta, i tyto velmi důkladné studie provedené na velkých souborech mají svá omezení. Není zcela jisté, že všechny případy poruch autistického spektra byly správně diagnostikovány, a některé mohly zůstat neodhaleny. Stejně tak nejsou k dispozici bližší informace o závažnosti symptomů poruch autistického spektra a data o závažnosti symptomů depresí. To vše může výsledky jinak velmi důkladných statistických analýz zkreslit.

Obě studie nicméně podle Oberlandera a Zwaigenbaumové opět dokládají, že bez ohledu na užívání antidepresiv jsou děti matek trpících depresemi zvýšeně ohrožené vývojovými poruchami. Vliv depresí u matek, ať už před porodem, nebo po něm, na vývoj dítěte je ale komplikovaný. Oberlander a Zwaigenbaumová proto doporučují, aby se pozornost přesunula od otázky, zda má medikace antidepresivy obecně negativní vliv, k otázce, zda může tato medikace aspoň u některých matek a jejich dětí působit pozitivně. Zdaleka ne všechny děti matek, které během těhotenství užívají antidepresiva, mají následně narušený vývoj a důvod, proč tomu tak je, zůstává nejasný.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky