Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 22. květen 2018 | Svátek má Emil
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Dlouhodobý účinek sekukinumabu u aktivní ankylozující spondylitidy

Dlouhodobý účinek sekukinumabu u aktivní ankylozující spondylitidy

Medical Tribune 15/2017
17.07.2017 12:50
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Časopis Clinical and Experimental Rheumatology 2017 uveřejnil výsledky tříletého sledování pacientů léčených pro ankylozující spondylitidu sekukinumabem. Původně dvouletá studie s hodnocením primárního cíle v 16. týdnu (výsledky uveřejněné v New England Journal od Medicine v roce 2015) byla prodloužena na 156 týdnů a prokázala dlouhodobě příznivou terapeutickou odpověď u většiny léčených.Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba; AS) je chronické zánětlivé onemocnění, které vede k ireverzibilním změnám axiálního skeletu. Pacienti s AS vyžadují dlouhodobou léčbu k zmírnění příznaků a k zachování funkce páteře. Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) zlepšují stav, ale neúčinkují u všech nemocných a po určité době léčby mohou ztratit svůj terapeutický efekt. Proto je nutné stále hledat a vyvíjet léčivé přípravky, které jsou zacíleny na další složky zánětlivé kaskády. Interleukin 17A (IL‑17A) je klíčovým cytokinem v rozvoji zánětlivých změn v patogenezi AS. IL‑17A je přirozeně se vyskytující cytokin, který se účastní normální zánětlivé a imunitní odpovědi. Jeho množství je zvýšeno v psoriatických lézích a v synoviální tekutině pacientů s psoriatickou artritidou. Četnost výskytu buněk produkujících IL‑17 je též významně vyšší v subchondrální kostní dřeni intervertebrálních kloubů u pacientů s AS.Význam inhibice IL‑17A

Sekukinumab je plně humánní IgG1/κ monoklonální protilátka, která se selektivně váže na prozánětlivý cytokin IL‑17A a neutralizuje ho. Brání tak interakci s receptorem pro IL‑17A, který je exprimován mnoha typy buněk, čímž je blokována produkce dalších prozánětlivých cytokinů, chemokinů a mediátorů tkáňového poškození. IL‑17A hraje klíčovou roli v patogenezi ložiskové psoriázy, psoriatické artritidy a ankylozující spondylitidy. Jeho blokádou se ruší jeho patogenní působení u autoimunitních a zánětlivých onemocnění.Studie fáze III

New England Journal of Medicine uveřejnil v lednu 2015 výsledky počáteční šestnáctitýdenní fáze klinických studií fáze III MEASURE 1 a MEASURE 2, které ověřovaly bezpečnost a účinnost sekukinumabu u pacientů s aktivní AS, kteří buď nebyli ještě léčeni inhibitory TNF, anebo byli léčeni jedním inhibitorem TNF a byli po selhání léčby nebo po ukončení léčby pro intoleranci. Primárním cílem obou studií byl podíl pacientů, kteří dosáhli zlepšení alespoň o 20 procent v kritériích ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) v 16. týdnu.

Pacienti mohli v průběhu studií nadále užívat kortikoidy, NSAID a DMARD (sulfasalazin a metotrexát) do určité, předem stanovené dávky. Ve studii MEASURE 1 dosáhlo ASAS 20 61 procent, resp. 60 procent pacientů léčených 150 mg a 75 mg sekukinumabu (po 16 týdnech léčby), ale pouze 29 procent nemocných v placebové skupině (p < 0,001). Ve studii MEASURE 2 dosáhlo ASAS 20 61 procent pacientů léčených 150 mg sekukinumabu, 41 procent nemocných, kteří dostávali 75 mg sekukinumabu, a 28 procent pacientů s aplikací placeba. Závěrem autoři shrnují, že sekukinumab v subkutánní dávce 150 mg je účinný i bez indukční intravenózní terapie (ale při použití subkutánní indukční léčby).Účinnost a bezpečnost sekukinumabu v tříletém horizontu

Pacienti s aktivní AS, kteří byli zařazeni do studie MEASURE 1, byli dále sledováni a hodnoceni v 52. týdnu, po dvou letech a poslední zveřejněná data dokazují setrvalou léčebnou odpověď po třech letech léčby sekukinumabem.

Výsledky po třech letech sledování: ASAS 20/40 dosahovalo 80,2 procenta/ 61,6 procenta pacientů léčených 150 mg sekukinumabu a 75,5 procenta/ 50,0 procenta pacientů s terapií 75 mg sekukinumabu každé čtyři týdny. Léčebná odpověď vykazovala vysokou míru stability a po dosažení efektu v týdnu 16 neklesala.

Dobrých výsledků bylo dosaženo i u pacientů, kteří přešli z placebové skupiny (po 16 týdnech) mezi aktivně léčené: ASAS 20/40 dosáhlo 67,5 procenta/55,0 procenta nemocných na 150 mg sekukinumabu a 76,1 procenta/54,3 procenta pacientů léčených 75 mg sekukinumabu každé čtyři týdny. Výskyt nežádoucích účinků byl konzistentní po celou dobu sledování a s dobou léčby nedocházelo k významné progresi jejich četnosti. V tabulce jsou shrnuty výsledky tříleté léčby u pacientů, kteří byli léčeni sekukinumabem od zahájení studie MEASURE 1.

V závěru článku v Clinical and Experimental Rheumatology autoři uvádějí, že zlepšení klinického stavu a výskyt nežádoucích účinků byly konzistentní ve všech skupinách léčených sekukinumabem po celé tři roky. Limitací dlouhodobého sledování může být absence placebové kontrolní skupiny, ale tomuto požadavku nelze z etických důvodů vyhovět.Závěr

Sekukinumab je nový účinný biologický lék pro léčbu spondyloartritid s jiným mechanismem účinku, který může rozšířit naše terapeutické možnosti u tohoto heterogenního onemocnění.Copyright © 2000-2018 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky