Stránky jsou určené odborníkům ve zdravotnictví.
Úterý 19. říjen 2021 | Svátek má Michaela
  |  Politika  |  Komentáře  |  Finance  |  Kongresy  |  Z regionů  |  Tiskové zprávy  |  Legislativa  |  Rozhovory  |  COVID-19  |  

INFORMACE

PŘIHLÁŠENÍ
Registrovaný e-mail:
Heslo:
 

Krátce

Krátce

Medical Tribune 06/2021
12.04.2021 10:30
Zdroj: MT
Autor: red

Genomové testování MammaPrint pomůže rozhodnout o zajišťovací chemoterapii

Genomové testování umožňuje přesněji rozhodovat o následné léčbě pacientek s karcinomem prsu. K dispozici je nově genomový test MammaPrint, který bude možné využít u pacientek s časným hormonálně pozitivním a HER2 negativním karcinomem prsu menším než 5 cm a s negativními uzlinami nebo s jednou až třemi pozitivními lymfatickými uzlinami. MammaPrint dokázal ve studii překlasifikovat klinicky vysoké riziko na genomicky nízké riziko u 46 procent pacientek – skoro polovina jich tak mohla být ušetřena zajišťovací chemoterapie. Mamma‑ Print analyzuje 70 nejdůležitějších genů spojených s rekurencí Ca prsu a pokrývá všech sedm drah metastatické kaskády. Dělí pacientky do skupin s nízkým, a naopak vysokým rizikem vzniku metastáz během prvních 10 let po diagnóze. Umí ale určit i ultranízké riziko, které může mít až 25 procent žen a kde lze redukovat hormonální léčbu. MammaPrint se provádí společně s testem BluePrint predikujícím chování nádoru. Onkologové se tak už nemusejí spoléhat jen na hrubé indikátory, jako jsou klinické a patologické faktory, tedy věk, velikost tumoru, rychlost množení buněk, status hormonálních receptorů nebo zasažení lymfatických uzlin. Přínos testu MammaPrint prokázala studie MINDACT (Lancet 2021), která probíhala ve 112 centrech v 9 evropských zemích na vzorku 6 693 pacientek s Ca prsu ve věku od 18 do 70 let. Vzorky se zatím analyzují v Nizozemsku (výsledek je do 10 dnů), ale ještě letos by měla být akreditována laboratoř v MOÚ v Brně. Plnou úhradu MammaPrint přislíbila už od března 2021 Všeobecná zdravotní pojišťovna. Většímu rozšíření metody zatím brání neuzavřené smlouvy mezi pojišťovnou a komplexními onkologickými centry. Další zdravotní pojišťovny se k úhradě metody zatím nepřipojily.


SEMAGLUTID A SNIŽOVÁNÍ HMOTNOSTI U OBÉZNÍCH DIABETIKŮ 2. TYPU

Studie STEP 2 zkoumala potenciál semaglutidu v dávce 2,4 mg jednou týdně subkutánně ve snižování hmotnosti u obézních pacientů s diabetem 2. typu. Ukázalo se, že léčba vedla během 68 týdnů k poklesu hmotnosti až o deset procent. Průměrná počáteční hmotnost pacientů byla 100 kg a body mass index 36, glykovaný hemoglobin se pohyboval kolem 65 mmol/mol. Na placebu se hmotnost snížila o 3,4 procenta. Semaglutid v dávce 1,0 mg s.c., schválené pro léčbu diabetu, snížil ve studii STEP 2 hmotnost pacientů v průměru o sedm procent. Bylo to signifikantně méně než na dávce 2,4 mg. Léčba současně vedla k významnému poklesu glykovaného hemoglobinu. Tento efekt semaglutidu se nelišil mezi dávkou 1,0 mg a 2,4 mg. Nežádoucí účinky se týkaly gastrointestinálního traktu a byly častější na semaglutidu než na placebu.


VĚK A FUNKČNÍ STATUS JAKO VODÍTKO LÉČBY MNOHOČETNÉHO MYELOMU

Podle nových dat publikovaných v časopise Blood se zdá, že převedení vybraných starších nemocných s mnohočetným myelomem (MM) na nižší dávky lenalidomidu a vysazení dexametazonu je nejen bezpečné, ale tento přístup rovněž vykazuje podobné výsledky jako standardní léčba lenalidomidem s dexametazonem. Do této studie třetí fáze bylo zahrnuto 33 italských center a 199 pacientů s nově diagnostikovaným MM, jejichž medián věku byl 76 let a jejichž kondice nebyla ani velmi dobrá, ani příliš špatná. Motivací studie byl fakt, že populace pacientů s myleomem je velmi heterogenní, někteří díky dobrému zdravotnímu stavu léčbu v plných dávkách zvládají, jiným, křehkým, ale přináší řadu komplikací. Nyní se poprvé ukázalo, že až třetina všech osob s MM by mohla v zásadě stejně dobře profitovat z nižších dávek lenalidomidu a kortikosteroid jim lze vysadit. Ve studii byl lenalidomid redukován na dávku do 10 mg denně a kortikosteroid byl vysazen po indukční devítiměsíční léčbě. Kontroly se léčily standardně. Ze studie byli vyloučeni pacienti ve velmi dobré kondici a příliš křehcí. Medián sledování byl 37 měsíců. Skupina s upravenou léčbou měla významně delší období bez nežádoucích účinků nebo relapsu (10,4 vs. 6,9 měsíce). Doba bez progrese byla srovnatelná. Dlouhodobá léčba dexametazonem je spojena s insomnií, úzkostí, agitací, přírůstkem hmotnosti, edémem DK.Copyright © 2000-2021 MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. a dodavatelé obsahu (ČTK).
All rights reserved.  Podrobné informace o právech.  Prohlášení k souborům cookie.  

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit s oběma podmínkami.
ANO
vstoupit
NE
opustit stránky