Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Čtvrtek 21. leden 2021 | Svátek má Běla
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Úskalí v navrhování a schvalování lázeňské péče

Úskalí v navrhování a schvalování lázeňské péče

24.09.2019 16:14
Zdroj: VZP - Komerční sdělení
Lázeňskou léčebně rehabilitační péči vymezuje zákonný rámec daný přílohou č. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínky jsou doplněny vyhláškou MZ ČR č. 2/2015 Sb.

Péče musí být vždy doporučena ošetřujícím lékařem a realizována na základě návrhu vystaveného registrujícím praktickým lékařem a potvrzeného revizním lékařem pojišťovny. Je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s příznivými klimatickými podmínkami k léčení.

Z hlediska úhrady můžeme lázeňskou péči rozdělit na komplexní a příspěvkovou.

Komplexní péče: zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli.

Příspěvková péče: v tomto případě hradí zdravotní pojišťovna pouze vyšetření a léčení. Hotelové služby, tedy ubytování a stravu, si pacient platí sám. Výši výloh může ovlivnit volbou lázeňského místa, domu i termínu nástupu, který si sám zvolí (do 6 měsíců od data vystavení návrhu).

MUDr. Michael Urban, revizní lékař RP Plzeň

Lhůty pro nástup u jednotlivých indikací jsou dány výše uvedenou platnou legislativou. Pokud dojde k jejich překročení, pojištěnec nemůže lázeňskou péči hrazenou z prostředků veřejného zdravotního pojištění čerpat. Revizní lékař není oprávněn prodloužit zákonem stanovený termín nástupu.

Dopravu do nejbližšího lázeňského zařízení poskytujícího péči v dané indikaci a zpět hradí pojišťovna pouze tehdy, když zdravotní stav pacienta podle vyjádření indikujícího ošetřujícího lékaře neumožňuje dopravu běžným způsobem.

Pobyt průvodce je hrazen v případě nutnosti celodenní přítomnosti průvodce vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištěnce nebo k nutnosti zaškolení průvodce v ošetřování a léčebné rehabilitaci doprovázeného pojištěnce. U pojištěnců starších šesti let je hrazen pouze po schválení revizním lékařem.

Nejčastější konkrétní problémy u vybraných indikačních skupin

  • II/3 Hypertenzní nemoc – komplexní léčba je možná jen při prvním pobytu a hypertenzi III. stupně s komplikacemi. Při dalších pobytech je možná pouze péče příspěvková.
  • VI/2 Polyneuropatie s paretickými projevy – nutno doložit svalový test s číselnými hodnotami svalového testu, nikoli pouze slovní popis, dále i EMG.
  • VI/3 Kořenové syndromy s iritačně‑zánikovým syndromem – nutno dodržet termín nástupu do lázní do 3 měsíců v přímé návaznosti na ukončení hospitalizace. Schválení je dále podmíněno soustavnou ambulantní rehabilitační péčí v rozsahu trvání 6 týdnů. Současně musí být vyloučena indikace k neuro‑ či spondylochirurgickému zákroku a tato skutečnost musí být doložena.
  • VII/7 Koxartróza, gonartróza – pro opakovaný pobyt je nutno včas upozornit klienty s obezitou, že musejí zhubnout dle daných hodnot BMI ve vyhlášce MZ ČR č. 2/2015 Sb.
  • VII/9 Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči – velmi ojediněle jsou potíže pojištěnců pouze funkčního původu bez složky degenerativní, která zde přímo vylučuje možnost schválení.
  • VII/10 Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady – nutno dodržet termín nástupu do lázní do 3 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci.
  • VII/11 Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích – nutno dodržet termín nástupu nejpozději do 6 měsíců po úrazu nebo operaci, v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.

Závěrem tedy doporučujeme doručit lázeňské návrhy na pracoviště VZP ČR včas, aby mohly být odstraněny případné nedostatky žádosti a pojištěnec mohl čerpat lázeňskou péči v souladu s platnou legislativou.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky