Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Neděle 29. listopad 2020 | Svátek má Zina
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Projekt, který pomáhá zdravotníkům i pacientům různých kultur

Foto: shutterstock.com

Projekt, který pomáhá zdravotníkům i pacientům různých kultur

Medical Tribune 22/2020
16.11.2020 13:17
Zdroj: MT
Autor: Mgr. Ilona Bláhová, projektová manažerka
Se současným trendem kulturního směšování vlivem globalizace celého světa, migrace obyvatel a narůstající zdravotní turistiky se stále více prohlubuje potřeba zabývat se problematikou prevence tzv. kulturního šoku a také způsobů jeho efektivního a bezpečného zvládání ve zdravotnickém prostředí.

Statistiky jasně dokazují nárůst počtu případů ošetřovatelské péče a léčby cizinců nejen v České republice, ale i v Evropě, a dokonce i v rámci celosvětového měřítka.


V rámci odborné přípravy zdravotnických profesionálů se stále častěji setkáváme se zařazováním předmětů multikulturního ošetřovatelství, jejichž cílem je seznámit budoucí zdravotníky se specifiky jednotlivých kultur tak, aby poskytovanou péči mohli v rámci uspokojování potřeb co nejvíce přizpůsobit kulturním zvyklostem pacienta. Z praxe však vyplývá, že ne vždy je možné specifické kulturní potřeby pacientů zcela uspokojit. Systém organizace, odlišné administrativní uspořádání, včetně kvalitativně rozdílného personálního a materiálního vybavení poskytovatele péče, totiž mnohdy znemožňují i správně edukovanému zdravotníkovi s dostatečnou jazykovou vybaveností specifické kulturní potřeby pacientů naplňovat.

Jedním z možných řešení je v rámci poskytování bezpečné a „kulturně citlivé“ péče o pacienta přeměna multikulturního přístupu v přístup transkulturní. Touto zdánlivě drobnou změnou totiž zapojíme do kulturně‑adaptačního procesu i samotného pacienta spolu s jeho rodinou, samozřejmě s ohledem na jeho aktuální a reálné možnosti. Je třeba zdůraznit, že úspěšně poskytovaná péče spočívá především ve vzájemné interakci pacienta a zdravotnického pracovníka a nikdy by neměla být chápána pouze jednosměrně, a to i přes zdravotní handicap pacienta. Součástí transkulturní ošetřovatelské péče totiž není pouze jazykově a multikulturně vzdělaný zdravotník se snahou uspokojit kulturně odlišné potřeby klienta, ale i správně a dostatečně informovaný pacient, který dostatečně reflektuje odlišnost kulturního a sociálního prostředí, ve kterém se ocitá. Základním pilířem této efektivní péče je v procesu vzájemně probíhající interakce zdravotníka a pacienta především oboustranná informovanost a z ní plynoucí respekt k odlišnostem.

S cílem poskytovat a prohloubit poskytování transkulturní ošetřovatelské péče vznikl i projekt TNP, realizovaný v období 2017–2020. Jedná se o tříletý evropský projekt v rámci programu Erasmus plus. Koordinátorem projektu je Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českých Budějovicích a jejími projektovými partnery jsou Dánsko, Izrael, Kypr, Španělsko a Turecko. Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního zdroje informací v oblasti transkulturního ošetřovatelství pro všechny cílové skupiny v rámci procesu specifické ošetřovatelské péče. V prvních dvou letech projektu všechny partnerské odborné týmy učitelů, sester a lékařů zpracovávaly výstupní materiály obsahující podrobné informace o svých zemích, tradicích a kulturních odlišnostech nejen z oblasti veřejného života, ale i z oblasti zdravotní péče. Vodítkem ke zpracování informací byla pro všechny shodně vytvořená šablona, inspirovaná modelem M. Leiningerové. Tím bylo dosaženo shodné strukturalizace zpracování dat, která přispěla k orientaci především cílových uživatelů zpracovaných materiálů. Všechny vytvořené edukační materiály jsou volně dostupné na webovém portálu projektu: www.project‑tnp.eu s překladem do všech jazyků projektových partnerů a angličtiny. Výstupní materiály jsou určeny pro zdravotnické profesionály, pro žáky, studenty a učitele zdravotnických škol, ale také pro širokou laickou veřejnost.

V závěrečném roce projektu byly ověřeny všechny vytvořené výstupy na několika úrovních a proběhly diseminační konference projektu ve všech partnerských zemích s cílem dostat zdrojový odkaz do povědomí odborné i široké veřejnosti. Hodnocení studijních materiálů bylo provedeno v partnerských školách mezi studenty a učiteli, materiály byly ověřeny prostřednictvím mobilit žáků ve všech partnerských zemích a významnou zpětnou vazbou byla i nezávislá hodnocení externích projektových partnerů ze Švýcarska a z USA, která potvrdila význam projektových výstupů v oblasti transkulturního ošetřovatelství.Copyright © 2000-2020 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky