Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Pondělí 25. květen 2020 | Svátek má Viola
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

První klinická studie zkoumající NOAC na pacientech s mozkovou žilní trombózou

První klinická studie zkoumající NOAC na pacientech s mozkovou žilní trombózou

Medical Tribune 19/2019
07.10.2019 11:49
Zdroj: MT
Autor: red

Klinická studie zveřejněná v časopise JAMA Neurology zkoumala přípravek dabigatran etexilát u pacientů s mozkovou žilní trombózou a trombózou durálních sinů. Jde o první exploratorní studii nové generace perorálních antikoagulancií (NOAC) u tohoto typu pacientů.Klinická studie RE‑SPECT CVT je prospektivní, randomizovaná, exploratorní klinická studie vyhodnocující bezpečnost a účinnost dabigatran etexilátu a warfarinu u pacientů s mozkovou žilní trombózou (MŽT). Otevřená klinická studie, jejímž cílem bylo prozkoumat vhodnost dabigatran etexilátu a warfarinu k léčbě a sekundární prevenci krevních sraženin v žilách a žilních sinech mozku, se účastnilo 120 pacientů z devíti zemí. Pacienti ve věku ≥ 18 let s potvrzenou diagnózou MŽT (s hemoragickou cévní mozkovou příhodou nebo bez ní) byli náhodně rozřazeni do skupin určených k užívání buď dabigatranu, nebo warfarinu.

Výsledky poskytují vhled do role, kterou antikoagulace hraje u pacientů s MŽT mírné až střední závažnosti. Jak potvrzují výsledky studie, v jejím průběhu se nevyskytly žádné žilní rekurentní tromboembolické příhody v ani jedné z léčených skupin. Během klinické studie bylo zároveň zjištěno, že míra krvácení byla nízká, přičemž dva pacienti ve skupině léčené warfarinem (3,3 %) a jeden ve skupině léčené dabigatranem utrpěli vážné krvácení. Ani v jedné ze skupin nedošlo k úmrtí během studie.

„Mozková žilní trombóza, která postihuje především mladé pacienty a ženy, může mít za následek úmrtí či invaliditu. Pacienti, kteří přežijí akutní fázi MŽT, mohou utrpět rekurentní žilní trombózu. Jako prevenci v klinické praxi obvykle tito pacienti užívají antagonisty vitaminu K, jako je například warfarin. Tyto přípravky nicméně představují omezení, pokud jde o bezpečnost, dávkování, zvrácení účinku a preference pacientů,“ upozorňuje profesor José M. Ferro, Director of the Department of Neurosciences and Mental Health v nemocnici Hospital Santa Maria v portugalském Lisabonu a předseda řídícího výboru klinické studie RE‑SPECT CVT. Jak dodává, tato studie byla doposud nejrozsáhlejší klinickou studií provedenou na pacientech s MŽT. Analýza dat prokázala, že riziko rekurentních žilních tromboembolických příhod u pacientů s MŽT mírné až střední závažnosti léčených dabigatranem po dobu šesti měsíců bylo nízké a že došlo pouze k několika málo klinicky relevantním krvácením.

Klinická studie RE‑SPECT CVT je součástí snahy společnosti Boehringer Ingelheim rozšiřovat bázi znalostí o péči o pacienty po trombóze. Toto klinické hodnocení navíc umožňuje hlubší pochopení bezpečnostního profilu dabigatranu, který byl zdokumentován v rozsáhlém klinickém projektu RE‑VOLUTION.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky