Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. listopad 2019 | Svátek má Albert
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Směrování péče o diabetiky v České republice

Foto: Shuttesrtock

Směrování péče o diabetiky v České republice

Medical Tribune 08/2019
25.04.2019 09:02
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
Nelze akceptovat myšlenku masového převádění „lehkých“ diabetiků na perorálních antidiabetikách z ordinací diabetologů do ordinací praktických lékařů. Navyšování počtu diabetiků v ordinacích PL se opírá o nově zjištěné. Celý proces je postupný a zabere několik let.

Reforma primární péče, s níž přichází Ministerstvo zdravotnictví ČR, vede k širšímu zapojení praktických lékařů (PL) do kontextu léčebné péče o obyvatelstvo. Znamená posílení postavení PL, jejichž kompetence povedou k zajištění péče zabezpečené i rozšířenou preskripcí léků. Základní představy této reformy byly již dříve publikovány.


V České republice je zajišťována ambulantní péče o diabetiky především sítí diabetologických ambulancí, kde se léčí farmakologicky asi 62 procent pacientů s antidiabetiky, dalších asi 13 procent je vykazováno u PL a 13 procent u internistů. Zbývajících necelých 12 procent se promítá s preskripcí léků do všech tří uvedených skupin ambulancí, jak vyplývá z Národního diabetologického registru, který byl konstituován na ÚZIS. V r. 2017 bylo v České republice podle tohoto zdroje celkem 995 613 diabetiků, z nichž asi 80 procent užívá antidiabetika. Dle současného trendu lze očekávat další nárůst prevalence diabetu v ČR, takže se odhaduje, že v r. 2030 bude přes 1 200 000 diabetiků. Na léčbě antidiabetiky bude asi jeden milion diabetiků, tedy kolem deseti procent populace ČR.

Diabetes je značně heterogenní, a to jak z hlediska typů, tak z hlediska potřebného farmakologického zajištění. Podle současných dostupných údajů se inzulinem léčí asi 200 000 diabetiků (z nichž cca 50–60 000 má diabetes 1. typu), kdežto přes 550 000 je léčeno ostatními antidiabetiky.

Reforma primární péče vychází z představy, že více diabetiků než dosud bude léčeno u praktických lékařů, a to především čerstvě diagnostikovaných, kteří splní kritéria dobře kompenzovaných diabetiků bez komplikací. Reforma vychází z představy úzké spolupráce mezi diabetology a praktickými lékaři, která současně předpokládá včasné předávání diabetiků do ordinací diabetologů za situace, že vývoj onemocnění neumožní dosahovat kritérií pro léčbu diabetika v ordinaci PL. Navyšování počtu diabetiků v ordinacích PL se tudíž opírá o nově zjištěné, kdežto aktuálně léčení mají zůstat u svých ošetřujících lékařů. S tím by měla být spjata i jejich dispenzarizace. Celý proces je tudíž postupný a zabere několik let. Nelze tedy akceptovat myšlenku masového převádění „lehkých“ diabetiků na perorálních antidiabetikách z ordinací diabetologů do ordinací praktických lékařů. Jednání zástupců výborů obou společností, tj. České diabetologické společnosti (ČDS) a Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, a vedle toho i Občanského sdružení ambulantních diabetologů (OSAD) a Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR vedlo k závěru, že reálnou cestou je navyšování počtu diabetiků v ordinacích PL jedině z nově diagnostikovaných diabetiků. Současně bylo deklarováno, že je nezbytná spolupráce mezi oběma skupinami lékařů. V některých regionech to naráží na problémy s rozdílným pokrytím příslušné péče (PL nebo DIA), což může ovlivnit volbu lékaře i samotným pacientem.

Výsledky péče o diabetiky, jichž bylo dosaženo v minulých letech, svědčí o velmi pozitivním vývoji při zajištění jejich léčby, která vychází z doporučení České diabetologické společnosti. Intenzivnější komplexní léčba nejen diabetu, ale i přidružených komorbidit (zejména arteriální hypertenze a dyslipoproteinémie) vede k lepším výsledkům laboratorních a dalších ukazatelů. Více se rozšiřuje vedle individuální edukace jednotlivých diabetiků také strukturovaná skupinová edukace, jejíž výstupy jsou dokumentovány zlepšením řady parametrů.

Podle prvních výstupů z Národního diabetologického registru je zřejmé, že klesá mortalita diabetiků, snižuje se počet vysokých amputací dolních končetin, prodlužuje se život pacientů s diabetem, který se vyrovnává se současnou délkou života osob bez diabetu. Výsledky svědčí o zlepšování dlouhodobého stavu kompenzace diabetiků v ČR, což dokládají další analýzy. Dochází k procentuálnímu poklesu revaskularizačních výkonů na srdci a dále k poklesu podílu i absolutního počtu diabetiků podstupujících laserovou fotokoagulaci sítnice při nestoupajícím počtu vitrektomií, a to při zvyšujícím se počtu léčených diabetiků. Všechny tyto výsledky svědčí o úspěšnosti komplexní terapie diabetiků.

Dosavadní pozitivní vývoj v léčebné péči o diabetiky musí tudíž pokračovat i nadále. Jistě trvale narůstající počet diabetiků povede podobně jako v jiných evropských zemích s vysokou úrovní péče k diferencování mezi lékaře primární péče a diabetology. Nedílnou součástí tohoto procesu, který má být postupný, je zachování především požadavků kvality na základě spolupráce zdravotnických pracovníků všech úrovní. Je to podmíněno charakterem onemocnění vyžadujícím zapojení lékařů i nelékařů. Na rozdíl od mnoha jiných onemocnění, kde rozhodující úlohu má lékař, pro správné vedení pacienta s diabetem sehrávají vedle lékařů důležitou roli vyškolené dietní a edukační sestry, nutriční terapeuti, psychologové a další nelékaři. Právě poskytování takto koncipované péče vede k příznivému vývoji a je zapotřebí, aby takto strukturovaný systém péče i nadále pokračoval. Je tudíž požadavkem rozvinuté péče o diabetickou populaci, jak je tomu i v dalších vyspělých zemí v Evropě, aby vedle běžného zajištění byly k dispozici i specializované služby. A to vyžaduje nikoli rivalitu, ale pozitivní spolupráci na všech úrovních.

Směrování diabetu vzhledem k jeho narůstající prevalenci však musí podnítit i trendy opatření, která povedou k prevenci tohoto onemocnění. A tady je zatím bohužel málo pozitivních momentů. Moderní způsob života vedoucí k pozitivní energetické bilanci a s ní spjatému nárůstu obezity v populaci spolu s klesající fyzickou aktivitou jsou hlavními faktory, které u predisponovaného jedince vedou k předčasné manifestaci diabetu. Z této situace vycházejí i doporučení formulovaná Evropskou diabetologickou asociací. Program prevence zaměřený na úpravu životního stylu vedl u intervenovaných skupin k jasným výsledkům, které byly doloženy např. v Dánsku. Jistě to bude jednou cesta potřebná u nás, ale k jejímu naplnění je zapotřebí mnohem širší celospolečenský záběr, než který může poskytnout zdravotnický personál.

Česká republika je nyní v zajištění péče o diabetiky na jednom z předních míst nejen v Evropě, ale i ve světě, a je zapotřebí, aby si i v budoucnu zachovala směrování, které vychází z kvality poskytované péče realizované na základě spolupráce zdravotnických pracovníků včetně významné úlohy specialistů v našem zdravotnictví.

Čtěte také:


Copyright © 2000-2019 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky