Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem

Kdo vytrvá, ten vyhraje – i při léčbě novým antiobezitikem

Medical Tribune 5/2018
26.03.2018 14:31
Zdroj: MT
Autor: lon

Prof. MUDr. Jiří Šonka, DrSc., je považován za zakladatele české klinické obezitologie. Na jeho památku III. interní klinika 1. LF UK každoročně pořádá Šonkův den. Letos se setkání konalo už potřinácté. Tématem jedné z úvodních prezentací zde byly první české zkušenosti s novým centrálně působícím antiobezitikem. Jde o přípravek, který využívá komplementárního působení dvou látek – naltrexonu a bupropionu.Obezita dnes představuje největší globální chronický zdravotní problém. Jedná se přitom o nemoc, u níž jsou jen velmi omezené farmakoterapeutické možnosti. Každý nový lék ze skupiny antiobezitik má tedy mimořádný význam, což platí i o fixní kombinaci naltrexonu a bupropionu, která je na tuzemském trhu od podzimu 2016 pod názvem Mysimba. U tohoto přípravku je tedy již možné začít hovořit o prvních zkušenostech z české reálné praxe. S takto zaměřeným příspěvkem na letošním Šonkově dnu vystoupila MUDr. Dita Pichlerová z pražské OB kliniky.

Nejprve se krátce zastavila u jednotlivých léků, které jsou v této fixní kombinaci obsaženy. Připomněla, že bupropion je antidepresivum. Inhibuje zpětné vychytávání dopaminu a noradrenalinu a aktivuje hypotalamickou proopiomelanokortinovou anorexigenní osu (POMS). Naltrexon je opioidní antagonista užívaný při léčbě závislosti na opioidech a alkoholu. Inhibuje opioidní neurony tlumící hypotalamickou melanokortinovou anorexigenní osu, zasahuje také do „odměňovacího“ systému v CNS a potlačuje nezvládnutelné nutkání jíst (tzv. cravings).

„V obou případech jde o léky, se kterými jsou dlouholeté zkušenosti, což je důležité pro bezpečnost této léčby,“ uvedla MUDr. Pichlerová.

Přípravek je indikován jako doplněk k dietě se sníženým obsahem energie a při zvýšené fyzické aktivitě v rámci redukčního režimu u dospělých pacientů s počátečním indexem tělesné hmotnosti (BMI) ≥ 30 kg/m2 nebo v rozmezí 27–30 kg/m2 za přítomnosti jedné nebo více přidružených chorob souvisejících s hmotností (např. diabetes, dyslipidémie nebo hypertenze). „Takových nemocných v pásmu nadváhy s komorbiditami je v našich ambulancích velmi mnoho,“ připustila MUDr. Pichlerová.

Pak již auditorium seznámila s výsledky neintervenčního observačního sledování, které hodnotilo účinnost a bezpečnost tohoto nového centrálního antiobezitika u českých pacientů. Sběr dat s dobou sledování 16 týdnů probíhal od června do listopadu 2017 na 47 pracovištích různých specializací. Z celkového počtu 226 sledovaných subjektů byly hodnoceny záznamy od 89 pacientů, u kterých proběhly všechny tři plánované kontroly. „Věkové složení souboru bylo typické pro naše obezitologické ambulance s průměrným věkem 49 let,“ popsala MUDr. Pichlerová s tím, že pacienti vykazovali medián vstupní hmotnosti 105 kg a BMI 35. Více než čtvrtina měla diabetes 2. typu, polovina se léčila s hypertenzí, 40 procent pacientů mělo dyslipidémii. Již manifestované kardiovaskulární onemocnění se však v tomto souboru v podstatě nevyskytovalo. „Vysvětluji si to tím, že lékaři byli opatrní a novou léčbu takovým nemocným nenasazovali.“

Léčba kombinací naltrexon/bupropion vedla v období 16 týdnů ke statisticky významnému snížení tělesné hmotnosti, a to u obou pohlaví – průměrný hmotnostní úbytek byl 7 kilogramů. Stejně tak se snížil obvod pasu – o 6 cm u mužů a o 5 cm u žen.

Byl dokumentován statisticky významný pokles LDL cholesterolu. U diabetiků došlo ke statisticky významnému poklesu koncentrace glykovaného hemoglobinu a glykémie. Zlepšení glykemické kontroly přitom relativně těsně korelovalo se snížením hmotnosti.

Systolický tlak ovlivněn nebyl, u diastolického tlaku byl zaznamenán mírný pokles. „Na tepovou frekvenci nasazení léku vliv nemělo, což je asi pozitivní zjištění, protože jsme zvyklí se u antiobezitik obávat tachykardie.“

Pak již MUDr. Pichlerová představila vlastní data, která poskytovala dlouhodobější pohled – šlo o pacienty, kteří byli léčeni přípravkem Mysimba přímo na OB klinice po dobu šesti měsíců. OB klinika je jedním z prvních českých pracovišť, která kombinaci naltrexon/bupropion začala využívat. Během prvních tří měsíců v souboru 39 nemocných poklesla průměrná hmotnost ze 109 na 105 kg. Za další tři měsíce pak došlo k další redukci až na 97 kg – to se však týká zatím 16 pacientů, u nichž již proběhla poslední kontrola.

„Tyto naše první zkušenosti by se daly shrnout do tvrzení, že kdo vytrvá, ten vyhraje. Úspěšní byli především ti nemocní, kteří dosáhli plné dávky léku, tolerovali ji a v léčbě pokračovali. To mimo jiné znamená, že unesli i tu finanční zátěž. Po šesti měsících se efekt léčby projevoval velmi výrazně. Jde ale zatím o malé počty pacientů,“ zakončila své sdělení MUDr. Pichlerová.Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky