Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pátek 05. červen 2020 | Svátek má Dobroslav
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Myxom levé síně manifestující se palpitacemi a stavy slabosti

Myxom levé síně manifestující se palpitacemi a stavy slabosti

Kapitoly z kardiologie 1/2019
15.04.2019 10:24
Zdroj: MT
Autor: Doc. MUDr. Jiří Král, CSc.

Dvaačtyřicetiletá pacientka byla nejprve vyšetřena v naší ambulanci pro nemocné s arteriální hypertenzí pro opakovaně zjišťované vysoké hodnoty krevního tlaku. Provedeným vyšetřením byla potvrzena diagnóza středně těžké arteriální hypertenze, která byla hodnocena jako esenciální, s dobrou odpovědí na zavedenou léčbu. Sekundární etiologie hypertenze nebyla prokázána.

V rodinné anamnéze udávala zátěž ve smyslu arteriální hypertenze ze strany otce. Její matka překonala opakované ischemické cévní mozkové příhody.

Při ambulantních kontrolách si nemocná opakovaně stěžovala na občasné krátkodobé pocity bušení srdce a stavy slabosti, kdy se cítí celkově špatně a má pocit na omdlení. Tyto obtíže, spolu s diagnózou arteriální hypertenze a cévních mozkových příhod u matky pacientky vedly k indikaci echokardiografického vyšetření.

Při transthorakálním echokardiografickém vyšetření (TTE) byla zjištěna nezvětšená levá komora, bez hypertrofie stěn, se zachovanou systolickou i diastolickou funkcí. Byl však také nalezen patologický útvar, který se vyklenoval ze střední části síňového septa do levé síně (obr. 1). Bylo vysloveno podezření na možný nádor či trombus v levé síni a pacientka byla indikována k vyšetření jícnovou echokardiografií (TEE). Při tomto vyšetření byl potvrzen nález mobilního, nehomogenního, laločnatého útvaru 9×14 mm, který bez jasné stopky nasedal na střední část síňového septa a prominoval do levé síně (obr. 2). Echokardiografický obraz byl vcelku typický pro pravděpodobný myxom levé síně. Při TEE vyšetření bylo také pátráno po jiném možném zdroji embolizací do centrálního nervového systému. Žádný další potenciální zdroj však nebyl nalezen. Ouško levé síně bylo volné, bez trombu, s dobrou vyprazdňovací funkcí, síňové septum bylo bez známek zkratu (obr. 3).

Nemocná byla ještě v den provedeného TEE vyšetření přijata k hospitalizaci, k provedení předoperačních vyšetření. Při přijetí byla hodnota krevního tlaku 140/90 mm Hg a srdeční frekvence 88/min. Ostatní fyzikální nález byl v normě. Laboratorní vyšetření, s výjimkou lehké hypokalemie, podmíněné nejspíše léky na vysoký krevní tlak, nezjistila žádnou další patologii.

Echokardiografické nálezy byly předvedeny na kardiochirurgickém semináři a pacientka byla indikována k časné operaci srdce. Při ní byla ze střední sternotomie otevřena pravá síň a přes fossa ovalis bylo proniknuto do levé síně. Zde byl odstraněn celý křehký laločnatý nádor včetně stopky. Vzniklý otvor v síňovém septu byl uzavřen záplatou z perikardu. Pooperační průběh byl nekomplikovaný. Vzhledem k záplatě septa síní byla indikována antikoagulační léčba po dobu tří měsíců. Histologické vyšetření nádoru potvrdilo klinickou diagnózu myxomu (obr. 4).

Myxom je vzácné onemocnění srdce. Jedná se o nejčastější primární nádor srdce vycházející z primitivních mezenchymálních buněk. Jde o benigní nádor, který je tvořen hlenovito‑rosolovitou hmotou (myxomatózní matrix), ve které jsou nepravidelně uloženy vřetenovité buňky, makrofágy, lymfocyty, plazmatické buňky. Obvykle (v 80 %) je jako stopkatý nádor lokalizován v levé síni. Klinický obraz myxomu může být různý. Nejčastějšími příznaky jsou námahová dušnost, synkopy, srdeční selhání, arytmie, které jsou podmíněné nádorovou obstrukcí mitrálního ústí. Druhým nejčastějším projevem jsou známky systémové embolizace (vertigo, poruchy vizu, hybnosti končetin). Projevem myxomu mohou být i celkové příznaky v podobě horeček, váhového úbytku.

Až 20 % myxomů, zejména malé velikosti, je asymptomatických. Nejdostupnější a nejlevnější diagnostickou metodou je echokardiografické vyšetření.ADRESA PRO KORESPONDENCI

Doc. MUDr. Jiří Král, CSc., III. interní klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2, e‑mail: jkral@vfn.czCopyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky