Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Sobota 28. březen 2020 | Svátek má Soňa
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Derma Tribune 3/2019
16.12.2019 13:49
Zdroj: MT
Autor: red

Nečekaný benefit bariatrické chirurgie.

Studie publikovaná v časopise JAMA Dermatology odhaluje možné zajímavé souvislosti mezi obezitou a rizikem kožního melanomu. Švédští autoři porovnali asi 2 000 obézních dospělých, kteří podstoupili bariatrickou chirurgii, s 2 000 obézními pacienty bez bariatrie. Během mediánu sledování 18 let se ukázalo, že 12 pacientů po bariatrii dostalo maligní melanom, zatímco v druhé skupině to bylo 29. Po multivariátní adjustaci se ukázalo, že bariatričtí pacienti měli o 41 procent nižší riziko kožních malignit a o 57 procent nižší riziko melanomu. Výsledky byly statisticky významné. Autoři se domnívají, že nižší výskyt melanomu u pacientů, kteří zhubli po bariatrické operaci, by mohl naznačovat vztah mezi obezitou a kožními nádory, může jít o vliv leptinových receptorů na melanomové buňky. Bariatričtí nemocní měli i nižší výskyt skvamózního karcinomu, rozdíl ale nebyl významný.


Tildrakizumab v léčbě psoriázy.

Na kongresu Evropské dermatovenerologické společnosti (EADV) byly představeny výsledky randomizované dvojitě zaslepené studie třetí fáze reSURFACE 1 a reSURFACE 2 s monoklonální protilátkou proti IgG1 tildrakizumabem u nemocných se střední až závažnou plakovou psoriázou. Po 64 týdnech léčby tildrakizumabem v dávce 100 nebo 200 mg nebo etanerceptem nebo placebem pokračovali úplní i částeční respondéři v terapii tildrakizumabem dalších 192 týdnů. Více než polovina pacientů dosáhla redukce PASI aspoň o 90 procent (PASI 90). Tildrakizumab 100 mg vedl k významnému a trvalému zlepšení PASI a byl dobře snášen. Dvě post hoc analýzy reSURFACE 1 a reSURFACE 2 posuzovaly účinnost tildrakizumabu u psoriatiků s metabolickým syndromem. I u nich léčba fungovala, za tři roky bylo dosaženo 75% až 100% čistoty kůže. Účinnost i bezpečnost léčby u osob s metabolickým syndromem i bez něj byla srovnatelná. Tildrakizumab 100 mg zlepšil také skóre v Physician Global Assessment.


Pacienti s hidradenitis suppurativa mají vyšší cévní riziko.

Nová studie publikovaná v časopise JAMA Dermatology naznačuje, že nemocní s hidradenitis suppurativa (HS) mají vyšší riziko kardiovaskulárních příhod včetně infarktu myokardu. Autoři analyzovali americkou databázi 56 milionů pacientů a vybrali 50 000 osob s HS. Tři čtvrtiny tvořily ženy a průměrný věk byl 38 let. Jako kontrolní skupina posloužilo 1,4 milionu osob bez HS. Adjustovaná analýza ukázala, že osoby s HS měly významně zvýšené riziko všech KV příhod (HR = 1,23), infarktu myokardu samotného (HR = 1,21) i cévních mozkových příhod (HR = 1,22). Vztah mezi KV rizikem a HS klesal s rostoucím věkem, největší relativní rozdíl mezi nemocnými a kontrolní skupinou byl zjištěn ve věku 18 až 29 let (poměr rizika 1,67). Kvůli malému počtu osob nesrovnávali autoři uživatele inhibitorů TNF mezi skupinami. V KV riziku nebyl zjištěn rozdíl mezi osobami léčenými adalimumabem a infliximabem a těmi, kteří tuto biologickou léčbu nedostávali. Vzhledem ke zjištěnému vyššímu KV riziku autoři doporučují u pacientů s hidradenitis suppurativa periodicky hodnotit kardiovaskulární riziko a časně ovlivňovat rizikové faktory, jako je kouření, obezita, diabetes, dyslipidémie a hypertenze.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky